Ve zkratce: po volbách se k této záležitosti vrátíme podrobněji.

Zhruba 70 taxikářů si stěžovalo hlavně na to, že pro řidiče Uberu neplatí stejné podmínky jako pro ně: jezdí bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Často také nemají vozidla označená názvem provozovatele a svítilnou s nápisem.

„Platíme o 50 % vyšší povinný ručení a o 50 % vyšší pojistku na auto. Řidič Uberu má jenom telefon, aplikaci a auto,“ vysvětluje taxikář Štěpán, proč se připojil do protestu. Společnost Uber tvrdí, že není klasickou taxislužbou. Zprostředkovává prý spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

 

Proč je to zločin?

Je to stejné, jakoby na trávě jedno mužstvo používalo kopačky a druhé by mělo brusle a hokejky. Kdo by byl vítězem na trávě a pokud by se změnila tráva za led a míč za puk, kdo by byl vítězem? Takže jednotné pravidlo pro všechny, jinak soutěž a trh neexistuje.

A druhé pravidlo o trhu: bude hotel, kde vše bude daněno a kontrolováno včetně hygienických předpisů. Vedle bude stejný dům, stejné pokoje, stejné služby, pouze na dveřích bude napsáno: UBER - sdílená ekonomika. My (UBER) daně platit nebudeme, ale ochranu policejní, požární či přívod (silnice, vodu, plyn) apod., nám zajistí stát z daní hotelu.

 

Komedie?

Samozřejmě, proto tohle svinstvo, které k nám opět jako gender či multikulti přišlo z USA, je třeba vyrazit dveřmi a okna hermeticky uzavřít, aby si jimi nevrátilo.

 

Ekonomika může dobře fungovat jedině tehdy, pokud mají všichni stejná pravidla i zákony na území  v daných mantinelech určené.

 

(Že zrovna Babišovi a Krnáčové v době závadění EET jsou tato pravidla neznámá...?)

 

 

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

 • Návštěvník - Jeronym Bosch

  "Časy se mění" se zpívá v jedné písničce. S příchodem moderní techniky nastávají podmínky, kdy je možno dělat tuto službu výrazně levněji.V mnoha velkých městech už nemusí taxikář skládat zkoušky způsobem, že by musel znát každou ulici zpaměti, když má přeci navigaci. A nebude dlouho trvt a taxikáři vůbec nebudou potřeba. To se teprve budeme divit, že se dá jezdit výrazně levněji a ještě se vybere dostatek daní. Když začala průmyslová revoluce, tak dělníci rozbíjeli stroje, ale nakonec se smířili s realitou. Dnes taxikáři ničí auta od UBER a co budou dělat až přijdou ta bez řidičů? Situace není tak černobílá, jak je popsáno v článku. Navíc není pravda, že UBER neplatí daně. Ba naopak. Vše jde přes elektronickou komunikaci, takže platí daně a nijak se z toho nemohou vytočit. Zatímco klasický taxikář okrádá stást i zákazníka kde jen může. Taxikáři, to jsou zdaleka největší hovada, která jsem kdy v životě poznal.

 • V odpovědi na: Návštěvník - Jeronym Bosch

  Pokud stát zajistí, aby byly rovné (tržní) podmínky, máte pravdu vy a já budu výjimečně souhlasit. Pokud stát nezajistí - viz zelený rámeček - tak je to zločin. Třeba dříve družstva byla v podstatě "sdílená ekonomika", ale bylo to vyvážené. Dnes si někdo nastěhuje do bytu jako hotelu 50 zahraničních dělníků a stejně má výhody, jako by to byl byt a nikoliv hotel. Hotel však platí daň i z neobsazených pokojů. Tudíž zločin není ona "sdílená ekonomika", ale ekonomicky neošetřená "sdílená ekonomika". Ve velkém by mohla Škoda auto neplatit daně, protože zákazník by mohl kontrolovat celou výrobu auta a jenom by ho po dobu užívání sdílel. Asi každý tuší, že je to naprostá hloupost! (A stejně výjimečně souhlasím, že část taxikářů je verbež)

 • Návštěvník - Jeronym Bosch

  Nesouhlasím se zoběcňováním extrémů. Už nadpis článku pak zavádí na scestí, když je jasně napsáno "Sdílená ekonomika je zločin". Nemyslím si, že by dnes nebyly zákoné nástroje, aby FÚ nemohl postihnout člověka, který se vymlouvá na sdílenou ekonomiku a přitom provozuje normální hotel. To mu prostě FÚ neuzná.
  Stejně tak není zločinem "sdílená ekonomika", ale vždy je zločincem ten, kdo ve skutečnosti podniká, ale vymlouvá se na sdílenou ekonomiku a vytváří si tak výhody oproti těm ostatním, co podnikají. Ve skutečnosti tak nevytváří nerovnost něco, co ještě není ošetřeno zákonem, ale primárně nerovnost vytváří nepoctiví lidé. Je to jako s tím EET, kdyby lidé neokrádali stát neplacením daní, tak by se ani žádné EET nemuselo vytvářet. A k té sdílené ekonomice, jsem přesvědčen, že české zákony umí rozlišit, co je podnikání za účelem zisku a co je sdílená ekonomika.

  V daném konkrétním případě bych viděl chybu na straně UBER, kdy principiálně zneužívají "sdílenou ekonomiku", která je založena na tom, že když například jedu na služební cestu z Prahy do Brna, tak mohu sebou někoho přibrat a on se se mnou třeba podělí o náklady, ale ne že si dokonce vytvořím taxi aplikaci a cíleně vozím lidi po Praze a v podstatě provozuji taxi službu. Takže v tomto konkrétním případě taxikářů si nemyslím, že by bylo nutno vytvářet nové zákony, ale donutit UBER, aby se přiznal a přihlásil k podnikání v taxi službě a pokud ne, tak zakázat.

  Takže na závěr ještě opakuji, že sdílená ekonomika není zločin, zločin je zneužívat sdílenou ekonomiku k podnikání, to jest podnikat a tvářit se, že nepodnikám.
  Velmi podobné mi přijde, když různá aternativní média,ať už vysílače nebo psaná média normálně podnikají a klidně s příjmy statisíců, ale po svých donátorech vyžadují , aby do poznámek k převodu peněz psali, že je to dar a tím pádem to příjemce nemusí danit. Je to stejné svinstvo. Lidi jsou prostě kurvy a jen hledají, kde by ten stát ojebali!

 • Návštěvník - Antisobotka

  V odpovědi na: Návštěvník - Jeronym Bosch

  Idiote, z darů se daň taky platí, pokud to neni pár šušňáků - třeba Nagyová je za to souzená. Tak zalez, trolle z ČSSD.

 • Návštěvník - Jeronym Bosch

  V odpovědi na: Návštěvník - Antisobotka

  Píšeš chujoviny!
  Spolky, nadace nebo náboženské společnosti jsou osvobozeny od darovací daně. Proto se alternativní vysílače a podobné hlásné trouby jediné pravdy registrují jako spolky a po svých ovečkách v sektě požadují, aby do převodu psali "dar" a potom nemusí platit daně. Je to jasné zneužívání zákona. Ve skutečnosti podnikají za účelem zisku, ale kurvy našly kličku jak obejít daně.

 • Návštěvník - Antisobotka

  V odpovědi na: Návštěvník - Jeronym Bosch

  3. Aplikace daňových zákonů

  Podle charakteru vztahu a smlouvy (jak bylo naznačeno v předešlé části) se odvíjí i zdanění příjmu neziskové organizace a posouzení sponzorových výdajů či nákladů nebo jeho nárok na odčitatelnou položku "dary na veřejně prospěšné účely".

  Při zdanění sponzorských příspěvků aplikujeme zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

  Dárcovství

  Dárce - právnická osoba - má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně Ize snížit nejvýše o 5 procent základu daně. Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelnou pohromou, může být o hodnotu těchto darů překročen limit 5 procent ze základu daně.

  Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

  Hledisko neziskové organizace

  Nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve a náboženské společnosti mohou uplatnit podle § 20 zákona č. 357/1992 Sb. osvobození od daně darovací v případě, že dar bude použit na realizaci cílů, ke kterým byly organizace založeny (jak je uvedeno v základních listinách, statutech atp.).

  Ostatní neziskové organizace, zejména občanská sdružení, mohou uplatnit osvobození tehdy, pokud je dar určen na účely v taxativně vyjmenovaných oblastech: kultura, školství, věda a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchova, sport, výchova a ochrana dětí a mládeže a požární ochrana - viz. § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.

  Získá-li nezisková organizace pouze dary osvobozené od daně darovací, musí sice podat daňové přiznání k dani darovací, a to po skončení každého pololetí v daném roce, ale darovací daň platit nebude.

  Sponzorství

  Hledisko sponzora

  Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky "dary na veřejně prospěšné účely" snižuje sponzorský příspěvek základ daně v plné výši.

  Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí "cena" za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním); daň z přidané hodnoty musí také řádně odvést.

  Hledisko neziskové organizace

  Příjmy z tohoto sponzorského vztahu jsou v neziskové organizaci považovány za příjmy z reklamy, které jsou předmětem daně z příjmů a v každém případě jsou zahrnuty dozákladu daně. Neplatí pro ně žádné osvobození od daně z příjmů. Protože neziskové organizace musí pro daňové účely rozlišovat různé druhy činností,příp. i jednotlivé činnosti v rámci jednoho druhu, a příjmy a výdaje (výnosy - náklady) spojené s jednotlivými činnostmi, musí být příjmy za reklamu odlišeny od ostatních příjmů a musí k nim být přiřazeny odpovídající výdaje. To jsou výdaje za zajištění reklamní a propagační služby pro sponzora. Tyto výdaje/náklady však mohou tvořit malou část příjmů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je součástí daňového základu. Nezisková organizace má ale nárok na odčitatelnou položku 30 procent z celkového základu daně, minimálně však 100.000 Kč, maximálně 3 mil. Kč. Lze tudíž kalkulovat s tím, že až do výše 100.000 Kč základu daně nebude nezisková organizace ze zisku z reklamy a ze zisku z ostatních zdanitelných příjmů (výnosů) platit daň z příjmů.

  Výtěžek z loterie a podobných akcí je osvobozen od daně z příjmů, pokud alespoň 90 procent výtěžku je určeno na veřejně prospěšné účely.

 • Návštěvník - Antisobotka

  V odpovědi na: Návštěvník - Antisobotka

  Ty jsi kokot. Jakože Aeronet je nezisková firma, kterou schválil ministr jedné pravdy Chovanec? Dokaž to!

 • Návštěvník - Antisobotka

  V odpovědi na: Návštěvník - Antisobotka

  Patří to k tomu kokotovi.

 • Návštěvník - novota

  Ani se nedivím...když šéfuje dopravě v práglu nevzdělaný cikán ..pak to tak vypadá...a jako kompenzaci zvyšují nájmy daně atd. kudy chodil tudy krad.....