• Multikulturní výchova - PRUT - dotace, dotace, dotace... A nejsou lidi na práci!

  Nevíte, kam zmizeli všichni lidi na práci a kam mizí peníze, původně určené na důchody, na stáří a léky, proč platíme a platíme a nic z toho nemáme? Zde další dotační projekt Evropské unie. Neziskové organizace, dotace, převody peněz a už se práší za kočárem... Stačí, když umíte německy a anglicky a už dalšího nemusíte umět nic.

  To je třeba Masarykova univerzita, žádající obrovské peníze na vzdělání! Investice do rozvoje... A vypadne z ní co? Blbá generace dětí, neumějící nic. Vlastně razítkovači v německém, či anglickém jazyce. Nebo tanečníci gay klubů jako Jakub Janda a Evropské hodnoty...

   

   

  Loga projektu

   

   

      To nemá chybu!

   

  Zpracované elektronické výukové materiály vychází z toho, že multikulturní výchova by měla probíhat interaktivní formou, neboť jejím cílem by měla být především změna postojů a chování, nikoliv pouze změna znalostí, jako je tomu u klasických vzdělávacích témat českého školství.

  Pokud je to možné, jsou v tomto duchu vypracované všechny materiály a prezentace, které jsou vhodné pro klasické frontální vyučování a jsou doplněny modelovými aktivitami, metodikami atd. Výukové materiály ideově vycházejí z transkulturního přístupu k multikulturní výchově, který zdůrazňuje individuální odlišnosti a osobnostní pojetí před zdůrazňováním skupinových charakteristik a specifik skupin. Samotné průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi s jistou vazbou zejména na oblasti: Člověk a společnost(Dějepis, Výchova k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, Cizí jazyk), Umění a kultura(Hudební výchova, Výtvarná výchova), ale i Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis) a Informační a komunikační technologie.

  Průřezové téma Multikulturní výchova obsahuje pět tematických sad: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnické a náboženské skupiny v ČR, Multikulturní společnost a Princip sociálního smíru a solidarity. V rámci zpracování průřezového tématu bylo vytyčeno několik konkrétních témat, která se stala předměty jednotlivých lekcí. Celkem je zpracováno 14 tematických lekcí. Každá lekce obsahuje prezentace, otázky k lekci a seznam literatury a odkazů k tématu. Lekce dále obsahují (podle tématu a vhodnosti užití daných výstupů) odkazy na videa, obrázky, pracovní listy, metodické aktivity – metodické listy pro učitele jak vést modelovou hodinu na dané téma, e-kurzy, studijní texty pro učitele nebo metodické pokyny pro učitele. Většina lekcí je zpracována pro dvě úrovně, 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník, výjimečně je lekce zpracována (vzhledem k obtížnosti tématu, např. Multikulturní ČR v historické perspektivě) jen pro 8. a 9. ročník. Pro větší přehlednost je ke každé lekci zpracována metodika (viz níže), kde je uvedeno doporučené pořadí použití materiálů a jejich stručná charakteristika.

  Ukázka metodiky k Multikulturní výchově  Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

  V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

  • rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie
  • učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání
  • poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.

  V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:


  • napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí
    
  • pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti
  • vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
  • učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám

           Tabulka materiálů k průřezovému tématu Multikulturní výchova

  Tematický okruh

  Název lekce

  Oblast PT zasažená v lekci

  Forma zpracovaných elektronických výukových materiálů, poznámky

  Kulturní diference

  Kultura

  poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik; základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě

  PowerPointová prezentace, e-kurz, metodika, modelové aktivity

  Hodnoty

  poznávání vlastního kulturního zakotvení; jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

  Identita a kulturní zakotvení

  jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení

  PowerPointová prezentace, pracovní list, metodika, modelové aktivity

  Lidské vztahy

  Předsudky a stereotypy

  předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy);

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelová aktivita

  Etnické a náboženské skupiny v ČR

  Etnické skupiny v ČR

  rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

  Náboženské skupiny

  základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika

  Migrace

  základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

  Multikulturní společnost

  Co je multikulturalita a multikulturní společnost?

  multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika

  Multikulturalizmus v ČR z historické perspektivy

  multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

  Princip sociálního smíru a solidarity

   

  Rasismus a xenofobie

  projevy rasové nesnášenlivosti

  PowerPointová prezentace, pracovní list, metodika

  Diskriminace

  odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelová aktivita

  Lidská solidarita

  nekonfliktní život v multikulturní společnosti;  význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita

  PowerPointová prezentace, e-kurz, metodika

  Pravicový extremismus a neonacismus

  projevy rasové nesnášenlivosti; zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv

  PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika

   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
   
 • Babiš za katr na deset let? Páni policajti, kdybyste zavřeli všechny, zbyde akorát lilium Kalousek s Hermanem a Gabalem

  Zastávat se Babiše, který jde proti trhu a svobodě malého podnikání, kdy například sebere vesnickým maloobchodům vše a zvedne náklady, aby jim museli starostové odpouštět daně a náklady kompenzovat by bylo dost nepatřičné. A že narůstá počet? Fraška. Uvidíte při následujícím propadu ekonomiky.

   

  Jenomže hon "pseudopoctivých" proti údajnému zločinci Babišovi je natolik absurdní, že lze více věřit tomu, že čert bude vodit klientelu do nebe místo do pekla. Podívejme se trochu do minulosti: vždyť i Čapí hnízdo vzniklo před deseti létya teprve úděsným propadem klasických stran v preferencích vyústil spravedlivý boj za čistotu demokracie v čele s Kalouskem, Bělobrádkem, Gabalem a Sobotkou do dokonalosti.

   

  9.prosince 2013

  EU proplatila fitness pro psy, ztráty krále a tyrolským farmářům kurz emocí

   

  Tuhle zaplatí z fondů 411 tisíc eur (10 miliónů korun v přepočtu) na rehabilitační centrum pro maďarské psy, které zeje prázdnotou a vymyslela si ho technologická firma. Támhle dá 16 tisíc eur na podporu lásky tyrolských farmářů ke krajině, kterou obdělávají. Jak se to dělá? Zemědělcům se mluví do duše. Mimochodem, rakouská vláda na tentýž program přihodila více, 24 tisíc eur.

  Skeptický britský institut Open Europe včera zveřejnil svůj každoroční seznam padesáti zbytečných projektů, na které Unie přispěla.

  „Evropský rozpočet není logický, je příliš složitý a beznadějně zastaralý. Navzdory úsporám, které dělá celá Evropa, se tady utrácejí ohromné peníze za projekty, které nijak nepomáhají vrátit ekonomiku zpět do správných kolejí,“ hodnotí příkře stav evropského rozpočtu šéf zmíněné instituce Mats Persson. Kritizuje i nájem limuzín s diskrétními řidiči od firmy Biribin Limousines za pět milionů eur pro europoslance ve Štrasburku. Je tak vidět, jak se prodražuje tradice Evropského parlamentu mít dvě sídla v Bruselu a Štrasburku, od čehož zakladatelé EU nechtějí ustoupit. Tohle „cirkusové“ stěhování na deset zasedání do Štrasburku vždy jen na čtyři dny stojí 200 milionů eur ročně.

  Bruselští úředníci teď hekticky dohledávají detaily každého kritizovaného projektu, aby je v příštích dnech osvětlili nebo uvedli na pravou míru.

  Na některé „hlouposti“ přijdou při svých kontrolách auditoři. Vloni se třeba stalo, že italské ovce někdo spočítal dvakrát, a tím pádem chtěl dvakrát vyšší dotaci. A řecké lesy někdo vydával za pastviny, rovněž výhodnější. Kontroloři také chodí po skončení projektu. Když nefunguje, peníze se musí do EU vrátit.

  „Evropská komise zvládá nakládání s penězi o něco lépe než v předchozích letech,“ hodnotí letošní zprávu auditorů europoslankyně a členka europarlamentního výboru pro rozpočtovou kontrolu Andrea Češková (ODS). Upozorňuje však na to, že chyba se dá najít téměř v každé z kapitol evropského rozpočtu. Peníze na projekty přidělují v každé zemi domácí instituce, v českém případě ministerstva. Právě proto, aby se peníze daňových poplatníků ohlídaly, je však nutné vyplnit desítky těžkopádných lejster a pak je kontrolovat.

  Do evropského rozpočtu přispívá 27 členských zemí částkou, která odpovídá procentu roční ekonomiky (HDP). Vloni to bylo celkem 102 miliard eur (2,5 bilionů korun). Pro srovnání, jsou to dva české roční rozpočty. Největší balík peněz jde na dotace zemědělců (asi 40 procent). Další peníze do fondů na podporu regionů nebo na evropské instituce, administrativu, platy a penze eurokomisařů i poslanců.

  ***

  FAKTA

  Hitparáda eurokiksů 700 milionů pro Sicílii na rozvody vody, teče však stále nepravidelněji. 7,5 milionu eur na kampaň o užitečnosti eurofondů v Andalusii. 7 milionů pro ZOO v Hannoveru na kanadský pavilon Yukon. 5,5 milionu na předimenzovaný „benátský“ akvapark Budapešti. 5,25 milionu na nájem limuzín s řidiči pro poslance ve Štrasburku. 411 tisíc eur na fitness pro psy pro maďarskou IT firmu. Zatím prázdné. 209 tisíc pro švédského krále na dotacích na ztrátové pozemky. 900 tisíc na luxusní golfový a lázeňský areál v Meklenbursku. 16 tisíc Tyrolanům na upevnění emočního sepětí s krajinou. 2 tisíce na zemědělské dotace pro sportovní kluby motoristů v Anglii. Pramen: Open Europe, EU fondy 2009

  „Utrácejí se ohromné peníze za neužitečné projekty.“ Mats Persson šéf britského Open Europe

   

   

  Chcete dotace z EU? Pošlete hrát děti kuličky....

  To není vtip. Eva Hníková v Akademii (Lidovky.cz) popisuje, jaké mají školy možnosti získat dotace z EU a jak závažné jsou to programy pro vzdělání našich dětí. Na cestování mohou dostat až půl milionu z Bruselu.....

   

  Školáci z Chrudimi jeli učit hrát sicilské děti kuličky. Jezdí i jinam. Děti základní školy Dr. Jana Machalíka jezdí často. Do Bruselu, do Švédska, prý za pár korun. Škola, která pozve jiné děti, dostane dotace z Bruselu na program Mládež v akci 11000 eur, což je asi 275 000 Kč. Náš stát zaplatí na žáka jenom 1500 Kč. Jenom. Na kuličky a podobné. Za týden v České republice (v Itálii a jinde) se prý děti naučí anglicky lépe, než za rok ve škole.

  Takže když se zruší jazykové školy a zavedeme 4 x výjezd na kuličky na Sicílii, děti umí perfektně anglicky a německy a jazykové školy jsou nepotřebné, protože to nahradí 4 roky učení.

  Dělají si z nás legraci?

  Comenius

  Grant z EU může dosáhnout až 20000 eur (půl milionu korun) pro 24 dětí. Zapojit se mohou i mateřské!!!! školy! Mohou se učit přebalovat pleny....

  Mládež v akci je další projekt -  výše popsané kuličkové výlety. Podmínky stejné.

   

   

  Vlivný politik ČSSD Miloslav Mrština vlastnil v Náchodě několik let vykřičený dům. Jak zjistila MF DNES, do podniku jménem Vyhlídka, který poskytoval intimní služby pánům, plynuly miliony ze státního rozpočtu. Sociálnědemokratičtí ministři sem v době před volbami 2006 poslali 5,2 milionu korun.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/cssd-dotovala-prestavbu-nevestince-statnimi-miliony-pdi-/domaci.aspx?c=A090211_215225_domaci_anv

   

  A pak se udělá policejní hon na Babiše a nejčistští z čistých tvrdí: to my ne, to ten gauner z Čapího hnízda a třesou se, aby preference po tomto výkonu obrátily svoji trajektorii...

   

   

 • Proboha, nechte Babiše na pokoji, máslo na hlavě máte všichni zastánci EU včetně Kalouska!

  Fraška útoků na Babiše může sice dopadnout všelijak, ale zakrývá daleko větší špínu, která za tím vězí. Že toto dělá ČSSD, či populistická (skaždýmjdu) KDU-ČSL, lze pochopit, ale na Kalouskovi a Fialovi s jakýmisi starosty ve jménu Starostů jasně ukazuje, že pravice je parta potrhlých zaslepenců.

   

  O co jde?

  Na 100% to není zastání a podpora ANO a Andreje Babiše či Agrofertu. Naopak. Ale tato fraška zakrývá neuvěřitelnou zločinnost přerozdělování, kriminalitu přihrávání peněz a odpustky těm, co mají peníze, zatímco ti, co peníze nemají, si nemohou odepsat nic! Že jsou jiná pravidla pro bohaté a chudé, kdy bohatý si odepíše víc, než chudý.

  (To samozřejmě nemá nic společného s dětskými přídavky kde odpis je správný - stádo dětí si má dovolit pouze ten, kdo je silný natolik, aby je uživil).

  Takže dnes se fanaticky řeší ministr Babiš, který prý vše dělal legálně, ale prý nemorálně. Ale lze něco dělat nemorálně dle zákona? Buď je zákon zločinný a lze legálně stát dojit, dotace přehazovat vidlemi, nebo je to správné a jenom politické mlácení slámy!

   

  Přece zločin je jinde!

  Armády policistů, státních zástupců a soudců řeší dotace. Deseti tisíce úředníků razítkuje, kontroluje a štempluje. Napříč Evropou jsou to zástupy - miliony zbytečných úředníků. 

  Revoluce požírá své děti, náklady na dotace jsou vyšší, než samotné dotace. A my řešíme nějakého Babiše, když Kalousek je strůjcem megazločinu a jeho podporovatelem!

   

   

  Zde byla podána žádost - výsledek tristní, nikdo nic neví, nikdo nezodpovídá!

  29.listopadu 2013 Ministře Kalousku, je čas zrušit RVHP! Kolik „stojí“ 528 miliard?

   

   Písemná žádost o rozkrytí eurodotací ministru Kalouskovi (jeho nástupci)

   

   

  Zrušme všechny výjimky, zrušme všechny prapodivné odpisy a zvýhodňování, zrušme všechny zločinné dotace a nemusíme řešit nějakého Babiše. Pokud to v zákoně je a Babiš to jenom pro sebe použil, tak je to špína těch poslanců, co to Babišovi umožnila a nikoliv Babiše, který to využil.

  A ještě jednou opakuji, není to podpora Babiše, ale zdravého selského rozumu. Babiš bude muset vyhrát, aby ostatní strany vyházely pseudo poctívé poslance a straníky, abychom následně divnou stranu ANO (vlastně hnutí) mohli poslat na smetiště dějin. Neboli použít ANO jako metlu a nástroj, nikoliv jako finální výsledek! I kdyby Babiš někoho legálně obral (stát), tak se zde bavíme o řádech milionů, zatímco bylo rozkradeno a zneužito dnes už 750 miliard plus participace 1300 miliard. A zatýkání tisíců dalších lidí, které kryla Jourová prapodivným systémem je připraveno převléknout se do tepláků, protože nevědí, zda tam není spletená desetinná čárka. A to ani nepočítaje ty, kteří skutečně kradli.

   

  Fraškou už je, že Slonková, aby se pomstila Babišovi, nepohrdne ani Rathem, který údajně též zneužil dotace v množství mnoha milionů. Idiotismus stíhá idiotismus.

   

  Logika zní: jsem nemorální, když mi zákon umožní, abych ušetřil a já tím ušetřím, Kalousku? Nějak mi to mozek nebere...

   

   

  P.S. Samozřejmě výše napsáno, nevím, zda má Babiš v pořádku finance, ale jednoznačně popisuji populistický boj kauza lex Babiš versus zločinný a podvodný systém. Zrušme systém a nebude Babiš a Agrofert a policie či Parlament nebude mít co řešit. Tečka.

   

  A takto funguje zločinný systém nejen Babiše

   

   

   A že v tom jede i Kalousek  "je nabíledni"...

  Kalousku, zavřete ústa k Čapímu hnízdu: vy jste toho garantem! Od Erasmu k erotice!

   

  Není co dodat!

   

   

   

   

 • Statutární město Brno přijme neformálního referenta participace obyvatel (vzorový projekt EU)

  Že nevíte, co to je? Nevadí, Masarykova univerzita porno tanečníka pro gaye Jakuba Jandy vám to vysvětlí: Evropská unie - Evropský dotační fond pro regionální rozvoj. Co je náplní této práce? Zajištění kontaktních míst a dostupnosti návrhových formulářů,  příjem a formální kontrola…

   

  Jaká je děsná práce shánět formuláře EU a jaká je neformální kontrola a jaká je zodpovědnost se neuvádí.

  Pouze vláda ČSSD uvádí, že nejsou lidi. Teda, na práci nejsou lidi, dalo by se upřesnit. Protože před úřady od doby zákazu kouření v budovách se tvoří hloučky desetitisíců úřednic, dýmajích jednu cigaretu za druhou.

   

  Tak tedy parta kolem Žít Brno po "skvělém projektu duhovém o sociálním začleňování" jde avantgardně Evropské unii vstříc a nikdy jinak: ukažme si na části dotazníku, jak strašnou práci bude dělat další nová pracovní síla u partičky (Ne)Žít Brno jakéhosi divného člověka Holana. Ten lišák ví, jak na to a bude nepostradatelný. Otázky tomu odpovídají: pohodlně se posaďte ať nespadnete a pozorně čtěte.

   

  Mimochodem, právě chudák Holan ukazuje, kolik tisíců kilometrů najezdil a kolik peněz utratil, aby se sociálně začlenil... Schůzek bylo mnoho, omlouvá Hollan naježděných 80 000 km... Prý se ani nezastaví.

   

  Ale ještě dříve se zamyslete, kdo bude vyhodnocování číst a kolik dalších pracujících přijmou, aby ty strašně důležité otázky a hlavně nepostradatelné neformálně vyplněné, formálně zkontrolované nakonec neformálně zpracovali. A to opět platíme my!

   

   Část vzorového projektu

   

  Jenom tato ukázka stačí, jak krásně vzkvétá naše vlast a jaká je budoucnost Evropské unie. A kdože ty excelentní kádry vychovává pro tak náročnou agendu? Samozřejmě Masarykova univerzita tanečníka gay klubů, který tam má hlavní slovo - Jakub Janda.

   

  Dělají si z nás legraci, nebo jsou to provokace?

   

   

  Upřímně: za komunistů jsme z těchto zhovadilostí šíleli, ale to jich nebyla ani třetina, co se vymýšlí dnes. A pak vždycky vyleze (promiňte prosím výraz) pitomec a jde bojovat proti komunismu v roce 2017. A na internetu nalezneme, že budeme li kritizovat tyto bájné pokroky digitalizace, budeme na indexu kontrarevoluce Evropské unie. Jak dlouho ještě?

   

  Ve vzduchu totiž visí otázka: co uděláme s půl miliónem "nemakačenků", až se k nám opět svoboda vrátí a tito (za komunistů dostali název příživníci) zbyteční lidé se budou muset vrátit do pracovního procesu? Čím se budou živit?

   

   

   

 • Udělal Babiš dotační podvod? Samozřejmě, ale. Co když Kalousek...

  Že je to politická špína lze lehce dokázat. Babiš jenom zviditelnil a zvýraznil to, jak dotace fungují. Ukázal, co je to za svinstvo. A pokud by byl Babiš odsouzen, musí být i ti, co mu to umožnili: politici ČSSD v čele se Sobotkou a Chovancem, kteří tyto zvrácené dotace podporují a Kalousek, který odmítal systém dotací odkrýt, protože to vymýšlí jeho milovaná Evropská unie!

   

  A jsme stále u stejného

  Dotace jsou zločinné, dotace na Čapí hnízdo, dotace na solární panely, dotace na biomasu a řepku, dotace na biopaliva, dotace na vývoz ovoce, zeleniny a masa, když totéž dělají ostatní státy a zatímco za dotace vyvážíme toto k nim, v našich obchodech kupujeme dotované potraviny od nich. To už není fraška, to je zločin na okrádání občanů: já tu slevu nechci zadarmo. A pokud by byl odsouzen Babiš, musí za podporu tohoto zločinu dostat stejný trest Sobotka, Kalousek i Bělobrádek. Ti všichni tyto zločiny podporují!

  A úžasné je, když zemědělství  je největší zločin, kde přerozdělovači bohatnou "abstraktní nepřímou úměrou"! A ministr Jurečka žasne, že prý Babiiš a dotace a zneužití a zločin...

  Že Kalousek je větší gauner, než všichni Babišové dohromady, byť strašnou světovou krizi, pocházející z adorovaných USA zvládl dokonale, protože jinak by bylo zadlužení dle ČSSD pětkrát větší, lze snadno dokázat. Stejně tak, že se "pragmaticky" přidá k tomu, který více sype. Jednou komunisti, podruhé EU a dotace, byť je údajně proti socialistickému přerozdělování.

  Takže Babiš, který tyje ze zločinných dotací, je dehonestován tím, který dotace podporuje podporou Evropské unie. Kalousek a TOP 09. Je dehonestován i tím , který pro tento zločin stále zvedá ruku: Sobotka a ČSSD. ODS v čele s Němcovou, která ty zrůdnosti s EU a nikdy jinak fanaticky podporuje. Bělobrádek a KDU-ČSL  který by vlezl vertikálně Evropské unii všude až po uši. Má to logiku? A jakýsi Plíšek z Kalouskovy party TOP 09 hýká nadšením, jak premiér Sobotka a strana ČSSD se do pastí dotací chytili?

   

   

   

  Naprosto se Babiše nezastáváme a lze to poznat i dle dalších faktů z května 2014:

  Pane Babiši, lžete , nebo pouze jenom žvaníte? (Film jako důkaz)

  Jenomže je naprosto jednoznačné, že by tyto zločiny nemohl Babiš dělat, kdyby mu k tomu nepomohli - kdo? No přece ti, co na něj nyní těsně před volbama podali trestní oznámení, ti, co žalují v Bruselu, ti, co jsou větší udavačtí šmejdi, než je Babiš, který z dotací tyje. Oni ti ostatní také a dokonce tu špínu nejen vypracovali, ale odmítali uvést přesná čísla, jak se s dotacemi čachruje!

  Dotuje Brusel Českou republiku, nebo je to naopak? | Pařát dnes

  Já tu slevu nechci zadarmo, prohlásila feministka Marksová-Tominová

   

  Zloděj křičí chyťte zloděje:

  Kalousek, který skutečné náklady na dotace zablokoval vydat a jenom předhazoval OP Technická pomoc, který skutečné dotace nevyčíslí, protože "náklady na dotace nejsou sledovány, jak napsal Kalouskův náměstek na ministerstvu financí, když byl Kalousek ministrem, komiks ve formě ředitelky ministra financí Verinika Ondráčková se odvolávala na dopis náměstka ministra financí, že jsem již informace obdržel. A já obdržel informaci, že to nemají vyčísleni a žádal jsem babiše o tato čísla, kolk stojí obsluha dotací.

  Existovala nekonečná píseň "Pes jitrničku sežral" a zjistit, kolik stojí obsluha dotací je na stejné úrovni.

   

  Zde jsou namátkou dvě odpovědi jako důkazy:

  Ministře Kalousku, je čas zrušit RVHP! Kolik „stojí“ 528 miliard?

   

   

   

   

   Takže shrnuto: to, co dělá Babiš, je skutečně zločin na občanech. Ale stejný zločin dělají všichni, kdo jsou do dotací zainteresováni a kdo z nich tyjí. A jedno jest, zda Čapí hnízdo, fotovoltaika, cyklostezky či poradci jako byla Jourová. A pokud je Babiš trestně stíhán, má policie totéž udělat s celou zločinou bandou, která rozkrádá systém v řádech sta miliard. A honí ty, kteří nesprávně započítají desetikoruny. Takže s komedií, kdy je před volbama podána žádost o vydání Babiše a Faltýnka si může Chovancova ČSSD a další bandy jenom vylízat... Je to totiž politický hnus. 

   

   

 • Zločinné dotace deptají poctivé nejen v polygrafickém průmyslu

   

  Jedním z nejvíce postižených odvětví díky pokřiveným dotacím je polygrafický průmysl. Zatímco firmy jako Optys v Moravskoslezkém kraji zažívají boom, ostatní krachují, i kdyby se postavily na hlavu a měly sebesenzačnější záměr a tým. Prostě mají smůlu: jsou v kraji, který "Brusel" označil jako ten, který na dotace nemá nárok.

   

  A nikoho nezajímá, že v takovém okrese či kraji nedostatkem pracovníků jsou vyšší mzdy, vyšší nájemné, vyšší ceny nemovitostí a tím by to měl trh srovnávat. Jenomže převody peněz a dotace ničí vše.

   

  Krásný příklad je u dotací mezi státy. Západ nás prý dotuje. My máme nízké mzdy, Německo vysoké. Tudíž při srovnatelné práci bychom měli Německo průmyslově zničit. Opak je pravdou. Záhada? Ne! Ukažme si to na číslech: z Evropské unie nám pošlou cca 100 miliard korun. My tam pošleme cca 40 miliard korun. Takže zisk 60 miliard korun? Nesmysl, už teď je odhad na Ministerstvu financí, že pro rok 2016 nám odteče do států Evropské unie 270 miliard korun formou dividend a dalších odvod! Ano, čtete dobře, do států EU odtečete tento rok slovy dvě stě sedmdesát miliard korun. A s oněmi 40 miliardami je to 310 miliard korun.

  Takže oni nám dají 100 miliard, my jim 300 miliard. To je úžasné. A právě těch 200 miliard dají na dotace tak, že německé sýry, máslo, mléko z dovozu k nám jsou levnější při mzdách v Německu či Francii, než s našimi platy  naše výrobky. Proto nikdy nemůžeme dohnat státy EU, dokud budou tyto zločinné dotace. (Čísla jsou braná jako ilustrativní, byť odhad 270 miliard byl oficiálně MF vyřčen)

  Prostě si platíme konkurenci. To by "chytrý" nevymyslel...

   

   

  A totéž je ve vnitrostátním měřítku

  Sice jsou údajně platy v Praze násobné proti Moravskoslezskému kraji, byty tam stojí až 5 milionu, zatímco na severu Moravy ani ne milion, což dává předpoklad, že firmy myjí obrovskou konkurenční výhodu a lidé s polovičními platy jsou na tom lépe, než ti v Praze, ale...

   

  Zatímco se například Optys odstěhoval z Prahy 4 na Moravu a dostal desítky milionů na nové rotačky, iDNES popisuje autentický příklad opaku, kdy díky tomuto zločinnému systému zbankrotovali jiní, poctiví, kteří nemají dlouhé prsty a přátele či příbuzné v Parlamentu.

   

   ZLOČINY   ZLOČINY   ZLOČINY   ZLOČINY  

   

   

  Dotace rozvrátily polygrafický průmysl, říká zkrachovalý majitel tiskárny a podává žalobu


   
  Petr Fryč ze Sezemic u Pardubic měl ještě před pár lety dobře vydělávající tiskárnu. Na rozdíl od konkurentů však nedostal dotace na nová pracovní místa, protože na Pardubicku byla příliš nízká nezaměstnanost. Jeho firma zkrachovala a Fryč nyní žaluje stát, že firmy z jiných částí získaly konkurenční výhodu.
  Bývalý majitel tiskárny v Pardubicích Petr Fryč.„Nemohli jsme konkurovat. Většina zakázek v polygrafii je totiž stejně z Prahy, takže všechny polygrafické firmy bojují o jeden trh. A když jedna dostane ohromné peníze na stavbu provozu a nákup technologií, tak je logické, že může jít s cenou dolů. Druhá je nedostane, takže musí držet ceny, aby mohla splácet půjčky a dávat lidem výplaty. Není příliš složité si spočítat, jak to pak s takovým podnikáním dopadne,“ říká bývalý majitel Východočeské tiskárny Petr Fryč.
   

  Takže jste měli dobře zavedenou firmu. Kde nastal obrat?
  Největší průšvih se odehrál po roce 2007, kdy se naplno rozjely evropské dotace z programu Rozvoj -OPPI. První vlnka dotací přišla sice už v roce 2004 a tehdy sice narušila podnikatelské prostředí, ale ne fatálně. Ta druhá vlna byla podstatně masivnější s mnohem radikálnějšími dopady. Stát v rámci tohoto programu, který měl podporovat zaměstnanost, začal naprosto selektivně pumpovat peníze do firem a z mého pohledu zároveň začal porušovat zákon o ochraně hospodářské soutěže.

  Co to v reálu znamenalo?
  V praxi to vypadalo tak, že úředníci ministerstva průmyslu a obchodu bez jakýchkoli analýz, jak mně na neoficiálních jednáních přiznali, napumpovali v letech 2007 až 2014 do české polygrafie tři a půl miliardy korun. Nutno dodat, že tak se dělo v době, kdy kvůli krizi i internetu během tří let, 2007 až 2010, spadla poptávka po tisku v rámci Česka o 30 procent. Je tedy jasné, že se rozjel velmi tvrdý konkurenční boj, ve kterém měli příjemci dotací obrovskou výhodu.

  Jaký to mělo podle vás dopad na celé odvětví?
  Podle údajů, které mi poskytl Český statistický úřad, se v těchto letech na základě dotací podařilo v polygrafii vytvořit několik desítek nových pracovních míst. Ovšem také je nutné dodat, že za roky 2007 až 2014 jich podle statistiků v rámci oboru v celé České republice zaniklo zhruba tři tisíce.

  Co tedy hodláte dělat?
  Stát z mého hlediska jasně selhal, porušil české zákony i evropské směrnice. Je proto logické, že po něm budu chtít náhradu škody. Už jsem se spojil s několika podobně poškozenými kolegy a společně se snažíme bojovat. Musím říct, že nebylo lehké najít právníka, který by do toho s námi šel. Jasné je, že bude těžké dokázat, že stát takto zoufale selhal. To se mi ostatně ukazuje i během jednání s poslanci a úředníky z ministerstva. Ti se tváří, že je vše v pořádku, protože by zpochybnili svou existenci, ale jsem přesvědčený o tom, že právo je na naší straně.

  Už probíhá také soud, kde mě stát žaluje za krácení daní a neplacení sociálního a zdravotního pojištění. Přiznávám, že jsme v tom byli pozadu, ale vždy, když bylo z čeho, tak jsme platili. I proto se nyní musím začít bránit, protože mně reálně hrozí, že ve svých 62 letech skončím totálně na dně a se mnou moje rodina. Nemůžu to takto nechat.

   

  Myslíte, že máte šanci v tak těžkém sporu vyhrát?


  To nevím, ale musím to zkusit. U nás je zvykem mluvit o dotacích jen pozitivně. Politici se předhánějí s ukazováním čísel, jak se daří čerpat.Nikdo ale už nemluví o tom, jaké škody špatně použité dotace mohou napáchat. Nejde zdaleka jen o mě a mou firmu. Tvrdím, že stát svou politikou totálně rozvrátil celý polygrafický průmysl. Firmy, které dotace měly, se totiž na nich staly závislé. Šly s cenami tak dolů, že nyní nemají ani na svou obnovu. Ale ceny se už nikdy nevrátí tam, kde byly, takže z logiky věci, ty přeživší tiskárny budou potřebovat další dotace a tak pořád dokola. Stát by prostě neměl zasahovat do soukromého podnikání, protože tím napáchá jen škodu. To je to, na co chceme nyní hlasitě upozornit. Jsem si totiž jistý, že stejný problém nemá jen polygrafie.

   
  Autor rozhovoru: