Nevíte, kam zmizeli všichni lidi na práci a kam mizí peníze, původně určené na důchody, na stáří a léky, proč platíme a platíme a nic z toho nemáme? Zde další dotační projekt Evropské unie. Neziskové organizace, dotace, převody peněz a už se práší za kočárem... Stačí, když umíte německy a anglicky a už dalšího nemusíte umět nic.

To je třeba Masarykova univerzita, žádající obrovské peníze na vzdělání! Investice do rozvoje... A vypadne z ní co? Blbá generace dětí, neumějící nic. Vlastně razítkovači v německém, či anglickém jazyce. Nebo tanečníci gay klubů jako Jakub Janda a Evropské hodnoty...

 

 

Loga projektu

 

 

    To nemá chybu!

 

Zpracované elektronické výukové materiály vychází z toho, že multikulturní výchova by měla probíhat interaktivní formou, neboť jejím cílem by měla být především změna postojů a chování, nikoliv pouze změna znalostí, jako je tomu u klasických vzdělávacích témat českého školství.

Pokud je to možné, jsou v tomto duchu vypracované všechny materiály a prezentace, které jsou vhodné pro klasické frontální vyučování a jsou doplněny modelovými aktivitami, metodikami atd. Výukové materiály ideově vycházejí z transkulturního přístupu k multikulturní výchově, který zdůrazňuje individuální odlišnosti a osobnostní pojetí před zdůrazňováním skupinových charakteristik a specifik skupin. Samotné průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi s jistou vazbou zejména na oblasti: Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, Cizí jazyk), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova), ale i Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis) a Informační a komunikační technologie.

Průřezové téma Multikulturní výchova obsahuje pět tematických sad: Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnické a náboženské skupiny v ČR, Multikulturní společnost a Princip sociálního smíru a solidarity. V rámci zpracování průřezového tématu bylo vytyčeno několik konkrétních témat, která se stala předměty jednotlivých lekcí. Celkem je zpracováno 14 tematických lekcí. Každá lekce obsahuje prezentace, otázky k lekci a seznam literatury a odkazů k tématu. Lekce dále obsahují (podle tématu a vhodnosti užití daných výstupů) odkazy na videa, obrázky, pracovní listy, metodické aktivity – metodické listy pro učitele jak vést modelovou hodinu na dané téma, e-kurzy, studijní texty pro učitele nebo metodické pokyny pro učitele. Většina lekcí je zpracována pro dvě úrovně, 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník, výjimečně je lekce zpracována (vzhledem k obtížnosti tématu, např. Multikulturní ČR v historické perspektivě) jen pro 8. a 9. ročník. Pro větší přehlednost je ke každé lekci zpracována metodika (viz níže), kde je uvedeno doporučené pořadí použití materiálů a jejich stručná charakteristika.

Ukázka metodiky k Multikulturní výchověPřínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

 • rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie
 • učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání
 • poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:


 • napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí
   
 • pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti
 • vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
 • učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám

         Tabulka materiálů k průřezovému tématu Multikulturní výchova

Tematický okruh

Název lekce

Oblast PT zasažená v lekci

Forma zpracovaných elektronických výukových materiálů, poznámky

Kulturní diference

Kultura

poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik; základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě

PowerPointová prezentace, e-kurz, metodika, modelové aktivity

Hodnoty

poznávání vlastního kulturního zakotvení; jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

Identita a kulturní zakotvení

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení

PowerPointová prezentace, pracovní list, metodika, modelové aktivity

Lidské vztahy

Předsudky a stereotypy

předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy);

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelová aktivita

Etnické a náboženské skupiny v ČR

Etnické skupiny v ČR

rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

Náboženské skupiny

základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika

Migrace

základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

Multikulturní společnost

Co je multikulturalita a multikulturní společnost?

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika

Multikulturalizmus v ČR z historické perspektivy

multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelové aktivity

Princip sociálního smíru a solidarity

 

Rasismus a xenofobie

projevy rasové nesnášenlivosti

PowerPointová prezentace, pracovní list, metodika

Diskriminace

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika, modelová aktivita

Lidská solidarita

nekonfliktní život v multikulturní společnosti;  význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita

PowerPointová prezentace, e-kurz, metodika

Pravicový extremismus a neonacismus

projevy rasové nesnášenlivosti; zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz, metodika

 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

Nahraj předchozí komentáře
 • Návštěvník - ***

  V odpovědi na: Návštěvník - *

  Blábolíš voloviny.

 • Návštěvník - host

  jirizkolina-janjinsky?
  S tebou je teda legrace:p

 • Návštěvník - lubajs

  V odpovědi na: Návštěvník - host

  Taky se nemohu ubránit smíchy, jak se ten troll zase rozjel s chválou Sobotkovy vlády až do nebes. Ten jirizkolina snad Sobotkovi a dalším členům jeho vlády kouří ocasy. Zato Pokorného by nejraději zašlapal do země, taková nenávist.

 • Návštěvník - jirizkolina

  V odpovědi na: Návštěvník - lubajs

  Nedávno byl na Novinkách komentář, který mne zaujal, "Sobotka je nevolitelný, protože je proti kvótám a teď budem mít problémy s EU komisí a ještě kvůli Sobotkovi dostaneme pokutu o EU komise, že nechceme přijímat uprchlíky." Asi jen tři lidi pochopili, že autor tohoto příspěvku si dělá srandu a že je to težká ironie. Příspvěvek měl okamžitě přes padesát mínusových bodů. Lidé jsou už tak zdebilizovaní, že za všech okolností jsou proti Sobotkovi. Sobotka přijímá uprchlíky, je to špatně, Sobotka nepřijímá uprchlíky, je to špatně. Ať Sobtka udělá cokoliv, je to vždy špatně. To je přesně výsledek působení hybridních hrozeb. Lidé už ztratili schopnost oddělovat racionální od iracionálního.

 • Návštěvník - jirizkolina

  Hybridní hrozby jsou velmi zákeřné, procesy jsou někdy velmi nízkofrekvenční, ale pak mají dalekosáhlé dopady. Kdo by si kdysi pomysel, že se nám dnes budou po silnicích ve spanilých jízdách prohánět americká bojová vozidla? No před 40 lety skoro nikdo, jenže v tom je to "skoro" nikdo. Už tenkrát byli zákeřní lidé, kteří ví co dělají a umně propašovávali například do filmů informace, které nahlodávaly informačně komunistický režim. Pamatuji si na jeden seriál, myslím, že Švorcová tam hrála veoducí prodejny, teď si nemohu vzpomenourt na název a ani se mi to nechce hledat, třeba si vzpomenu než to dopíšu, a tam byla scéna, kdy její přechůdce, neschopný vedoucí nezajistil zásobování a je tam záběr na prázdné regály, no prostě katastrofa. A potom nastoupila vedoucí nebo zástupce Švorcová a rázem se regály prohýbaly a všude plno nakupujících. No možná i to bylo trochu mimo realitu. Jenže právě nedávno argumentoval jeden z diskutujících na Novinkách,a uvedl odkaz přesně na tuto scénu, kde byly ty prázdné regály a tak že prý to vypadalo všude za komunistů. A přesně takto se vytvářejí hybridní hrozby. Pomalu po troškách se lidme hustí do hlavy nesymysly, 40 let za komunsitů ty lidi zpracovávali, až se to slije v jedno velké odmítání a dokonce změnu režimu. A pak se lidi diví, že se jim po cestách prohánějí americká bojová vozidla, že jsou v EU a stěžují si na Brusel, neziskovky a nevím co ještě. A přitom si to všechno samí zvolili na základě hybridních hrozeb, které je nepozorovaně zpracovaly. Jo, už jsem is vzpomněl, Žena za pultem, se to jmenovalo.
  Osobně mi na článku nevadí, pokud by chtěl Pokorný upozornit na hybridní hrozby nějakých neziskovek. Mi vadí, že si přihřívá svou nenávist k ČSSD a podsune další hybridní hrozbu, že ČSSD je ta špatná, protože je nízká nezaměstnanost. Kdyby se Pokorný dokázal oprostit od neustálých hybridních hrozeb proti vládě, tak by ty články občas dávaly smysl, jenže to on nedokáže, ta nenávist proti ČSSD je v něm hluboce zakotvena. A vzniká pak zákonitě otázka? Je prvotním cílem škodit vládě potažmo ČSSD nebo je prvotním cílem poukazovat na nešvary? Já si za sebe odpovídám, že u Pokorného je primárně cilem hybridně škodit vládě ČR.

 • Návštěvník - Pavel

  V odpovědi na: Návštěvník - jirizkolina

  Z Vás by byl prima politruk. Zažil jsem je a keců měli stejne jako Vy. Jen nadávali opačně.:)

 • Návštěvník - Ten, co ČSSD cáluje

  V odpovědi na: Návštěvník - Pavel

  Je to cvok.

 • Návštěvník - novota

  Zpívat dle socanů povoleno jen do 22.00 ... http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Chovancovo-centrum-vydalo-sedmnactistrankovou-brozuru-A-uz-se-mu-smeji-494709 a podle skutečných volebních průzkumech....4.999%...:)

 • Návštěvník - *

  V Česku je 128 tisíc neziskovek, začínají se víc profesionalizovat (28. listopadu 2016)
  Z nového vládního dokumentu vyplývá, že v Česku existuje 128 tisíc neziskových organizací. Nevyplňují jen volný čas, ale poskytují také služby potřebným. Loni získaly od státu, krajů a obcí na dotacích kolem 16,5 miliardy korun.
  Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/175422-v-cesku-je-128-tisic-neziskovek-zacinaji-se-vic-profesionalizovat/

 • Návštěvník - novota