VIDEO: Tucker Carlson a Vladimir Putin [CELÝ ROZHOVOR] i psaný od Davida Formánka

10.02.2024 19:38 971 zhlédnutí
Autor článku
Z povolených zdrojů

Tucker Carlson předevčírem uskutečnil rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mluví v něm o historii Ruska, současné situaci na Ukrajině, geopolitických otázkách, NATO a mnohem více.

Přepis rozhovoru:

TC (Tucker Carlson): Následuje rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem natočený 6. února 2024 v budově za námi, což je samozřejmě Kreml. Rozhovor se týká především probíhající války na Ukrajině, jak začala, co se děje, a jak by mohla skončit. Jedna poznámka na začátek. Na začátku rozhovoru jsme se zeptali na tu nejzřejmější otázku, a to proč jste to udělal? Cítil jste bezprostřední fyzické ohrožení a to je vaše ospravedlnění?

A odpověď, kterou jsme dostali, nás šokovala. Putin velmi dlouho, snad půl hodiny, vyprávěl o historii Ruska, která sahá až do osmého století. A on reagoval, že ho to přerušování rozčiluje. A upřímně řečeno, mysleli jsme si, že je to technika odvádění pozornosti, a připadalo nám to otravné a několikrát jsme ho přerušili.

Ale nakonec jsme dospěli k závěru, že to nebyla rozptylovací technika, rozhovor nebyl časově omezen, ukončili jsme ho po více než dvou hodinách. Naopak to, co uvidíte, nám připadá upřímné, ať už s tím souhlasíte, nebo ne. Vladimir Putin se domnívá, že Rusko má historický nárok na části západní Ukrajiny. Takže podle našeho názoru bychom to v tomto světle měli vnímat jako upřímné vyjádření toho, co si myslí.

TC (Tucker Carlson): Pane prezidente, děkuji vám. Dne 22. února 2022 jste se obrátil na svou zemi v celonárodním projevu, když začal konflikt na Ukrajině. A řekl jste, že jednáte, protože jste dospěl k závěru, že by Spojené státy prostřednictvím NATO mohly zahájit, cituji, překvapivý útok na naši zemi. A americkým uším to zní paranoidně, řekněte nám, proč se domníváte, že by Spojené státy mohly zničehonic udeřit na Rusko?

VP (Vladimir Putin): Není to tak, že by se Amerika, Spojené státy, chystaly překvapivě udeřit na Rusko. To jsem neřekl. Máme tu talk show, nebo seriózní rozhovor?

TC: Tady je ten citát. Děkuji.

VP: Vaše základní vzdělání je v historii, pokud jsem pochopil.

TC: Ano.

VP: Takže pokud vám to nevadí, věnuji vám jen 30 vteřin nebo jednu minutu, abych vám poskytl krátký odkaz na historii, abyste získal trochu historického základu.

TC: Ano.

VP: Podívejme se, kde začaly naše vztahy s Ukrajinou. Odkud se Ukrajina vzala? Ruský stát se začal shromažďovat jako centralizovaná státnost. A za rok vzniku ruského státu je považován rok 862, když měšťané Novgorodu pozvali varangiánského knížete Rurika ze Skandinávie, aby tam vládnul. V roce 1862 Rusko oslavilo 1000. výročí své státnosti. A v Novgorodu je památník věnovaný 1000. výročí vzniku země. V roce 882 nástupce Rurika, kníže Oleg, který vlastně hrál roli správce u Rurikova syna. Protože Rurik do té doby zemřel… přijel do Kyjeva.

Vyhnal dva bratry, kteří zřejmě kdysi byli členy Rurikovy družiny. Takže Rusko se začalo vyvíjet se dvěma centry moci. Kyjev a Novgorod. Další velmi významné datum v dějinách Ruska byl rok 988. To byl křest Ruska, kdy kníže Vladimír, Rurikův pravnuk, pokřtil Rusko a přijal pravoslaví neboli východní křesťanství. Od této doby se začal posilovat centralizovaný ruský stát.

Proč? Kvůli jednomu území, integrované ekonomické velikosti. Jednomu stejnému jazyku a po křtu Ruska, stejné víře a vládě knížete. Centralizovaný ruský stát se začal formovat. Ještě ve středověku kníže Jaroslav Moudrý zavedl následnictví trůnu. Ale po jeho smrti se to z různých důvodů zkomplikovalo. Trůn se nepředával přímo t otce nejstaršímu synovi, ale z knížete, který zemřel, na svého bratra, pak jeho synům v různých liniích. To vše vedlo k roztříštěnosti a konci Rusi jako jednoho státu. Nebylo na tom nic zvláštního. Totéž se tehdy dělo v Evropě. Ale rozdrobený ruský stát se stal snadnou kořistí říše vytvořené dříve Čingischánem.

Jeho nástupci, totiž Batu-chán, přijel do Rusi a vydrancoval a zničil téměř všechna města. Jižní část, včetně Kyjeva, i některá další města prostě ztratila nezávislost. No a severní města si zachovala část své suverenity. Musela sice platit tribut Hordě, ale podařilo se jim zachovat některé části své suverenity. A pak se začal formovat jednotný ruský stát s centrem v Moskvě.

Jižní část ruských zemí včetně Kyjeva začala postupně tíhnout k dalšímu magnetu – centru, které vznikalo v Evropě. To bylo Litevské velkoknížectví. Dokonce se mu říkalo litevské ruské knížectví. Protože Rusové tvořili významnou část tohoto obyvatelstva. Mluvili starým ruským jazykem a byli pravoslavní. Ale pak došlo ke sjednocení, spojení Velkoknížectví litevského a Polského království. O několik let později se podepsalo další sjednocení, ale tentokrát již v náboženské oblasti. Někteří pravoslavní kněží se stali podřízenými papeži.

Tak se tyto země staly součástí polsko-litevského státu. V průběhu desetiletí se Poláci zabývali kolonizací této části obyvatelstva. Se zavedením jazyka se tam snažili upevnit představu, že toto obyvatelstvo není tak docela ruské, ale protože žijí na okraji, byli to Ukrajinci. Původně slovo Ukrajinec znamenalo, že ten člověk žil na okraji státu, po okrajích nebo se věnoval pohraniční službě. Neznamenalo žádnou konkrétní etnickou skupinu. Takže Poláci se snažili všemi možnými způsoby kolonizovat tuto část ruských zemí a vlastně se k ní chovali dost tvrdě, ne-li krutě. To všechno vedlo k tomu, že tato část ruských zemí začala bojovat o práva. Psali dopisy do Varšavy a žádali, aby byla dodržována jejich práva. A lidé byli pověřováni i zde, včetně Kyjeva.

TC: Můžete nám říci, v jakém období jsme? Ztrácím přehled, kde se v dějinách nacházíme v polském útlaku Ukrajiny?

VP: Bylo to ve 13. století. Teď vám řeknu, co se stalo později. A dám datum, aby nedošlo ke zmatku. V roce 1654, ještě o něco dříve, lidé, kteří byli v moci nad tou částí ruských zemí, kontaktovali Varšavu a požadovali, aby je poslali vládcům ruského původu a pravoslavné víry. Ale Varšava jim neodpověděla. A ve skutečnosti jejich požadavky odmítla, obrátili se na Moskvu, aby jim je Moskva odebrala. Abyste si nemysleli, že si vymýšlím… Dám vám tyto dokumenty.

TC: Nezní to, že byste si vymýšlel. A nejsem si jistý, proč to souvisí s tím, co se stalo před dvěma lety.

VP: Ale přesto jsou to dokumenty z archivních kopií. Tady jsou dopisy od Bohdana Chmelnického. Muže, který tehdy ovládal moc v této části ruských zemí, která se nyní nazývá Ukrajina. Psal do Varšavy a žádal, aby byla zachována jejich práva. Po odmítnutí začal psát dopisy do Moskvy a žádal, aby je vzal pod pevnou ruku moskevský car.

Tohle jsou kopie těchto dokumentů. Pro dobrou paměť vám je ponechám. Je tam překlad do ruštiny, můžete si to do angličtiny přeložit později. Rusko nesouhlasilo s jejich přijetím hned, předpokládalo, že by začala válka s Polskem. Nicméně v roce 1654 ruský sněm složený z nejvyšších duchovních a statkářů v čele s carem, který byl reprezentativním orgánem moci starého ruského státu, rozhodl o připojení části starých ruských zemí k Moskevskému království. Jak se dalo očekávat, začala válka s Polskem. Trvala 13 let a poté bylo v roce 1654 uzavřeno příměří. A o 32 let později byla podepsána mírová smlouva s Polskem, kterou nazývali věčným mírem.

A tyto země, celý levý břeh Dněpru, včetně Kyjevu, připadly Rusku. A celý pravý břeh Dněpru zůstal Polsku. Rusko za vlády Kateřiny Veliké získalo zpět všechny své historické země, a to i na jihu a západě. To vše trvalo až do revoluce. Před první světovou válkou, rakouský generální štáb se opíral o myšlenky ukrajinizace a začal aktivně prosazovat myšlenky Ukrajiny a ukrajinizace. Jejich motiv byl zřejmý. Těsně před první světovou válkou chtěli oslabit potenciálního nepřítele a zajistit si příznivé podmínky v pohraničí.

A tak se v Polsku objevila myšlenka, že lidé žijící na tomto území údajně nejsou ve skutečnosti Rusové, ale patří spíše ke zvláštní etnické skupině Ukrajinců, kterou začal propagovat rakouský generální štáb. Již v 19. století se objevili teoretici volající po ukrajinské nezávislosti. Všichni tito však tvrdí, že Ukrajina by měla mít s Ruskem velmi dobré vztahy. Na tom trvali.

Po revoluci v roce 1917 bolševici usilovali o obnovení státnosti a začala občanská válka, včetně nepřátelství s Polskem. V roce 1921 byl vyhlášen mír s Polskem a na základě této smlouvy byl pravý břeh Dněpru opět vrácen Polsku. V roce 1939 poté, co Polsko spolupracovalo s Hitlerem, a ono s ním spolupracovalo… Hitler nabídl Polsku mír a smlouvu o přátelství.

Na oplátku požadoval, aby Polsko vrátilo Německu takzvaný Gdaňský koridor, který spojoval část Německa s východním Pruskem a Königsbergem. Po první světové válce toto území převedl na Polsko a vzniklo město Gdaňsk. Hitler požádal, aby jim ho přátelsky předali, ale oni odmítli. Ale stále kolaborovali s Hitlerem a angažovali se společně při rozdělení Československa.

TC: Ale může se vás zeptat, vy říkáte, že východní Ukrajina je v podstatě Rusko, je už jím stovky let. Proč jste si ji prostě nevzal, když jste se stal prezidentem před 24 lety? Máte jaderné zbraně, oni ne… pokud je to vaše země, proč jste čekal tak dlouho?

VP: Řeknu vám to. Dojdu k tomu. Tohle vysvětlení se blíží ke konci. Možná je nudné, ale vysvětluje spoustu věcí…

TC: Není to nudné, jen nevím, jak je to relevantní.

VP: Dobře. Moc mě těší, že to oceňujete. Děkuji. Před druhou světovou válkou Polsko kolaborovalo s Hitlerem a i když se nepodvolilo Hitlerovým požadavkům, přesto se podílelo na rozdělení Československa spolu s Hitlerem, protože Poláci nedali Gdaňský koridor Německu, a šlo tak daleko, že dotlačilo Hitlera k zahájení druhé světové války tím, že na ně zaútočilo. Proč to bylo Polsko, proti kterému začala válka prvního září 1939? Polsko se ukázalo být nekompromisní a Hitlerovi nezbylo nic jiného než začít realizovat své plány s Polskem.

Mimochodem Sovětský svaz, četl jsem nějaké archivní dokumenty, se zachoval velmi čestně. Požádal Polsko o povolení tranzitu svých vojsk přes polské území na pomoc Československu. Ale tehdejší polský ministr zahraničí řekl, že pokud sovětská letadla přeletí nad Polskem, budou sestřelena nad územím Polska. Ale na tom nezáleží. Podstatné je, že válka začala a Polsko se stalo obětí politiky, kterou vůči Československu vedlo pod známým paktem Ribbentrop–Molotov.

Část území včetně západní Ukrajiny měla připadnout Rusku. Tak Rusko, které se tehdy jmenovalo Sovětský svaz, získalo zpět tyto historické země. Po vítězství ve Velké vlastenecké válce, jak nazýváme druhou světovou válku, všechna ta území byla nakonec stanovena, že patří Rusku, tehdejšímu Sovětskému svazu. Co se týče Polska, to dostalo zřejmě jako kompenzaci země, které byly původně německé. Východní části Německa. To jsou nyní západní země Polska. Samozřejmě Polsko znovu získalo přístup k Baltskému moři a Gdaňsku, kterému byl opět dán jeho polský název. Takto se ta situace vyvíjela.

V roce 1922, když se zakládal Sovětský svaz, bolševici začali budovat Sovětský svaz a založili sovětskou Ukrajinu, která nikdy předtím neexistovala. Stalin trval na tom, aby ty republiky byly začleněny do Sovětského svazu jako autonomní celky. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu, Lenin, zakladatel sovětského státu, trval na tom, aby měly právo vystoupit ze Sovětského svazu. A opět z nějakých neznámých důvodů převedl do té nově vzniklé sovětské republiky Ukrajina některé země spolu s lidmi, kteří tam žili.

I když se ty země nikdy nejmenovaly Ukrajina, a přesto se staly součástí té sovětské republiky Ukrajina. K těmto zemím patřila i černomořská oblast, která byla přijata za Kateřiny Veliké a která neměla s Ukrajinou žádnou historickou souvislost. I když půjdeme až do roku 1654, kdy se tyto země vrátily Ruskému impériu, bylo toto území velké jako tři až čtyři oblasti současné Ukrajiny bez černomořské oblasti. To bylo zcela vyloučeno.

TC: V roce 1654?

VP: Přesně tak.

TC: Zřejmě máte encyklopedické znalosti o tomto regionu. Proč jste ale za prvních 22 let ve funkci prezidenta nepředložil tuto věc, že Ukrajina nebyla skutečnou zemí?

VP: Sovětský svaz dostal velké území, které mu nikdy nepatřil včetně černomořské oblasti. V určitém okamžiku, kdy je Rusko dostalo jako výsledek rusko-tureckých válek, se nazývaly Nové Rusko nebo Novorusko. Na tom však nezáleží. Důležité je, že Lenin, zakladatel sovětských států, takto Ukrajinu založil. Po desetiletí se Ukrajinská sovětská republika vyvíjela jako součást Sovětského svazu. A z neznámých důvodů se opět bolševici zabývali ukrajinizací.

Nebylo to jen proto, že sovětské vedení bylo z velké části složeno z osob původem z Ukrajiny. Vysvětlovala to obecná politika indigenizace, kterou Sovětský svaz prováděl. Totéž se dělo i v jiných sovětských republikách. Ta zahrnuje podporu národních jazyků a národních kultur, což v zásadě není špatné. Tak vznikla sovětská Ukrajina.

Po druhé světové válce dostala Ukrajina kromě území, která před válkou patřila Polsku, i část území, která předtím patřila Maďarsku a Rumunsku. Takže Rumunsku a Maďarsku byla část jejich území odebrána a předána sovětské Ukrajině a dodnes zůstávají součástí Ukrajiny. V tomto smyslu tedy máme všechny důvody tvrdit, že Ukrajina je umělý stát, který byl utvořen za Stalina.

TC: Myslíte si, že Maďarsko má právo vzít si zpět své území od Ukrajiny a že ostatní národy mají právo vrátit se ke svým hranicím z roku 1654?

VP: Nejsem si jist, zda by se měly vrátit do hranic z roku 1654… ale vzhledem k době Stalina, tzv. stalinského režimu, který, jak mnozí tvrdí, viděl četné porušování lidských práv a porušování práv jiných států, lze říci, že by mohli požadovat zpět tyto své země, přičemž na to nemají právo. Je to přinejmenším pochopitelné.

TC: Řekl jste Viktoru Orbánovi, že může mít část Ukrajiny?

VP: Nikdy, já jsem mu to nikdy neřekl ani jednou. Ani jsme se o tom nebavili. Ale já vlastně vím jistě, že Maďaři, kteří tam žijí, chtějí, aby se vrátili ke svému historickému území. Navíc bych se s vámi chtěl podělit o velmi zajímavou historku. Je to osobní historka. Někdy na začátku 80. let jsem jel na výlet v autě z tehdejšího Leningradu přes Sovětský svaz skrze Kyjev. Zastavil jsem se v Kyjevě a pak jel na západní Ukrajinu. Jel jsem do města Beregovoy. A všechny názvy měst a vesnic tam byly v ruštině a v jazyce, kterému jsem nerozuměl, v maďarštině.

V ruštině a v maďarštině, nic ukrajinského… v ruštině a maďarštině. Projížděl jsem nějakou vesnicí a vedle domů seděli muži a měli černé třídílné obleky a černé cylindry. Ptal jsem se, jestli to nejsou nějací baviči? Řekli mi, že ne, že to nejsou baviči. Jsou to Maďaři. Ptal jsem se, co tady dělají? Co tím myslíte, tohle je jejich země, žijí tady. To bylo v době Sovětského svazu v osmdesátých letech. Zachovali si maďarský jazyk, maďarská jména a všechny své národní kroje. Jsou to Maďaři a cítí se být Maďary. A samozřejmě, když teď dochází k porušení…

TC: Mnoho národů jsou podle mě naštvané i kvůli Sedmihradsku, jak zřejmě víte. Ale mnoho národů se cítí frustrováno překreslením hranic z válek 20. století a z válek starých 1000 let, z těch, které jste zmínil. Ale faktem je, že jste tuto věc veřejně přednesl až před dvěma lety, v únoru, a v té věci, kterou jste přednesl a kterou jsem dnes četl, jste dlouze vysvětloval, že cítíte fyzické ohrožení ze strany Západu v NATO, včetně potenciální jaderné hrozby. A to vás přimělo k tomuto kroku. Je to férová charakteristika toho, co jste řekl?

VP: Chápu, že mé dlouhé projevy se asi vymykají žánru rozhovoru. Proto jsem se vás na začátku zeptal. Půjde o seriózní rozhovor, nebo o show? Řekl jste, že seriózní rozhovor. Tak mějte prosím strpení. Dostáváme se k bodu, kdy byla založena sovětská Ukrajina. Pak se v roce 1991 Sovětský svaz rozpadl. A všechno, co Rusko Ukrajině velkoryse darovalo, bylo vzato pryč. Dostávám se k velmi důležitému bodu dnešního programu.

TC: Děkuji.

VP: Rozpad Sovětského svazu fakticky iniciovalo ruské vedení. Nechápu, čím se tehdy ruské vedení řídilo. Domnívám se však, že existovalo několik důvodů, proč si myslet, že vše bude v pořádku. Myslím, že tehdejší ruské vedení věřilo, že základy vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou byly vlastně společným jazykem… více než 90 % jejich obyvatel mluvilo rusky. Rodinné vazby, každý třetí člověk tam měl nějaké rodinné nebo přátelské vazby, společnou kulturu, společnou historii.

A konečně společná víra, soužití s jedním státem po staletí a hluboce propojené ekonomiky. To všechno byly tak zásadní, všechny tyto prvky dohromady dělají dobré vztahy nevyhnutelné. Druhý bod je velmi důležitý. Chci, abyste o tom jako americký občan a vaši diváci také slyšeli. Bývalé ruské vedení předpokládalo, že Sovětský svaz přestal existovat, a proto už neexistují žádné ideologické dělící linie. Rusko dokonce dobrovolně a aktivně souhlasilo s rozpadem Sovětského svazu a věřilo, že to takzvaně civilizovaný Západ pochopí jako výzvu ke spolupráci a sdružení.

To Rusko očekávalo jak od Spojených států, tak od takzvaného kolektivního Západu jako celku. Byli tam chytří lidé, včetně v Německu. Egon Bahr, významný politik sociálnědemokratické strany, který při osobních rozhovorech se sovětským vedením o rozpadu Sovětského svazu trval na tom, že nový bezpečnostní systém by měl být vytvořen v Evropě.

Měla by být poskytnuta pomoc ke sjednocení Německa, ale nový systém by měl být vytvořen i tak, aby zahrnoval Spojené státy, Kanadu, Rusko a další středoevropské země. NATO se však nesmí rozšiřovat. To je to, co řekl. Pokud se NATO rozšíří, vše bude stejné jako za studené války, jen blíže k hranicím Ruska. To je všechno. Byl to moudrý starý muž, ale nikdo ho neposlouchal. Ve skutečnosti se jednou rozčílil. Řekl: Pokud mě nebudete poslouchat, už nikdy nevkročím do Moskvy. Všechno se stalo tak, jak řekl.

TC: Samozřejmě se to splnilo. A vy jste to zmínil mnohokrát, myslím, že je to správná poznámka. A mnozí v Americe si mysleli, že vztahy mezi Ruskem a USA budou po rozpadu Sovětského svazu v pořádku, ale stal se opak. Ale nikdy jste nevysvětlil, proč si myslíte si, že se to stalo, kromě toho, že Západ se bojí silného Ruska, ale máme silnou Čínu, které se Západ zřejmě příliš nebojí. Co o Rusku podle vás přesvědčilo politiky, že se proti němu musí postavit?

VP: Západ se bojí silné Číny víc než silného Ruska, protože Rusko má 150 milionů obyvatel a Čína má 1,5 miliardy obyvatel a její ekonomika roste skokově nebo o 5 % ročně. Dříve to bylo ještě víc, ale Číně to stačí. Jak kdysi řekl Bismarck, nejdůležitější je potenciál. Potenciál Číny je obrovský.

Z hlediska parity kupní síly a velikosti ekonomiky je to dnes největší ekonomika na světě. Již poměrně dávno předstihla Spojené státy a roste rychlým tempem. Nebavme se o tom, kdo se koho bojí, neuvažujme v těchto termínech. A zabývejme se tím, že po roce 1991, když Rusko očekávalo, že bude přijato do bratrské rodiny civilizovaných národů, nic takového se nestalo. Podvedli nás. Nemyslím samozřejmě vás osobně, mluvím o Spojených státech. Slibem bylo, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Ale stalo se to pětkrát. Proběhlo pět vln rozšiřování.

To všechno jsme tolerovali. Snažili jsme se je přesvědčit. Říkali jsme: Prosím, nedělejte to, my jsme teď stejně buržoazní jako vy. Jsme tržní ekonomika a není tu moc komunistické strany. Pojďme vyjednávat. Navíc, a to jsem také veřejně řekl… nastal okamžik, kdy začaly mezi námi narůstat určité rozpory. Předtím Jelcin přijel do Spojených států, kde promluvil v Kongresu a řekl dobrá slova: Bůh žehnej Americe. Všechno, co řekl, byly signály: pusťte nás dovnitř. Vzpomeňme si na vývoj v Jugoslávii. Předtím byl Jelcin zahrnován chválou.

Jakmile začal vývoj v Jugoslávii, pozvedl hlas na podporu Srbů a my jsme nemohli jinak než pozvednout hlas na obranu Srbů. Chápu, že tam probíhaly složité procesy. Ale Rusko nemohlo nezvednout hlas na podporu Srbů, protože Srbové jsou také zvláštní a nám blízký národ, s pravoslavnou kulturou a tak dále. Je to národ, který po generace tolik trpěl. No, bez ohledu na to je důležité, že Jelcin vyjádřil svou podporu. Co ale udělaly Spojené státy? V rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN začaly bombardovat Bělehrad. Byly to Spojené státy, které vypustili džina z láhve. Když navíc Rusko protestovalo a vyjádřilo nesouhlas, co se říkalo?

Že Charta OSN a mezinárodní právo je zastaralé. Nyní se na mezinárodní právo odvolává každý. Ale tehdy se začalo říkat, že vše je zastaralé. Všechno se musí změnit. Některé věci je skutečně třeba změnit, protože se změnil poměr sil. To je pravda, ale ne tímto způsobem. Jelcin byl okamžitě vláčen bahnem, obviňován z alkoholismu, z toho, že ničemu nerozumí, že nic neví. Rozuměl všemu, to vás ujišťuji. Prezidentem jsem se stal v roce 2000.

Říkal jsem si, dobře, jugoslávská otázka skončila, ale měli bychom se pokusit obnovit vztahy. Znovu otevřeme dveře, kterými se Rusko snažilo projít. A navíc jsem to řekl veřejně. Mohu zopakovat… Na setkání tady v Kremlu, s odcházejícím prezidentem Billem Clintonem, hned tady ve vedlejší místnosti, řekl jsem mu, zeptal jsem se ho… „Myslíte si, že kdyby Rusko požádalo o vstup do NATO, že by se to stalo?” Najednou řekl: Víte, to je zajímavé, myslím, že ano. Během večera, když jsme se sešli na večeři, řekl: Víte, mluvil jsem se svým týmem. Ne, ne… teď to není možné. Můžete se ho zeptat, myslím, že bude sledovat náš rozhovor, potvrdí to. Ale nic takového bych neřekl, kdyby se to nestalo. Dobře.

TC: Byl jste upřímný? Vstoupil byste do NATO?

VP: Položil jsem otázku. Je to možné, nebo ne? A dostal jsem odpověď, že ne. Pokud jsem byl neupřímný ve své touze zjistit, jaká je vedoucí pozice…

TC: Ale pokud by řekl ano, vstoupil byste do NATO?

VP: Kdyby řekl ano, proces přibližování by začal a nakonec by k němu mohlo dojít, kdybychom viděli nějaké upřímné přání na druhé straně našich partnerů. Ale nestalo se tak. Ne znamená ne. Dobře, fajn.

TC: Proč si to myslíte… jste kvůli tomu očividně zahořklý. Chápu to. Ale proč si myslíte, že vás Západ tehdy odmítl? Proč to nepřátelství? Proč konec studené války vztahy nenapravil? Čím je to z vašeho pohledu motivováno?

VP: Řekl jste, že jsem zahořklý kvůli odpovědi? Ne, to není zahořklost. Je to jen konstatování faktu. Nejsme nevěsta a ženich, hořkost, zášť. Za takových okolností nejde o takové záležitosti. Jen jsme si uvědomili, že jsme tam nebyli vítaní. To je všechno. Dobře, fajn. Ale budujme vztahy jiným způsobem. Hledejme společnou řeč jinde.

Proč jsme se dočkali tak negativní reakce, na to byste se měli zeptat svých představitelů, mohu jen hádat… příliš velká země s vlastním názorem a tak dále. A Spojené státy, viděl jsem, jak se řeší problémy v NATO. Dám vám další příklad, co se týče Ukrajiny. Vedení USA vyvíjí tlak a všichni členové NATO mají poslušně hlasovat. I když se jim něco nelíbí.

Teď vám řeknu, co se stalo v tomto ohledu s Ukrajinou v roce 2008. I když se o tom mluví, nebudu otevírat tajemství, říkat něco nového. Nicméně potom jsme se snažili budovat vztahy různými způsoby. Například události na Blízkém východě v Iráku… budovali jsme vztahy se Spojenými státy velmi měkce, obezřetně, opatrně. Opakovaně jsem nastoloval otázku, že Spojené státy by neměly podporovat separatismus nebo terorismus na severním Kavkaze.

Ale ony v tom přesto pokračovaly. Politická podpora, informační podpora, finanční podpora, dokonce vojenská podpora přicházela ze Spojených států a jejich satelitů pro teroristické skupiny na Kavkaze. Jednou jsem tuto otázku nadnesl u svého protějšku, také prezidenta Spojených států. On říká, že to není možné. Máte nějaký důkaz? Řekl jsem, že ano. Byl jsem na ten rozhovor připraven. A ten důkaz jsem mu poskytl. Podíval se na něj. A víte, co řekl? Řekl: Omlouvám se, ale takhle to bylo. Budu citovat, on říká: No, já jim nakopu prdel.

Čekali jsme a čekali na nějakou reakci. Žádná odpověď nepřišla. Řekl jsem řediteli FSB: Napište CIA. Jaký je výsledek rozhovoru s prezidentem? On jednou, dvakrát napsal a pak jsme dostali odpověď. Odpověď máme v archivu, CIA odpověděla: Spolupracovali jsme s opozicí v Rusku, věříme, že je to správné. A budeme v tom pokračovat. Prostě směšné. No, dobře. Uvědomili jsme si, že tohle je zcela vyloučeno.

TC: Síly v opozici vůči vám? Říkáte, že se CIA snaží svrhnout vaši vládu?

VP: Samozřejmě, že měli na mysli v tom konkrétním případě separatisty, teroristy, kteří s námi bojovali na Kavkaze. Těm oni říkali opozice. Tohle je druhý bod. Třetí moment je velmi důležitý moment, je to moment, kdy byl vytvořen systém protiraketové obrany USA. Začátek. Dlouho jsme přesvědčovali, aby to ve Spojených státech nedělali.

Navíc… poté, co jsem byl pozván otcem Bushe mladšího navštívit jeho místo na oceánu, měl jsem velmi vážný rozhovor s prezidentem Bushem a jeho týmem. Navrhl jsem, aby Spojené státy, Rusko a Evropa společně vytvořily systém protiraketové obrany, který podle našeho názoru, kdyby byl vytvořen jednostranně, ohrožuje naši bezpečnost, přestože Spojené státy oficiálně prohlásily, že je vytvářen proti raketovým hrozbám z Íránu.

To bylo zdůvodněním pro rozmístění systému protiraketové obrany. Navrhl jsem spolupráci Ruska, Spojených států a Evropy. Řekli, že je to velmi zajímavé. Ptali se mě: To myslíte vážně? Odpověděl jsem: Rozhodně.

TC: Jaký rok to byl?

VP: Nepamatuji si. Dá se to snadno zjistit na internetu, když jsem byl v USA na pozvání Bushe staršího. Ještě snadnější je dozvědět se od někoho, o kom vám budu vyprávět. Bylo mi řečeno, že je to velmi zajímavé. Řekl jsem, jen si představte, že bychom takovou globální strategickou bezpečnostní výzvu mohli řešit společně. Svět by se změnil. Pravděpodobně budeme mít spory, pravděpodobně ekonomické a dokonce i politické.

Ale mohli bychom drasticky změnit situaci ve světě. On řekl ano, a zeptal se: Myslíte to vážně? Odpovídám: Samozřejmě. Řekl, že si o tom musí popřemýšlet. Řekl jsem: ano, prosím. Pak sem do tohoto kabinetu přišel ministr obrany Gates, bývalý ředitel CIA a ministryně zahraničí Riceová. Seděli tady u tohoto stolu. Já, ministryně zahraničí, ruský ministr obrany na té straně. Řekli mi: ano, přemýšleli jsme o tom. Souhlasíme. Řekl jsem: díky bohu, skvělé. Ale s nějakými výjimkami.

TC: Dvakrát jste tedy popsal, jak američtí prezidenti přijímají rozhodnutí, a pak jim je podkopávají šéfové jejich agentur. Takže to zní, jako byste popisoval systém, který není řízen lidmi, kteří jsou zvoleni?

VP: Přesně tak. A pak nás prostě poslali do háje. Nebudu vám říkat podrobnosti, protože si myslím, že to není správné. Koneckonců to byl důvěrný rozhovor. Ale náš návrh byl odmítnut. To je fakt. Tehdy jsem řekl: Podívejte se, ale pak budeme nuceni přijmout protiopatření.

Vytvoříme takové úderné systémy, které určitě překonají systémy protiraketové obrany. Odpověď zněla: My to neděláme proti vám. A vy si dělejte, co chcete, za předpokladu, že to není proti nám, ne proti Spojeným státům. Řekl jsem: Dobře, velmi dobře. Takhle to šlo. A vytvořili jsme hypersonické systémy s mezikontinentálním doletem a pokračujeme v jejich vývoji.

Nyní jsme ve vývoji hypersonických úderných systémů před všemi, před Spojenými státy i ostatními zeměmi. A každý den je zdokonalujeme. Ale nebyli jsme to my. Navrhli jsme jít jinou cestou. A byli jsme zatlačeni zpět. Co se týče rozšiřování NATO na východ. No, nám bylo slíbeno, že žádné NATO na východ nepůjde, ani o píď na východ, jak nám bylo řečeno. A co potom? Řekli, no, není to zakotveno na papíře. Takže my ho rozšíříme. Takže proběhlo pět vln rozšiřování, pobaltské státy, celá východní Evropa a tak dále. A teď se dostávám k tomu hlavnímu. Přišli nakonec na Ukrajinu. V roce 2008 na summitu v Bukurešti prohlásili, že dveře pro Ukrajinu a Gruzii do NATO jsou otevřené.

Teď o tom, jak se tam rozhoduje. Německo, Francie jsou zřejmě proti, stejně jako některé další evropské země. Ale pak, jak se později ukázalo, prezident Bush a on je takový tvrdý chlap… je to tvrdý politik, jak mi bylo později řečeno, vyvíjel na ně nátlak a oni museli souhlasit. Je to směšné. Je to jako v mateřské školce, kde jsou záruky? Co je to za mateřskou školku? Co je to za lidi? Co jsou zač? Byli tlačeni a souhlasili. A pak říkají, že Ukrajina nebude v NATO, víte? Já říkám: nevím. Vím, že jste souhlasili v roce 2008. Proč nebudete souhlasit v budoucnu? No, tehdy na nás tlačili. Tak říkám, proč na vás nebudou tlačit zítra? A vy zase budete souhlasit. Je to nesmysl.

S kým se tam má mluvit, já tomu prostě nerozumím. Jsme připraveni si promluvit. Ale s kým? Kde jsou ty záruky? Žádné. Takže oni začali rozvíjet území Ukrajiny. Ať už je tam cokoliv, já jsem vám řekl pozadí toho, jak se to území vyvíjelo, jaké tam byly vztahy s Ruskem. Každý druhý nebo třetí člověk tam měl vždycky nějaké vazby s Ruskem. A během voleb v už nezávislé suverénní Ukrajině, která získala nezávislost v důsledku vyhlášení nezávislosti… a mimochodem se tam píše, že Ukrajina je neutrální stát a v roce 2008 se jí najednou otevřely dveře nebo brány do NATO. Ale no tak.

Takhle jsme se přece nedohodli. Teď všichni prezidenti, kteří se na Ukrajině dostali k moci, tak či onak spoléhali na voliče s dobrým vztahem k Rusku. To je jihovýchod Ukrajiny. To je velký počet lidí. A bylo velmi těžké odradit tyto voliče, kteřív měli kladný vztah k Rusku. Viktor Janukovyč přišel k moci a jak? Poprvé, co vyhrál po prezidentu Kučmovi, zorganizovali třetí kolo, což není stanoveno v ústavě Ukrajiny. To je státní převrat. Jen si představte, že by se někomu ve Spojených státech nelíbil výsledek.

TC: V roce 2014?

VP: Předtím. To bylo předtím, po prezidentu Kučmovi vyhrál volby Viktor Janukovyč. Jeho odpůrci však toto vítězství neuznali, Spojené státy podpořily opozici a bylo naplánováno třetí kolo. Co to je? To je převrat. USA to podpořily a vítěz třetího kola se dostal k moci. Představte si, že by v USA něco nebylo někomu po chuti a bylo uspořádáno třetí kolo voleb, které americká ústava nepředpokládá. Přesto se na Ukrajině uskutečnilo. Dobře, k moci se dostal Viktor Juščenko, který byl považován za prozápadního politika. Dobře, i s ním jsme navázali vztahy. Přijel do Moskvy s návštěvami. Navštívili jsme Kyjev. Já také. Setkali jsme se v neformálním prostředí.

Jestli je prozápadní, tak klidně, je to v pořádku. Ať si lidé dělají svou práci. Ta situace se měla vyvinout uvnitř samotné nezávislé Ukrajiny. V důsledku Kučmova vedení se věci zhoršily a k moci se přece jen dostal Viktor Janukovyč. Možná to nebyl nejlepší prezident a politik. To nevím. Nechci se pouštět do hodnocení. Nicméně se objevila otázka přidružení k EU.

Vždy jsme se k této otázce byli shovívaví… je to na vás. Ale když jsme si přečetli asociační smlouvu, ukázalo se, že je to pro nás problém, protože jsme měli zónu volného obchodu a otevřené celní hranice s Ukrajinou, která v rámci této asociace musela otevřít své hranice pro Evropu, což by vedlo k zaplavení našeho trhu. Řekli jsme ne, to nebude fungovat. V tom případě uzavřeme hranice s Ukrajinou.

Tím jsou myšleny celní hranice… Janukovyč začal počítat, kolik Ukrajina získá, kolik ztratí, a řekl to svým evropským partnerům. Potřebuji více času na rozmyšlenou, než podepíšu. Okamžik, kdy to řekl, opozice začala podnikat destruktivní kroky, které Západ podporoval. Všechno to spělo k Majdanu a převratu na Ukrajině.

TC: Takže Ukrajina více obchodovala s Ruskem než s EU.

VP: Samozřejmě. To není ani otázka objemu obchodu, i když z velké části to je. Jde o velikost spolupráce, na které byla založena celá ukrajinská ekonomika. Velikost spolupráce mezi podniky byla od dob Sovětského svazu velmi těsná. Jeden podnik tam vyráběl komponenty, které se montovaly jak v Rusku, tak na Ukrajině a naopak.

Bývaly velmi úzké vazby. Byl spáchán státní převrat, i když teď nebudu zabíhat do podrobností, jelikož to považuji za nevhodné. USA nám řekly: Uklidněte Janukovyče a my uklidníme opozici. Necháme situaci vyvíjet podle scénáře politického urovnání. Řekli jsme, že dobře, souhlasili jsme. Udělejme to takhle. Jak Američané požadovali, Janukovyč nepoužil ani ozbrojené síly, ani policii, přesto ozbrojená opozice spáchala v Kyjevě puč. Co to má znamenat? Tehdejšího vedení USA jsem se chtěl zeptat: Kdo si myslíte, že jste?

TC: S podporou koho?

VP: Samozřejmě s podporou CIA. Organizace, ke které jste se chtěl svého času připojit, jak jsem pochopil. Měli bychom děkovat Bohu, že vás tam nepustili. I když je to seriózní organizace. Já tomu rozumím. V tom smyslu, že jsem sloužil na prvním hlavním ředitelství, zpravodajské službě Sovětského svazu. Vždycky to byli naši protivníci. Práce je práce.

Technicky vzato udělali všechno správně. Dosáhli svého cíle, kterým byla změna vlády. Z politického hlediska to však byla kolosální chyba. Určitě to byl přehmat politického vedení, měli vidět, v co se to zvrhne. Takže v roce 2008 byly dveře NATO pro Ukrajinu otevřené.

V roce 2014 došlo k převratu, začali pronásledovat ty, kteří převrat nepřijali. A byl to skutečně převrat. Vytvořili hrozbu pro Krym, který jsme museli vzít pod svou ochranu. A v roce 2014 zahájili válku v Donbasu, přičemž použili letadla a dělostřelectvo proti civilistům. Tehdy to všechno začalo. Je tam video, jak letadla ze shora útočí na Doněck. Zahájili rozsáhlou vojenskou operaci. Pak další. Když se jim to nepodařilo, začali připravovat další.

To vše na pozadí vojenského rozvoje tohoto území a otevření dveří NATO. Jak bychom mohli nevyjádřit znepokojení nad tím, co se děje? Z naší strany by to byla zaviněná nedbalost. Jde o to, že nás politické vedení USA dotlačilo k hranici, kterou jsme nemohli překročit, protože by to mohlo zničit samotné Rusko. Kromě toho jsme nemohli nechat naše bratry ve víře, vlastně část ruského národa tváří v tvář této válečné mašinérii.

TC: To bylo osm let před začátkem současného konfliktu. Takže co bylo tím spouštěčem pro vás? Jaký byl ten okamžik, kdy jste se rozhodl, že to musíte udělat?

VP: Původně to byl převrat na Ukrajině, který konflikt vyprovokoval. Mimochodem, tehdy přijeli zástupci tří evropských zemí, Německa, Polska a Francie. Oni byli garanty podepsané dohody mezi vládou Janukovyče a opozicí. Podepsali ji jako garanti.

Přesto opozice spáchala puč a všechny tyto země se tvářily, že si nepamatují, že byly garanty mírového urovnání. Prostě to hodili přes palubu a nikdo si na to nevzpomene. Nevím, jestli USA něco vědí o dohodě mezi opozicí a úřady a třemi garanty, kteří místo toho, aby celou tu situaci vrátili na politické pole, tak podpořili puč. I když to bylo nesmyslné, věřte mi, protože prezident Janukovyč souhlasil se všemi podmínkami. Byl připraven uspořádat předčasné volby, které nemá šanci vyhrát, upřímně řečeno, to všichni věděli. Tak proč ten převrat? Proč ty oběti? Proč vyhrožování Krymu? Proč zahájení operace v Donbasu? To nechápu.

To je přesně to, co je ten přehmat. CIA udělala svou práci, aby dokončila převrat. Myslím, že jeden z náměstků ministra zahraničí řekl, že je to stálo velké peníze, skoro 5 miliard. Ale politická chyba byla kolosální. Proč by to měli dělat? To všechno se dalo udělat legálně, bez obětí, bez vojenské akce. Bez ztráty Krymu. Nikdy by nás ani nenapadlo hnout prstem, kdyby nedošlo ke krvavému vývoji na Majdanu. Protože jsme souhlasili s tím, že po rozpadu Sovětského svazu by naše hranice měly být podél hranic bývalých svazových republik. S tím jsme souhlasili.

Nikdy jsme ale nesouhlasili s rozšiřováním NATO a navíc jsme nikdy nesouhlasili nesouhlasili s tím, aby Ukrajina byla v NATO. Nesouhlasili jsme se základnami NATO na tom místě bez jakékoli diskuse s námi. Po celá desetiletí jsme žádali, nedělejte tohle, nedělejte tamto. A co vyvolalo poslední události? Za prvé, současné ukrajinské vedení prohlásilo, že nebude plnit minské dohody, které byly podepsány, jak víte, po událostech v roce 2014 v Minsku, kde byl ještě stanoven plán mírového urovnání v Donbasu.

Ale současné ukrajinské vedení, ministr zahraničí, ostatní činitelé a pak i sám prezident řekli, že se jim na minských dohodách nic nelíbí. Jinými slovy, oni je nehodlali realizovat. Bývalí představitelé Německa a Francie před rokem nebo rokem a půl řekli otevřeně celému světu, že skutečně podepsali minské dohody, ale nikdy je nehodlali realizovat. Prostě nás vodili za nos.Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Darovaná částka
Frekvence daru
 

TC: Byl tam někdo, s kým se dalo mluvit? Zavolal jste americkému prezidenovi, ministru zahraničí a řekl, jestli budete pokračovat v militarizaci Ukrajiny se silami NATO, tak budeme jednat?

VP: Mluvili jsme o tom celou dobu. Obrátili jsme se na vedení Spojených států a evropských zemí, aby zastavily tento vývoj, aby plnily minské dohody. Upřímně řečeno, nevěděl jsem, jak to uděláme, ale byl jsem připraven je realizovat. Tyto dohody byly pro Ukrajinu komplikované. Obsahovaly spoustu prvků nezávislosti těch donbaských území. To je pravda. Nicméně jsem si byl naprosto jistý a říkám to i vám… upřímně věřím, že když se nám podařilo přesvědčit obyvatele Donbasu, a my jsme museli tvrdě pracovat na tom, abychom je přesvědčili, aby se vrátili k ukrajinské státnosti, tak se postupně začnou zacelovat ty rány…

Když se tato část území znovu zapojí do společného sociálního prostředí, když se znovu začnou vyplácet důchody a sociální dávky, tak to všechno do sebe postupně zapadne. To nikdo nechtěl. Všichni chtěli, aby se to vyřešilo vojenskou silou. Ale to jsme nemohli dopustit. A situace se dostala do bodu, kdy ukrajinská strana oznámila: ne, my nic dělat nebudeme. Začali se také připravovat na vojenskou akci. To byli oni, kdo začal válku v roce 2014. Naším cílem je tuto válku zastavit. A my jsme tu válku v roce 2022 nezačali. Je to pokus ji zastavit.

TC: Myslíte si, že jste ji teď zastavili? Myslím tím, zda jste dosáhli svých cílů?

VP: Ne, svých cílů jsme zatím nedosáhli, protože jedním z nich je denacifikace. To znamená zákaz všech druhů neonacistických hnutí. To je jeden z problémů, o kterém jsme diskutovali během vyjednávacího procesu, který skončil v Istanbulu na začátku tohoto roku. Nebyla to naše iniciativa, protože zejména Evropané nám řekli, že je nutné vytvářet podmínky pro konečné podepsání dokumentů.

Můj protějšek ve Francii a v Německu řekli, jak si představujete, že by podepsali smlouvu s pistolí u hlavy? Vojska by měla být stažena z Kyjeva. Řekl jsem, že dobře. Stáhli jsme vojska z Kyjevu. Jakmile jsme stáhli naše vojska z Kyjeva, naši ukrajinští vyjednavači okamžitě všechny naše dohody z Istanbulu vyhodili do koše. A připravili se na dlouhodobou ozbrojenou konfrontaci s pomocí Spojených států a jejich satelitů v Evropě. Tak se situace vyvíjela a tak to nyní vypadá.

TC: Omluvte mě, co je denacifikace? Co to znamená?

VP: To je to, o čem chci teď mluvit. Je to velmi důležitá otázka. Denacifikace. Ukrajina po získání nezávislosti začala hledat, jak říkají někteří západní analytici, svou identitu. A nenapadlo ji nic lepšího než postavit tuto identitu na nějakých falešných hrdinech, kteří kolaborovali s Hitlerem. Už jsem řekl, že na počátku 19. století, kdy se objevili teoretici nezávislosti a suverenity Ukrajiny, předpokládali, že nezávislá Ukrajina by měla mít velmi dobré vztahy s Ruskem. Ale vzhledem k historickému vývoji byla tato území součástí Polsko-litevské unie.

Polsko, kde byli Ukrajinci pronásledováni a zacházelo se s nimi dost brutálně, byli vystaveni krutému chování. Byly také pokusy zničit jejich identitu. To vše zůstalo v paměti lidí. Když vypukla druhá světová válka, část této extrémně nacionalistické elity kolaborovala s Hitlerem, protože věřila, že jim přinese svobodu. Němečtí vojáci, dokonce jednotky SS donutily Hitlerovy kolaboranty k té nejšpinavější práci při vyhlazování polského a židovského obyvatelstva.

Proto ten brutální masakr polského a židovského obyvatelstva, i ruského obyvatelstva. To vedly osoby, které jsou dobře známé – Bandera, Šuchevyč. Právě tito lidé se stali národními hrdiny, to je ten problém. A neustále se nám tvrdí, že nacionalismus a neonacismus existuje i v jiných zemích. Ano, jsou to výsevy, ale my jsme je vyrvali a jiné země proti nim bojují. Ale Ukrajina není ten případ. Na Ukrajině se z těchto lidí stali národní hrdinové. Těm lidem byly postaveny pomníky.

Jsou zobrazeni na vlajkách a jejich jména křičí davy, které chodí s pochodněmi, jako tomu bylo v nacistickém Německu. Byli to lidé, kteří vyhlazovali Poláky, Židy a Rusy. Je třeba tuto praxi zastavit a zabránit šíření tohoto konceptu. Říkám, že Ukrajinci jsou součástí jednoho ruského národa. Oni říkají ne, my jsme samostatný národ. Dobře, v pořádku. Pokud se považují za samostatný národ, mají na to právo. Ale ne na základě nacismu, nacistické ideologie.

TC: Byli byste spokojeni s územím, které máte teď?

VP: Dokončím odpověď na otázku. Právě jste položil otázku o neonacismu a denacifikaci. Podívejte se, prezident Ukrajiny navštívil Kanadu, ten příběh je dobře známý, ale západních zemích je zamlčován. Kanadský parlament představil člověka, který, jak řekl předseda parlamentu, bojoval proti Rusům za druhé světové války. No, kdo bojoval proti Rusům za druhé světové války?

Hitler a jeho komplicové. Ukázalo se, že tento muž sloužil v jednotkách SS, osobně zabíjeli Rusy, Poláky a Židy. Jednotky SS se skládaly z ukrajinských nacionalistů, kteří dělali tu špinavou práci. Ukrajinský prezident se postavil s celým kanadským parlamentem a tleskal tomuto muži. Jak si to lze představit? Mimochodem, sám ukrajinský prezident je národností Žid.

TC: Moje otázka zní, co s tím uděláte? Hitler je už 80 let mrtvý, nacistické Německo už neexistuje. A tak je to pravda. A tak si myslím, že to, co říkáte, je, že chcete vyhladit nebo alespoň kontrolovat ukrajinský nacionalismus, ale jak?

VP: Poslouchejte mě. Vaše otázka je velmi nepatrná a mohu vám říct, co si myslím. Neurazte se. Samozřejmě. Tato otázka se zdá být nepatrná. Je docela otravná. Řekl jste, že Hitler je už tolik let mrtvý, 80 let, ale jeho příklad žije dál… lidi, kteří vyhlazují Židy, Rusy, Poláky jsou naživu. A současný prezident dnešní Ukrajiny mu tleská v kanadském parlamentu ve stoje.

Můžeme tedy říci, že jsme tuto ideologii zcela vykořenili, pokud se děje to, co vidíme dnes? To je to, co je v našem chápání denacifikace. Musíme se zbavit těch lidí, kteří tuto koncepci udržují a podporují tuto praxi a snaží se ji zachovat. To je to, o čem je denacifikace. To je to, co máme na mysli.

TC: Moje otázka byla konkrétnější, samozřejmě ne obhajoba nacistů, neonacistů nebo jinak. Byla to praktická otázka. Neovládáte celou zemi, neovládáte Kyjev, nevypadá to, že byste chtěl. Jak zlikvidujete kulturu nebo ideologii, pocity nebo pohled na dějiny v zemi, kterou nemáte pod kontrolou?

VP: Víte, jakkoli se vám to může zdát divné, během jednání v Istanbulu jsme se dohodli, máme to všechno písemně, že neonacismus se na Ukrajině pěstovat nebude, včetně toho, že bude zakázán na legislativní úrovni. Pane Carlsone, na tom jsme se dohodli. Ukázalo se, že to lze udělat během vyjednávání. A pro Ukrajinu jako moderní civilizovaný stát to není nic ponižujícího. Smí snad nějaký stát propagovat nacismus? Nesmí, nebo ano?

TC: Bude se jednat a proč se nejednalo o řešení konfliktu v rámci mírových rozhovorů na Ukrajině?

VP: Jednalo se. Jednání dosáhla velmi vysokého stupně koordinace pozic ve složitém procesu. Ale přesto byly téměř dokončeny. Ale poté, co jsme stáhli naše vojska z Kyjeva, jak už jsem řekl, druhá strana všechny tyto dohody zahodila a poslechla pokyny západních zemí, evropských zemí a Spojených států bojovat s Ruskem až do hořkého konce. Navíc prezident Ukrajiny uzákonil zákaz jednání s Ruskem. Podepsal nařízení, které všem zakazuje jednat s Ruskem. Jak ale budeme vyjednávat, když to sobě i všem zakázal? Víme, že předkládá nějaké představy o urovnání. Ale abychom se na něčem dohodli, musíme vést dialog. Není to tak správně?

TC: Ale to byste nemluvil s ukrajinským prezidentem, to byste mluvil s americkým prezidentem. Kdy jste naposledy mluvil s Joem Bidenem?

VP: Nepamatuji si, kdy jsem s ním mluvil. Nepamatuji si to, můžeme se na to podívat.

TC: Vy si to nepamatujete?

VP: Ne. Proč? Musím si všechno pamatovat? Mám své vlastní věci na práci. Máme domácí politické záležitosti.

TC: No, on financuje válku, kterou vy vedete. Takže bych si myslel, že to bude zapamatovatelné.

VP: No ano, financuje, ale já jsem s ním mluvil před tou speciální vojenskou operací. A řekl jsem mu… nebudu zacházet do podrobností. To já nikdy nedělám. Ale řekl jsem mu: jsem přesvědčen, že děláte obrovskou chybu historických rozměrů, když podporujete všechno, co se tam na Ukrajině děje tím, že odstrkujete Rusko. Řekl jsem mu to mimochodem opakovaně. Myslím, že by bylo správné, když se u tohoto zastavím.

TC: Co říkal?

VP: Zeptejte se ho, prosím, je to pro vás jednodušší. Jste občan USA. Není vhodné, abych se k tomu vyjadřoval v našem rozhovoru.

TC: Ale vy jste s ním nemluvil od doby před únorem 2022.

VP: Ne. Nemluvili jsme spolu. Určité kontakty jsou však zachovány. Když už jsme u toho, vzpomínáte si, co jsem vám říkal o svém návrhu na spolupráci na systému protiraketové obrany?

TC: Ano.

VP: Můžete se jich všech zeptat. Všichni jsou díky Bohu v bezpečí a zdraví. Bývalý prezident, Condoleezza Riceová jsou v bezpečí a zdraví. A myslím si, že pan Gates a současný ředitel zpravodajské agentury pan Burns, tehdejší velvyslanec v Rusku, jsou podle mého názoru velmi úspěšní velvyslanci. Všichni byli svědky těchto rozhovorů, zeptejte se jich. Stejné tady… Pokud vás zajímá, co mi odpověděl pan prezident Biden, zeptejte se ho. V každém případě jsem s ním o tom mluvil.

TC: Rozhodně mě to zajímá. Ale zvenčí to vypadá, že by se to mohlo zvrhnout nebo vyvinout v něco, co přivede celý svět do konfliktu a mohlo by to iniciovat nějaké jaderné odpálení. A tak proč prostě nezavoláte Bidenovi a neřeknete, pojďme to vyřešit?

VP: Co je třeba vyřešit? Je to velmi jednoduché. Opakuji. Máme kontakty prostřednictvím různých agentur. Řeknu vám, co v této věci říkáme a co sdělujeme vedení USA. Pokud chcete skutečně přestat bojovat, musíte přestat dodávat zbraně. Během několika týdnů to skončí. To je vše. A pak se můžeme dohodnout na nějakých podmínkách. Než to uděláte, přestaňte. Co je jednodušší? Proč bych mu měl volat? O čem bych s ním měl mluvit? Nebo ho prosit? Dodáš na Ukrajinu takové a takové zbraně? Ach, já se bojím, já se se bojím. Prosím, nedělejte to? O čem by se mělo mluvit?

TC: Myslíte si, že se NATO obává, že se z toho stane globální válka nebo jaderný konflikt?

VP: Alespoň se o tom mluví. A snaží se zastrašit vlastní obyvatelstvo v rámci pomyslné ruské hrozby. To je zřejmý fakt. A myslící lidé, ne filištínští, ale myslící lidé, analytici, ti, kteří se zabývají skutečnou politikou, prostě chytří lidé dokonale chápou, že je to falešné. Snaží se podnítit ruskou hrozbu.

TC: Hrozba, o které si myslím, že mluvíte, je ruská invaze do Polska, Lotyšska… expanzivní chování. Umíte si představit scénář, že pošlete ruská vojska do Polska?

VP: Pouze v jednom případě, pokud Polsko napadne Rusko. Proč? Protože nemáme žádný zájem na Polsku, Lotyšsku ani nikde jinde. Proč bychom to dělali? Jednoduše nemáme žádný zájem. Je to jen vyhrožování.

TC: Argument, který jistě znáte, je: No, on napadl Ukrajinu. Má územní cíle na celém kontinentu. A vy jednoznačně říkáte, že ne?

VP: Ne, to je absolutně vyloučeno. Nemusíte být žádný analytik. Zapojit se do nějaké globální války je v rozporu se zdravým rozumem. A globální válka přivede celé lidstvo na pokraj zkázy. Je to zřejmé. Určitě existují prostředky odstrašení. Celou dobu Ruskem všechny straší. Zítra Rusko použije taktické jaderné zbraně. Zítra Rusko použije tohle. Ne, pozítří. Proč? Aby z amerických daňových poplatníků a evropských daňových poplatníků vymámili další peníze v konfrontaci s Ruskem na ukrajinském válečném divadle. Cílem je Rusko co nejvíce oslabit.

TC: Jeden z našich vysoce postavených senátorů v USA, Chuck Schumer, včera řekl, že musíme pokračovat ve financování ukrajinského úsilí, jinak by tam mohli skončit v boji američtí občané – vojáci. Jak to hodnotíte?

VP: Je to provokace a laciná provokace. Nerozumím, proč by měli američtí vojáci bojovat na Ukrajině. Jsou tam žoldáci ze Spojených států. Více žoldáků pochází z Polska, na druhém místě jsou žoldáci ze Spojených států a na třetím místě žoldáci z Gruzie. Pokud má někdo chuť poslat regulérní vojáky, tak by to jistě přivedlo lidstvo na pokraj velmi vážného globálního konfliktu. To je zřejmé. Mají to Spojené státy zapotřebí? K čemu? Tisíce mil od svého státního území.

To nemáte nic lepšího na práci? Máte problémy na hranicích. Problémy s migrací. Problémy se státním dluhem, více než 33 bilionů dolarů. Nemáte nic lepšího na práci, tak byste měli bojovat na Ukrajině? Nebylo by lepší jednat s Ruskem, udělat dohodu už s pochopením situace, která se dnes vyvíjí? Uvědomit si, že Rusko bude bojovat za své zájmy až do konce? Uvědomit si tohle, vrátit se ke zdravému rozumu, začít respektovat naši zemi a její zájmy a hledat určitá řešení. Zdá se mi, že je to mnohem chytřejší a racionálnější.

TC: Kdo vyhodil do povětří Nord Stream?

VP: Určitě vy.

TC: Já jsem měl ten den hodně práce. Já jsem ho nevyhodil do povětří. Ale děkuji.

VP: Vy osobně můžete mít alibi, ale CIA takové alibi nemá.

TC: Máte důkazy, že to udělalo NATO nebo CIA?

VP: Víte, nebudu zabíhat do podrobností. Ale lidé vždycky v takových případech říkají, hledejte někoho, kdo má zájem. Ale v tomto případě bychom měli hledat nejen někoho, kdo má zájem, ale také někoho, kdo má schopnosti, protože zájemců může být mnoho, ale ne všichni jsou schopni klesnout na dno Baltského moře a provést tento výbuch. Tyto dvě složky by měly být propojeny, kdo má zájem a kdo je schopen to udělat.

TC: Ale jsem zmaten. Vždyť je to největší akt průmyslového terorismu vůbec. A je to největší emise CO2 v historii. Kdybyste měli důkazy a pravděpodobně vzhledem k vašim bezpečnostním službám je máte, že to udělalo NATO, americká CIA, Západ, proč byste je nepředložili a nezískali propagandistické vítězství?

VP: Ve válce propagandy je velmi těžké porazit Spojené státy. Protože Spojené státy kontrolují všechna světová média a mnoho evropských médií. Konečným vlastníkem největších evropských médií jsou americké finanční instituce. Copak to nevíte? Takže je možné se do této práce zapojit. Ale je to takříkajíc nákladově neúnosné. Můžeme si prostě posvítit na naše informační zdroje, a výsledků nedosáhneme. Celému světu je jasné, co se stalo, že o tom mluví přímo i američtí analytici. To je pravda.

TC: Ano. Ale tady je otázka. Vy jste pracoval v Německu. Němci jasně vědí, že to udělal jejich partner v NATO. A velmi to poškodilo jejich ekonomiku. Možná se z toho už nikdy nevzpamatuje. Proč o tom mlčí? To je pro mě velmi matoucí. Proč by o tom Němci něco neřekli?

VP: To mě také mate. Ale dnešní německé vedení se řídí spíše kolektivními zájmy Západu než svými národními zájmy. Jinak je těžké vysvětlit logiku jejich jednání či nejednání. Nejde přece jen o Nord Stream 1, který byl vyhozen do povětří a Nord Stream 2 byl poškozen. Ale jedna trubka je v pořádku a plyn po ní může být dodáván do Evropy, ale Německo ji neotevře. Jsme připraveni, prosím.

Existuje ještě jedna trasa přes Polsko, která se jmenuje Jamal-Evropa a která také umožňuje velký průtok. Polsko ji uzavřelo, ale Polsko balí z německé ruky. Dostává peníze z panevropských fondů a Německo je hlavním dárcem panevropských fondů. Německo do určité míry živí Polsko. A oni uzavřeli trasu do Německa, proč? Nechápu. Ukrajina, které Němci dodávají zbraně a dávají peníze. Německo je druhým sponzorem Spojených států, pokud jde o finanční pomoc Ukrajině. Přes Ukrajinu vedou dvě plynové trasy. Ukrajinci prostě zavřeli jednu trasu. Otevřete druhou trasu a prosím, dostanete plyn z Ruska. Oni ji nechtějí otevřít.

Proč Němci neřeknou: Podívejte se, kluci, my vám dáváme peníze a zbraně, otevřete kohoutek, prosím, nechte nám projít plyn z Ruska. Kupujeme v Evropě zkapalněný plyn za přemrštěné ceny. Což sráží úroveň naší konkurenceschopnosti a ekonomiky vůbec na nulu. Chcete, abychom vám dávali peníze? Nechte nám slušnou existenci, abychom vydělávali peníze pro naši ekonomiku, protože odtud pocházejí peníze, které vám dáváme. Odmítají to udělat, proč? Zeptejte se jich. Tak to vypadá v jejich hlavách. Jsou to vysoce neschopní lidé.

TC: No, možná se svět rozpadá na dvě hemisféry. jednu s levnou energií, druhou bez ní, a já se chci zeptat, jestli jsme teď multipolární svět, zřejmě jsme. Můžete popsat bloky aliancí? Kdo je na které straně?

VP: Poslyšte, vy jste řekl, že se svět je rozdělen na dvě hemisféry. Lidský mozek je rozdělen na dvě hemisféry. Jedna je zodpovědná za jednu stranu činností. Druhá se stará spíše o kreativitu a tak dále. Ale pořád je to jedna v jedné hlavě. Svět by měl být jedním celkem. Bezpečnost by měla být sdílena, a ne určena pro zlatou miliardu. To je jediný scénář, kdy by svět mohl být stabilní, udržitelný a předvídatelný. Do té doby, dokud je hlava rozdělena na části, je to nemoc, vážný nepříznivý stav. Je to období těžké nemoci, kterou svět nyní prochází. Ale myslím, že díky poctivé žurnalistice, která se podobá práci lékařů, by se to dalo nějak napravit.

TC: Uveďme jen jeden příklad, americký dolar, který tak trochu sjednotil svět v mnoha ohledech, možná ne ve váš prospěch, ale určitě v náš. Odchází to jako rezervní měna, taková ta všeobecně přijímaná měna, jak podle vás sankce změnily roli dolaru ve světě?

VP: Víte, používat dolar jako nástroj zahraničněpolitického boje je jedna z největších strategických chyb, které se politické vedení USA dopustilo. Dolar je základním kamenem moci Spojených států. Myslím, že každý velmi dobře chápe, že ať se vytiskne kolik chce dolarů, rychle se rozptýlí po celém světě. Inflace ve Spojených státech je minimální. Pohybuje se kolem tří nebo 3,4 %, což je, myslím, pro USA naprosto přijatelné. Ale nepřestanou tisknout. Co nám říká dluh 33 bilionů dolarů?

Jde o emisi. Nicméně je to hlavní zbraň, kterou Spojené státy používají k zachování své moci po celém světě. Jakmile se politické vedení rozhodlo použít americký dolar jako nástroj politického boje, byla této americké moci zasazena rána. Nerad bych používal silné výrazy, ale je to hloupost. A vážná chyba. Podívejte se na to, co se děje ve světě.

Dokonce i spojenci Spojených států nyní snižují své dolarové rezervy. Když to vidí, všichni začínají hledat způsoby, jak se chránit. Ale skutečnost, že Spojené státy uplatňují vůči některým zemím restriktivní opatření, jako je uvalení omezení na transakce, zmrazení aktiv a tak dále, vyvolává velké obavy a vysílá signál celému světu. Co jsme tu měli? Do roku 2022. přibližně 80 % ruských zahraničněobchodních transakcí se uskutečňovalo v amerických dolarech a eurech. Americké dolary tvořily přibližně 50 % našich transakcí se třetími zeměmi.

No, v současné době se to snížilo na 13 %. Nebyli jsme to my, kdo zakázal používání amerického dolaru. Nic takového jsme neměli v úmyslu. Bylo to rozhodnutí Spojených států omezit naše transakce v amerických dolarech. Myslím, že z hlediska zájmů samotných Spojených států a jejich daňových poplatníků je to naprostá hloupost, jelikož to poškozuje americkou ekonomiku, podkopává to moc Spojených států v celém světě. Mimochodem, naše transakce v jüanech představovaly asi 3 %. Dnes se 34 % našich transakcí uskutečňuje v rublech a asi stejně tolik, něco přes 34 %, v jüanech. Proč to Spojené státy udělaly?

Hádám, že jen z vlastní ješitnosti. Pravděpodobně si myslely, že to může vést k úplnému kolapsu, ale nic se nezhroutilo. Navíc ostatní země, včetně producentů ropy, přemýšlejí a již přijímají platby za ropu v jüanech. Uvědomujete si vůbec, co se děje, nebo ne? Uvědomuje si to někdo ve Spojených státech? Co děláte? Sami si podřezáváte pod sebou větev. Odborníci to říkají. Zeptejte se kteréhokoli inteligentního a myslícího člověka ve Spojených státech, co znamená dolar pro USA? Zabíjíte ho vlastníma rukama.

TC: Myslím, že to je spravedlivé hodnocení. Otázkou je, co bude následovat? A možná vyměníte jednu koloniální mocnost za jinou, mnohem méně sentimentální a shovívavou koloniální mocnost? Je například BRICS v nebezpečí, že bude zcela ovládnut čínskou ekonomikou způsobem, který není dobrý pro jejich suverenitu? Obáváte se toho?

VP: Slyšeli jsme tyhle strašidelné příběhy už dříve. Je to strašidelný příběh. S Čínou sousedíme. Sousedy si nemůžete vybrat, stejně jako si nemůžete vybrat blízké příbuzné. Máme s nimi společnou hranici o délce 1000 kilometrů. To zaprvé.

Za druhé, máme staletou historii soužití, jsme na to zvyklí. Za třetí, filozofie čínské zahraniční politiky není agresivní. Její myšlenkou je vždy hledat kompromis. A to vidíme. Další bod je následující. Vždycky se vyprávěl stejný příběh o strašákovi. A tady se to opakuje, sice eufemistickou formou, ale stále je to stejný příběh o strašákovi. Spolupráce s Čínou se stále prohlubuje.

Tempo, jakým roste spolupráce Číny s Evropou, je vyšší a větší než tempo růstu spolupráce Číny s Ruskem. Zeptejte se Evropanů, nemají strach? Možná se bojí, já nevím. Ale stále se snaží dostat na čínský trh za každou cenu, zejména nyní, kdy čelí ekonomickým problémům. Čínské podniky také zkoumají evropský trh. Mají čínské podniky malé zastoupení ve Spojených státech?

Ano, politická rozhodnutí jsou taková, že se snaží omezit spolupráci s Čínou. Je to k vaší vlastní škodě, pane Tuckere, že omezujete spolupráci s Čínou, škodíte sami sobě. Je to choulostivá záležitost. A neexistují žádná zázračná řešení, stejně jako je tomu v případě dolaru. Takže před zavedením jakýchkoli nelegitimních sankcí, nelegitimních z hlediska Charty OSN, je třeba se velmi dobře zamyslet. Pro rozhodující činitele se to jeví jako problém.

TC: Před chvílí jste řekl, že svět by byl mnohem lepší, kdyby nebyl rozbitý na konkurenční aliance, kdyby existovala globální spolupráce. Jedním z důvodů, proč ji nemáte, je to, že současná americká administrativa je naladěna proti vám. Myslíte si, že kdyby nastoupila nová administrativa po Bidenovi, že byste byli schopni obnovit komunikaci s americkou vládou, nebo je jedno, kdo je prezidentem?

VP: Řeknu vám to, ale nechte mě dokončit předchozí myšlenku. Společně s mým protějškem a přítelem prezidentem Č‘-ťing-pchingem jsme si stanovili cíl tento rok dosáhnout 200 miliard dolarů vzájemného obchodu s Čínou. Tuto úroveň jsme překročili. Podle našich údajů činí náš vzájemný obchod s Čínou již 230 miliard a čínské statistiky uvádějí 240 miliard dolarů.

Ještě jedna důležitá věc, náš obchod je dobře vyvážen, vzájemně se doplňuje v oblasti špičkových technologií, v energetice, vědeckého výzkumu a vývoje. Je to velmi vyvážené. Pokud jde o BRICS, kde letos převzalo předsednictví Rusko, země BRICS se zkrátka a dobře velmi rychle rozvíjejí. Podívejte se, pokud mě paměť neklame, v roce 1992 činil podíl zemí G7 na světové ekonomice 47 %. Zatímco v roce 2022 to bylo, myslím, něco přes 30 %.

Na země BRICS připadalo v roce 1992 pouze 16 %. Nyní je však jejich podíl vyšší než podíl zemí G7. Nemá to nic společného s událostmi na Ukrajině. Je to dáno trendy globálního vývoje a světové ekonomiky, jak jsem právě zmínil, a je to nevyhnutelné. Bude se to dít i nadále. Je to jako východ slunce. Východu slunce nemůžete zabránit, musíte se mu přizpůsobit. Jak se přizpůsobují Spojené státy? Pomocí síly, sankcí, nátlaku, bombardování a použití ozbrojených sil. Jde o domýšlivost.

Váš politický establishment nechápe, že svět se mění za objektivních okolností. A abyste si zachovali svou úroveň, i když někdo aspiruje s prominutím na úroveň dominance, musíte činit správná rozhodnutí kompetentně a včas. Takové brutální kroky, a to i vůči Rusku, a řekněme i dalším zemím jsou kontraproduktivní. To je zřejmý fakt, to se již stalo zřejmým.

Právě jste se mě zeptal, jestli když přijde jiný vůdce, jestli se něco změní. To není o vůdci, to není o osobnosti konkrétního člověka. Já jsem měl velmi dobrý vztah s řekněme Bushem, vím, že ve Spojených státech byl vykreslován jako nějaký venkovský kluk, který tomu moc nerozumí. Ujišťuji vás, že tomu tak není. Myslím, že udělal spoustu chyb i ve vztahu k Rusku. Říkal jsem vám o roce 2008 a o rozhodnutí v Bukurešti otevřít dveře NATO pro Ukrajinu a tak dále.

To se stalo během jeho prezidentství, on skutečně vyvíjel tlak na Evropany. Ale pak obecně v osobní lidské rovině, měl jsem s ním velmi dobrý vztah. Nebyl o nic horší než kterýkoli jiný americký nebo ruský nebo evropský politik. Ujišťuji vás, že chápal, co dělá, stejně jako ostatní. Takový osobní vztah jsem měl i k Trumpovi. Nejde o osobnost vůdce. Je to o způsobu myšlení elit.

Pokud v americké společnosti převládne myšlenka dominance za každou cenu založená i na silových akcích, nic se nezmění. Bude to jen horší. Pokud ale nakonec člověk dojde k poznání, že svět se mění podle objektivních okolností a že by se jim měl umět včas přizpůsobit s využitím výhod, které USA mají i dnes, pak se možná něco změní. Podívejte se, čínská ekonomika se stala první ekonomikou na světě v paritě kupní síly. Z hlediska objemu již dávno předstihla USA.

Na druhém místě jsou USA, pak Indie, která má jeden a půl miliardy obyvatel, a pak Japonsko s Ruskem na pátém místě. Rusko byla v loňském roce první ekonomikou v Evropě navzdory všem sankcím a omezením. Je to z vašeho pohledu normální? Sankce, omezení, nemožnost plateb a odříznutí dolarů od služeb Swift, sankce proti našim lodím převážejícím ropu, sankce proti letadlům, sankce na všechno. Nejvíce sankcí na světě, které jsou uplatňovány, je uplatňováno proti Rusku.

A my jsme se během tohoto období stali první ekonomikou Evropy. Nástroje, které USA používají, nefungují. No, je třeba se zamyslet nad tím, co dělat. Pokud si to uvědomí vládnoucí elity a první osoba státu bude jednat v očekávání toho, co od ní očekávají voliči a lidé, kteří rozhodují na různých úrovních, pak se možná něco změní.

TC: Ale vy popisujete dva různé systémy, říkáte, že vedoucí představitel jedná v zájmu voličů. Ale také říkáte, že tato rozhodnutí nedělá vůdce. Dělají je vládnoucí vrstvy. Vedete tuto zemi už tak dlouho. Znal jste všechny ty americké prezidenty. Jaká jsou ta mocenská centra ve Spojených státech? Kdo vlastně rozhoduje?

VP: Nevím. Amerika je složitá země, na jedné straně konzervativní, na druhé straně se rychle mění. Není pro nás snadné to všechno rozlousknout. Kdo rozhoduje ve volbách? Je možné se v tom vyznat, když každý stát má vlastní legislativu, každý stát se reguluje sám. Někdo může být z voleb na úrovni státu vyloučen. Je to dvoustupňový volební systém, je pro nás velmi těžké se v tom vyznat.

Jistě, jsou tu dvě strany, které jsou dominantní, republikáni a demokraté. A v rámci tohoto stranického systému centra, která rozhodují, která připravují rozhodnutí… pak, podívejte se, proč podle mého názoru po rozpadu Sovětského svazu byla vedena tak chybná, hrubá, naprosto neodůvodněná politika nátlaku na Rusko?

Vždyť je to politika nátlaku, rozšiřování NATO, podpora separatistů na Kavkazu, vytváření systému protiraketové obrany, to všechno jsou prvky nátlaku, nátlaku, nátlaku, nátlaku, pak zatahování Ukrajiny do NATO, to všechno je nátlak, nátlak, nátlak. Proč?

Myslím, že mimo jiné proto, že byly vytvořeny nadměrné výrobní kapacity. Během konfrontace se Sovětským svazem vzniklo mnoho center a specialistů na Sovětský svaz, kteří nedokázali nic jiného, než přesvědčovat politické vedení, že je třeba pokračovat v sekání Ruska, pokusit se ho rozbít, vytvořit na tomto území několik kvazi státních útvarů.

To je chyba, včetně nadměrného potenciálu těch, kteří pracovali na konfrontaci se Sovětským svazem. a podřídit si je v rozdělené podobě, využít jejich spojený potenciál pro budoucí boj s Čínou. Je třeba se toho zbavit, měly by se objevit nové svěží síly, lidé, kteří budou hledět do budoucnosti a chápat, co se ve světě děje. Podívejte se, jak se rozvíjí 600milionová Indonésie.

Kam od toho můžeme utéct? Nikde, jen musíme předpokládat, že Indonésie vstoupí, už je v klubu předních světových ekonomik, bez ohledu na to, komu se to líbí nebo nelíbí. Ano, chápeme a uvědomujeme si, že ve Spojených státech je přes všechny ekonomické problémy situace stále normální a ekonomika slušně roste. HDP roste o 2,5 %, pokud se nemýlím.

Ale pokud chceme zajistit budoucnost, pak musíme změnit přístup k tomu, co se mění. Jak už jsem řekl, svět by se přesto změnil bez ohledu na to, jak skončí vývoj na Ukrajině. Svět se mění. A experti píší, že Spojené státy postupně mění své postavení ve světě. Jsou to vaši experti, kteří to píší… já to jen čtu. Otázkou jen je, jak se to stane. Bolestivě a rychle, nebo jemně a postupně. A to píší lidé, kteří nejsou antiameričtí. Prostě jen sledují globální vývojové trendy. To je všechno. A abychom je mohli vyhodnotit a změnit politiku, potřebujeme lidi, kteří myslí, hledí dopředu, mohou analyzovat a doporučit určitá rozhodnutí na úrovni politických lídrů.Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Darovaná částka
Frekvence daru
 

TC: Jen se vás musím zeptat, jasně jste řekl, že rozšiřování NATO na východ je porušením slibu, který jste všichni dali v 90. letech. Je to ohrožení vaší země. Těsně předtím, než jste vyslal vojska na Ukrajinu, viceprezident Spojených států povzbudil prezidenta Ukrajiny, aby vstoupil do NATO. Myslíte si, že to byla snaha vyprovokovat vás k vojenské akci?

VP: Znovu opakuji, že jsme opakovaně navrhovali hledat řešení problémů, které vznikly na Ukrajině po převratu v roce 2014, a to mírumilovně, ale nikdo nás neposlouchal. A navíc ukrajinští představitelé, kteří byli pod naprostou kontrolou USA, najednou prohlásili, že nebudou dodržovat minské dohody. Nelíbilo se jim tam všechno a pokračovali ve vojenské činnosti na tomto území. A souběžně bylo toto území využíváno vojenskými strukturami NATO pod rouškou různých center pro výcvik a přeškolení personálu. V podstatě tam začaly vytvářet základny, to je všechno.

Ukrajina vyhlásila, že Rusové jsou netitulární národnost, a zároveň přijala zákony, které omezují práva netitulárních národností na Ukrajině. Ukrajina, která dostala všechna jihovýchodní území darem od ruského národa, najednou oznámila, že Rusové jsou na tomto území netitulární národností. Je to normální? To všechno dohromady vedlo k rozhodnutí ukončit válku, kterou na Ukrajině v roce 2014 rozpoutali neonacisté.

TC: Myslíte si, že Zelenskij má svobodu vyjednávat o urovnání tohoto konfliktu?

VP: Neznám podrobnosti. Samozřejmě je pro mě těžké to posoudit. Ale domnívám se, že v každém případě má… míval. Jeho otec bojoval proti fašistům, nacistům za druhé světové války. Jednou jsem s ním o tom mluvil. Řekl jsem mu: Volodomyre, co to děláš? Proč dnes podporuješ neonacisty na Ukrajině, zatímco tvůj otec bojoval proti fašismu? Byl to frontový voják. Neřeknu vám, co odpověděl. To je samostatné téma. A myslím, že je ode mě nekorektní, abych to dělal.

Ale vzhledem ke svobodě volby, proč ne. Dostal se k moci na základě očekávání ukrajinského lidu, že dovede Ukrajinu k míru. On o tom mluvil. Právě díky tomu drtivě vyhrál volby. Ale pak, když se dostal k moci, si podle mého názoru uvědomil dvě věci. Za prvé, že je lepší se nestřetávat s neonacisty a nacionalisty, protože ti jsou agresivní a velmi aktivní. Od nich můžete čekat cokoli. A za druhé, Západ v čele s USA je podporuje a vždy bude podporovat ty, kteří působí proti Rusku, je to výhodné a bezpečné. Takže zaujal příslušné stanovisko, přestože slíbil svým lidem, že ukončí válku na Ukrajině. Podvedl své voliče.

TC: Ale myslíte si, že v tuto chvíli, v únoru 2024, má volnost mluvit s vámi nebo vaší vládou o tom, že tohle ukončí, co jeho zemi ani světu zjevně nepomáhá? Může to udělat?

VP: Považuje se za hlavu státu. Vyhrál ve volbách. Ačkoli v Rusku věříme, že státní převrat je hlavním zdrojem moci pro vše, co se stalo po roce 2014. A v tomto smyslu je i dnes vláda vadná. Ale on se považuje za prezidenta, je uznáván Spojenými státy, celou Evropou a prakticky celým zbytkem světa. Proč ne? Může. S Ukrajinou jsme jednali v Istanbulu.

Dohodli jsme se. Byl si toho vědom. Navíc vedoucí vyjednávací skupiny, pan Arakhamia je jeho příjmení, myslím, že má stále frakci vládnoucí strany, strany prezidenta v Radě. Stále máme prezidentskou frakci v Radě, v parlamentu země, on tam stále sedí. Dokonce na ten dokument, o kterém vám říkám, dal svůj předběžný podpis. Ale pak veřejně prohlásil celému světu: byli jsme připraveni tento dokument podepsat. Ale pan Johnson, tehdejší premiér Británie, nás od toho odrazoval s tím, že je lepší bojovat s Ruskem. Dali by nám vše potřebné, abychom získali zpět vše, co bylo ztraceno během střetů s Ruskem. A my jsme s tímto návrhem souhlasili.

Jeho prohlášení bylo zveřejněno, řekl to veřejně. Mohou se k tomu vrátit, nebo ne? Otázkou je, zda to chtějí, nebo ne. Kromě toho ukrajinský prezident vydal nařízení, kterým zakazuje jednání s námi. Ať to nařízení zruší. A to je vše. My jsme nikdy neodmítli jednání. Pořád slyšíme: Je Rusko připraveno? Ano, neodmítli jsme. To oni veřejně odmítli.

Ať zruší svoje nařízení a vstoupí do jednání, my jsme nikdy neodmítli. A to, že se podřídili požadavku nebo přesvědčování pana Johnsona, bývalého premiéra Velké Británie, mi připadá směšné. A je to pro mě velmi smutné, protože jak řekl pan Arakhamia, my jsme mohli zastavit ty nepřátelské akce válkou už před rokem a půl. Ale Britové nás přesvědčili a my to odmítli. Kde je teď pan Johnson? A válka pokračuje.

TC: To je dobrá otázka. Kde myslíte, že je? A proč to udělal?

VP: Kdo ví. Sám tomu nerozumím. Byl tam obecný výchozí bod. Z nějakého důvodu si všichni dělali iluze, že Rusko lze porazit na bitevním poli. Kvůli aroganci, kvůli čistému srdci, ale ne kvůli velkému umu.

TC: Popsal jste spojení mezi Ruskem a Ukrajinou, několikrát jste popsal Rusko jako pravoslavné, které je pro vaše chápání Ruska klíčové. Řekl jste, že jste pravoslavný. Co to znamená? Jste křesťanský vůdce, podle vašeho vlastního popisu, tak jaký to má na vás vliv?

VP: Víte, jak už jsem zmínil, kníže Vladimir se v roce 988 nechal pokřtít po vzoru své babičky, kněžně Olze, a pak nechal pokřtít jeho družinu. A pak postupně v průběhu několika let pokřtil celou Rus. Byl to zdlouhavý proces, od pohanů ke křesťanům, trvalo to mnoho let.

Ale nakonec se toto východní křesťanství hluboce zakořenilo ve vědomí ruského lidu. Když pak Rusko expandovalo a absorbovalo další národy, které vyznávají islám, buddhismus a judaismus, bylo Rusko vždy velmi loajální vůči lidem, kteří vyznávají jiná náboženství. V tom je naše síla. To je naprosto jasné. A faktem je, že hlavní postuláty, hlavní hodnoty jsou velmi podobné, neřkuli stejné ve všech světových náboženstvích, která jsem zmínil, což jsou tradiční náboženství Ruské federace.

Mimochodem, ruské úřady byly vždy velmi opatrné, pokud jde o kulturu a náboženství těch lidí, kteří přišli do ruské říše. Právě na tom je podle mého názoru založen základ bezpečnosti i stability ruské státnosti. Všechny národy obývající Rusko ji v podstatě považují za svou mateřskou vlast. Pokud řekneme, že se k vám nebo do Evropy stěhují lidé z Latinské Ameriky, a ještě jasnější a srozumitelnější příklad, lidé přicházejí, ale přesto k vám nebo do evropských zemí přišli z jejich historické vlasti. A lidé, kteří se v Rusku hlásí k různým náboženstvím, považují Rusko za svou vlast. Žádnou jinou vlast nemají. Jsme tu spolu. Je to jedna velká rodina.

A naše tradiční hodnoty jsou si velmi podobné. Právě jsem se zmínil o jedné velké rodině, ale každý má svou vlastní rodinu. A to je základ naší společnosti. A pokud řekneme, že vlast a rodina jsou spolu specificky spojeny, je to tak, protože není možné zajistit normální budoucnost pro naše děti a naše rodiny, pokud nezajistíme normální udržitelnou budoucnost pro celou zemi, pro vlast. Proto je vlastenecké cítění v Rusku tak silné.

TC: Jediné, v čem se tato náboženství liší, je to, že křesťanství je specificky nenásilné náboženství. Ježíš říká nastav druhou tvář, nezabíjej. Jak může být vůdce jakékoliv země, který musí zabíjet, jak může být vůdce křesťan? Jak se s tím smíříte?

VP: Je to velmi snadné, pokud jde o ochranu sebe a své rodiny, své vlasti. Nechceme nikoho napadat. Kdy začal vývoj na Ukrajině? Od doby, kdy začal státní převrat a nepřátelské akce v Donbasu, tehdy začaly. A my chráníme naše lidi, sebe, naši vlast a naši budoucnost. Co se týče náboženství, obecně platí, víte, nejde o vnější projevy. Nejde o to chodit každý den do kostela nebo mlátit hlavou o podlahu. Je to v srdci. A naše kultura je tak zaměřená na člověka.

Dostojevskij, který byl na Západě velmi známý a génius ruské kultury, ruské literatury, hodně o tom mluvil, o ruské duši. Přece jenom, západní společnosti jsou více pragmatické, ruský lid myslí více na věčné, na morální hodnoty. Nevím, možná se mnou nebudete souhlasit, ale západní kultura je pragmatičtější. Neříkám, že je to špatně. Umožňuje to dnešní zlaté miliardě dosáhnout dobrých úspěchů ve výrobě, dokonce i ve vědě a tak dále. Na tom není nic špatného. Jen říkám, že tak trochu vypadáme stejně.

TC: Vidíte tedy nadpřirozeno při práci, když se rozhlédnete po tom, co se děje ve světě? Vidíte Boha při práci? Říkáte si někdy: To jsou síly, které nejsou lidské?

VP: Ne, abych byl upřímný, nemyslím si to. Můj názor je, že vývoj světového společenství je v souladu s vrozenými zákony. A tyto zákony jsou takové, jaké jsou. Tak tomu bylo v dějinách lidstva vždycky. Některé národy a země se pozvedly, zesílily a staly se početnějšími a pak opustily mezinárodní scénu a ztratily postavení, na které si zvykly. Asi není třeba, abych uváděl příklady, ale mohli bychom začít u Čingischána a Zlaté hordy, a pak u Římské říše.

Zdá se, že v dějinách lidstva nikdy nebylo nic jako Římská říše. Nicméně potenciál barbarů postupně rostl, stejně jako jejich populace. Obecně se dá říci, že barbaři sílili a začali se ekonomicky rozvíjet, jak bychom řekli dnes. To nakonec vedlo ke zhroucení Římské říše a režimu, který Římané nastolili. Trvalo však pět století, než se Římská říše rozpadla. Rozdíl oproti tomu, co se děje nyní, je v tom, že všechny procesy změn probíhají mnohem rychleji než v římských dobách.

TC: Kdy tedy začíná říše umělé inteligence?

VP: Kladete stále složitější otázky. Abyste na ně mohli odpovědět, musíte být odborníkem na velká čísla, velká data a umělou inteligenci. Lidstvo v současnosti čelí mnoha hrozbám. Díky genetickým výzkumům je nyní možné vytvořit tohoto nadčlověka, specializovanou lidskou bytost, geneticky upraveného sportovce, vědce, vojáka. Objevují se zprávy, že Elon Musk už v USA nechal implantovat čip do lidského mozku.

TC: Co si o tom myslíte?

VP: Myslím, že Elona Muska nic nezastaví, bude si dělat, co uzná za vhodné. Nicméně je třeba s ním najít společnou řeč a hledat způsoby, jak ho přesvědčit. Myslím, že je to chytrý člověk. Opravdu věřím, že je. Takže budete muset dosáhnout dohody s ním, protože tento proces musí být formalizován a podrobit se určitým pravidlům. Lidstvo musí zvážit, co se stane v důsledku nejnovějšího vývoje v genetice nebo v AI.

Lze pouze přibližně předpovědět, co se stane. Jakmile lidstvo pocítí existenční hrozbu přicházející z jaderných zbraní… všechny jaderné národy se začaly mezi sebou domlouvat, protože si uvědomily, že nedbalé používání jaderných zbraní může lidstvo dohnat k zániku. Není dnes možné zastavit výzkum genetiky nebo umělé inteligence, stejně jako nebylo možné zastavit používání střelného prachu v dávných dobách. Ale jakmile si uvědomíme, že hrozbu představuje nespoutaný a nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence, genetiky nebo jakéhokoli jiného oboru, nastane čas dosáhnout mezinárodní dohody o tom, jak tyto věci regulovat.

TC: Oceňuji všechen čas, který jste nám věnoval. Položím poslední otázku. A ta se týká někoho, kdo je velmi známý v USA, pravděpodobně ne tady, Evan Hershkowitz, který je reportérem Wall Street Journal, je mu 32 let. A už skoro rok je ve vězení. Ve Spojených státech je to velký příběh. A já se vás chci jenom přímo zeptat, aniž bych se pouštěl do detailů nebo do vaší verze toho, co se stalo, jestli byste jako projev slušnosti byli ochotni nám ho vydat a my ho přivezeme zpátky do Spojených států?

VP: Udělali jsme tolik gest dobré vůle ze slušnosti, že si myslím, že jsme je vyčerpali. Nikdy jsme neviděli nikoho, kdo by nám to oplatil podobným způsobem. Teoreticky můžeme říct, že nevylučujeme, že to můžeme udělat. Pokud naši partneři podniknou oboustranné kroky. Když mluvím o partnerech, mám na mysli především speciální služby. Speciální služby jsou ve vzájemném kontaktu, hovoří o dané věci. Není tabu tuto otázku vyřešit. Jsme ochotni to vyřešit. Ale existují určité podmínky, o kterých jednají kanály zvláštních služeb. Věřím, že dohoda může být dosažena.

TC: Tyhle věci se dějí zřejmě už po staletí, jedna země chytí jiného špiona na svých hranicích, vymění ho za jednoho ze svých zpravodajců v jiné zemi. Myslím si… a nic mi do toho není. Ale tohle se liší tím, že ten chlap zjevně není špion, je to mladý kluk. A možná nějakým způsobem porušoval vaše zákony. Ale není to superšpion. A to ví každý. A je držen jako rukojmí výměnou, což je při vší úctě pravda a všichni to vědí. Takže možná patří do jiné kategorie. Možná není fér žádat, víte, někoho jiného výměnou za to, že ho pustíme ven. Možná to Rusko degraduje, když to dělá.

VP: Víte, můžete dát různé výklady toho, co je to špion. Ale jsou určité věci stanovené zákonem. Pokud člověk získá tajné informace a dělá to spikleneckým způsobem, tak je to kvalifikováno jako špionáž. A to je přesně to, co dělal. Získával tajné důvěrné informace a dělal to tajně. Možná to udělal z nedbalosti nebo z vlastní iniciativy. Ale vzhledem k samotnému faktu, že je to kvalifikováno jako špionáž, tato skutečnost byla prokázána, protože byl přistižen při přijímání těchto informací. Kdyby to byla nějaká výmluva přitažená za vlasy, výmysl, něco neprokázaného, bylo by to něco jiného… ale on byl přistižen při činu, když tajně získával důvěrné informace. Co to je?

TC: Naznačujete, že pracoval pro americkou vládu nebo NATO, nebo byl jen reportér, který dostal materiál, který neměl mít? Ty se zdají být velmi odlišné věci.

VP: Nevím, pro koho pracoval. Ale chtěl bych zopakovat, že získávání tajných informací v utajení se nazývá špionáž. A on pracoval pro americké speciální služby. Nějaké další agentury. Nemyslím si, že pracoval pro Monako, protože Monako má sotva zájem na získávání těchto informací. Je na speciálních službách, aby se dohodly. Nějaký základ byl položen. Jsou lidé, kteří podle nás nejsou navázáni na speciální služby.

Povím vám příběh o člověku, který si odpykává trest ve spojenecké zemi USA. Ten člověk kvůli vlasteneckému cítění zlikvidoval banditu v jedné z evropských metropolí, při událostech na Kavkaze… víte, co ten bandita dělal? Nechci to říkat, ale přesto to udělám. Pokládal naše vojáky zajaté na silnici a pak přes jejich hlavu přejel svým autem. Co je to za člověka. Dá se vůbec nazvat člověkem? Ale byl tam vlastenec, který ho zlikvidoval v jednom z evropských hlavních měst. Ať už to udělal z vlastní vůle, nebo ne, to je jiná otázka.

TC: To ale Hershkowitz nedělal. To je přece úplně jiná věc… on je 32letý reportér.

VP: Spáchal něco jiného. On není jen novinář. Opakuji, je to novinář, který tajně získával důvěrné informace. Ano, je to rozdílné, ale stále mluvím o dalších lidech, kteří jsou v podstatě kontrolováni americkými úřady, ať už si odpykávají trest kdekoli. Mezi zvláštními službami probíhá dialog, je třeba to řešit klidně, zodpovědně a profesionálně.

Udržují kontakt, tak je nechte dělat jejich práci. Nevylučuji, že osoba, na kterou se odvoláváte, pan Hershkowitz, se může vrátit do vlasti. Nakonec nemá smysl ho držet v ruském vězení. Chceme, aby se americké speciální služby zamyslely nad tím, jak mohou přispět k dosažení cílů, které naše speciální služby sledují. Jsme připraveni mluvit. Rozhovory jsou navíc na cestě. A existuje řada úspěšných příkladů, kdy tyto rozhovory skončily úspěchem. Pravděpodobně i tento bude korunován úspěchem. Ale musíme se dohodnout.

TC: Doufám, že ho pustíte. Pane prezidente, děkuji.

VP: Také si přeji, aby se konečně vrátil do své vlasti. Jsem naprosto upřímný. Dovolte mi ještě jednou říci, že dialog pokračuje. Čím více věcí tohoto druhu zveřejňujeme, tím obtížnější je jejich řešení. Vše je třeba dělat pospolitě.

TC: Zajímalo by mě, jestli to platí také s válkou… mám asi ještě jednu otázku, a to… a možná to nechcete říkat ze strategických důvodů, ale obáváte se, že to, co se děje na Ukrajině, by mohlo vést k něčemu mnohem většímu a mnohem strašnějšímu? A nakolik jste motivován k tomu, abyste zavolal americké vládě a řekl, pojďme se dohodnout?

VP: Už jsem řekl, že jsme neodmítli jednat. Jsme ochotni jednat. Je to západní strana. A Ukrajina je očividně satelitní stát USA. To je evidentní. Nechci, abyste to bral tak, že hledám silné slovo nebo urážku. Ale oba chápeme, co se děje. V rámci finanční podpory USA bylo poskytnuto 72 miliard amerických dolarů. Německo je na druhém místě, pak přicházejí další evropské země. Desítky miliard amerických dolarů pro Ukrajinu. Je tam obrovský příliv zbraní. V tomto případě byste měli říci současnému ukrajinskému vedení, aby přestalo a přišlo k jednacímu stolu, zrušit tohle absurdní nařízení. My jsme neodmítli.

TC: Nemyslel jsem si, že jste to myslel jako urážku, protože jste to už řekl správně. Bylo oznámeno, že Ukrajině zabránil ve vyjednávání o mírovém urovnání bývalý britský premiér jednající jménem Bidenovy administrativy, velké země ovládají malé země. To není nic nového. A proto jsem se ptal na jednání přímo s Bidenovou administrativou, která tato rozhodnutí činí, nikoliv Zelenskij.

VP: No, pokud Zelenského administrativa na Ukrajině odmítla jednat, předpokládám, že to udělala na pokyn z Washingtonu. Pokud to Washington považuje za špatné rozhodnutí, ať se ho vzdá, ať si najde delikátní záminku, aby se nikdo neurazil. Ať přijde s východiskem. Nebyli jsme to my, kdo učinil toto rozhodnutí, byli to oni. Tak ať se k němu vrátí. To je vše. Nicméně udělali špatné rozhodnutí. A my teď musíme hledat východisko z této situace, abychom jejich chyby napravili. Oni to udělali, tak ať to sami spraví. My to podporujeme.

TC: Chci se jen ujistit, že jsem to správně pochopil. Myslím, že říkáte, že chcete vyjednat řešení toho, co se děje na Ukrajině.

VP: Ano. A my jsme to udělali, připravili jsme ten obrovský dokument v Istanbulu, který parafoval vedoucí ukrajinské delegace, připojil svůj podpis k některým ustanovením, ne ke všem. On dal svůj podpis a pak sám řekl: „Byli jsme připraveni to podepsat a válka by už dávno skončila, před 18 měsíci. Premiér Johnson nám však přišel domluvit, abychom se z toho vyvlékli, a my jsme propásli šanci.” No, propásli jste ji, udělali jste chybu. Ať se k tomu vrátí, to je vše. Proč se musíme obtěžovat a napravovat chyby někoho jiného?

Já vím, že se může říkat, že je to naše chyba. Že jsme to byli my, kdo vyhrotil situaci a rozhodl se ukončit válku, která začala v roce 2014 v Donbasu, jak už bylo řečeno, zbraněmi. Dovolte mi vrátit se k historii. Už jsem vám to řekl. Právě jsme o tom diskutovali. Vraťme se do roku 1991, kdy nám bylo slíbeno, že se NATO nebude rozšiřovat, až do roku 2008, kdy se dveře NATO otevřely vyhlášení státní suverenity Ukrajiny a Ukrajina byla prohlášena za neutrální stát.

Vraťme se k tomu, že se na území Ukrajiny začaly objevovat vojenské základny NATO a USA, které nám vytvářely hrozby. Vraťme se k převratu na Ukrajině v roce 2014. Je to však zbytečné, nebo ne? Můžeme takto mluvit donekonečna. Ale oni jednání zastavili. Je to chyba? Ano. Napravte to, jsme připraveni. Co je ještě potřeba?

TC: Myslíte si, že je pro NATO v tuto chvíli příliš ponižující přijmout ruskou kontrolu nad územím, které bylo před dvěma lety ukrajinským?

VP: Řekl jsem, že ať si rozmyslí, jak to udělat důstojně. Kde je vůle, jsou i možnosti. Až doposud se křičelo o způsobení strategické porážky Ruska na bojišti. A nyní si zřejmě uvědomují, že je to těžko dosažitelné, pokud je to vůbec možné. Podle mého názoru je to nemožné z definice, nikdy k tomu nedojde. Zdá se mi, že si to nyní uvědomili i ti, kdo jsou u moci na Západě. Pokud tomu tak je, pokud si to uvědomili, musí přemýšlet, co dál. Jsme připraveni na tento dialog.

TC: Byl byste ochoten říci: Gratuluji, NATO, vyhráli jste a nechte situaci tam, kde je teď?

VP: To je předmětem jednání. Nikdo není ochoten je vést nebo přesněji řečeno, jsou ochotni, ale neví, jak to udělat. Já vím, že to chtějí. Nejenže to vidím, ale vím, že to chtějí. Ale mají problém pochopit, jak to udělat. Dovedli situaci do bodu, ve kterém jsme. Nejsme to my, kdo to způsobil, jsou to naši partneři, oponenti, kdo to způsobil. No, a teď ať se zabývají tím, jak situaci zvrátit. My nejsme proti tomu.

Bylo by to legrační, kdyby to nebylo tak smutné. Ta nekonečná mobilizace na Ukrajině, ta hysterie, ty domácí problémy, dříve nebo později to vyústí v dohodu. To asi zní divně vzhledem k současné situaci, ale vztahy mezi oběma národy se každopádně obnoví. Bude to trvat hodně dlouho, ale uzdraví se. Uvedu vám velmi neobvyklé příklady. Je bojové střetnutí na bojišti. Uvedu konkrétní příklad. Ukrajinští vojáci se dostali do obklíčení. To je příklad ze života.

Naši vojáci na ně křičeli: Nemáte šanci, vzdejte se. Vyjděte ven a budete živí. Najednou ukrajinští vojáci křičeli rusky, v perfektní ruštině říkali: Rusové se nevzdávají. A všichni zahynuli. Stále se identifikují jako Rusové. To, co se děje, je do jisté míry prvek občanské války. Všichni na Západě si myslí, že ruský národ byl navždy rozdělen nepřátelstvím.

Nyní se budou znovu sjednocovat. Jednota je tam stále. Proč ukrajinské úřady ruší ukrajinskou pravoslavnou církev? Protože spojuje nejen území, spojuje naše duše. Nikdo nebude schopen rozdělit duši. Skončíme tady, nebo je něco jiného?

TC: Ne, myslím, že je to skvělé. Děkuji, pane prezidente.

Překlad: David Formánek

Informace o autorovi Z povolených zdrojů

Líbil se vám článek?
(5 hlasů)
Zahraniční
Alžběta Trousilová: Ruská armáda má jídlo už jen na tři dny
Předchozí článek Z povolených zdrojů  10.02.2024 2631
Alžběta Trousilová: Ruská armáda má jídlo už jen na tři dny
Ruští okupanti mají jídla a munice už jen na tři dny. Podobně je tomu u pohonných hmot. Plyne to...
Ekonomika
Bloomberg: Období průmyslové moci Německa je u konce. (A Česká republika díky zločinné vládě jde ke dnu)
Následujicí článek Z povolených zdrojů  12.02.2024 1397
Bloomberg: Období průmyslové moci Německa je u konce. (A Česká republika díky zločinné vládě jde ke dnu)
Kvůli krizi začalo Německo pociťovat problémy v průmyslovém sektoru. Země riskuje ztrátu statusu...

Štítky: Tucker Carlson

22.02.2024 10:45 83 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Roste počet lidí, kteří nezvládají splácet půjčky, dramaticky kolem třiceti let
Roste počet lidí, kteří nezvládají splácet půjčky, dramaticky kolem třiceti let

Výše spotřebitelských úvěrů, které si obyvatelé Česka napůjčovali, dosáhla na konci roku 2023 lehce...

22.02.2024 08:48 795 zhlédnutí
Zahraniční
Zelenskyj: poslední selfíčko a hurá do Evropy. Na Ukrajině je horko...
Zelenskyj: poslední selfíčko a hurá do Evropy. Na Ukrajině je horko...

Co čeká nyní Zelenského za masakry ukrajinských mladých mužů jen pro pochlebování USA? Z Ruska...

21.02.2024 10:28 1217 zhlédnutí
Zahraniční
Tucker Carlson v šoku: Boris Johnson požadoval 1 milion dolarů za rozhovor o Ukrajině
Tucker Carlson v šoku: Boris Johnson požadoval 1 milion dolarů za rozhovor o Ukrajině

Johnsonovi nejspíš přeskočilo! Ten hnůj se nezastaví před ničím. A na praní špinavých peněz visí...

19.02.2024 14:18 1166 zhlédnutí
Zahraniční
Britská loď, na kterou vystřelili jemenští Húsíové, se potopila v Adenském zálivu
Britská loď, na kterou vystřelili jemenští Húsíové, se potopila v Adenském zálivu

Zásah, potopená. A odpor proti USA, Británii  a dalším státům sílí!

19.02.2024 06:58 411 zhlédnutí
Zahraniční
Brazilský Lula srovnává izraelskou válku v Gaze s holocaustem a Netanjahu šílí
Brazilský Lula srovnává izraelskou válku v Gaze s holocaustem a Netanjahu šílí

Izraelský ministr zahraničí řekl, že si předvolá brazilského velvyslance k napomenutí za výroky,...

17.02.2024 09:08 2014 zhlédnutí
Zahraniční
Kolik dávek Pfizeru dostal Navalnyj jako prominent v Německu? Další syndrom náhlého úmrtí?
Kolik dávek Pfizeru dostal Navalnyj jako prominent v Německu? Další syndrom náhlého úmrtí?

Náhlá úmrtí, která se podobají jako vejce vejci. Dlouho se firmy zaklínaly důkazy, které se však...

15.02.2024 19:28 1425 zhlédnutí
Domácí
Strašné GLOBÁLNÍ teplo planety Země, nebo další podvod jako covidfajzr?
Strašné GLOBÁLNÍ teplo planety Země, nebo další podvod jako covidfajzr?

Pozorně si prohlédněte screen z meteorologické stanice Ventusky. A níže (v článku) máte přesný...

15.02.2024 08:18 2218 zhlédnutí
Domácí
A vybuchla bomba: Babiš podplatil soudce 20 miliony. Podezření vyslovil FORUM 24 Šafr, soudně už jednou trestaný
A vybuchla bomba: Babiš podplatil soudce 20 miliony. Podezření vyslovil FORUM 24 Šafr, soudně už jednou trestaný

Po sítích běhá kopie screenu, že Babiš dal soudci za Čapí hnízdo 20 milionů Kč, a dokonce, že snad...

14.02.2024 07:08 1544 zhlédnutí
Domácí
Vzkaz Olivera Stonea Assangeovi jako součást světového protestu proti likvidaci lidí, poukazující na terorismus USA, Británie a Austrálie i v Praze
Vzkaz Olivera Stonea Assangeovi jako součást světového protestu proti likvidaci lidí, poukazující na terorismus USA, Británie a Austrálie i v Praze

Celý svět včetně České republiky protestuje proti trýznivému věznění Juliana Assangeho ve Velké...

12.02.2024 04:18 1397 zhlédnutí
Ekonomika
Bloomberg: Období průmyslové moci Německa je u konce. (A Česká republika díky zločinné vládě jde ke dnu)
Bloomberg: Období průmyslové moci Německa je u konce. (A Česká republika díky zločinné vládě jde ke dnu)

Kvůli krizi začalo Německo pociťovat problémy v průmyslovém sektoru. Země riskuje ztrátu statusu...

10.02.2024 19:38 972 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Tucker Carlson a Vladimir Putin [CELÝ ROZHOVOR] i psaný od Davida Formánka
VIDEO: Tucker Carlson a Vladimir Putin [CELÝ ROZHOVOR] i psaný od Davida Formánka

Tucker Carlson předevčírem uskutečnil rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mluví v...

10.02.2024 12:58 2631 zhlédnutí
Zahraniční
Alžběta Trousilová: Ruská armáda má jídlo už jen na tři dny
Alžběta Trousilová: Ruská armáda má jídlo už jen na tři dny

Ruští okupanti mají jídla a munice už jen na tři dny. Podobně je tomu u pohonných hmot. Plyne to...

08.02.2024 08:38 1024 zhlédnutí
Zahraniční
Tucker Carlson oznámil přesný čas zveřejnění rozhovoru s Putinem
Tucker Carlson oznámil přesný čas zveřejnění rozhovoru s Putinem

Tucker Carlson: rozhovor s Putinem bude zveřejněn 9. února ve 02:00 moskevského času.

07.02.2024 18:08 1606 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Tucker Carlson v Moskvě: vzkaz Američanům do USA a Kanady před rozhovorem s Putinem skvěle otitulkovaný
VIDEO: Tucker Carlson v Moskvě: vzkaz Američanům do USA a Kanady před rozhovorem s Putinem skvěle otitulkovaný

Možná si mnozí poslechnou rádi, jaký vzkaz poslal milionům neinformovaných Američanů a Kanaďanů...

06.02.2024 20:48 612 zhlédnutí
Ekonomika
Průmysl v roce 2023 klesl o 0,4 procenta. Je to nejhorší výsledek...
Průmysl v roce 2023 klesl o 0,4 procenta. Je to nejhorší výsledek...

Průmyslová výroba v Česku se v roce 2023 snížila o 0,4 procenta. Pokles postihl zejména...

03.02.2024 08:28 1407 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Robert Kennedy Jr.: kdo zešílel, že mír je sprosté slovo?
VIDEO: Robert Kennedy Jr.: kdo zešílel, že mír je sprosté slovo?

Také se ptáte, jak je možné, že čeští "dezoláti a chcimírové" mluví stejnou řečí jako Robert...

02.02.2024 16:18 702 zhlédnutí
Zahraniční
Prodej zbraní v USA dosáhl rekordu v roce 2023, protože diplomacii „unesl americký vojensko-průmyslový komplex“
Prodej zbraní v USA dosáhl rekordu v roce 2023, protože diplomacii „unesl americký vojensko-průmyslový komplex“

Tento článek je od čínského reportéra To šokující je bez přehánění v tom, že stejné či podobné tvrdí...

02.02.2024 08:16 3003 zhlédnutí
Zahraniční
Mimořádná zpráva: Ukrajina obklíčila Moskvu díky zázračné zbrani
Mimořádná zpráva: Ukrajina obklíčila Moskvu díky zázračné zbrani

Z neověřených zdrojů: během noci ukrajinští vojáci nečekaně pronikli až na předměstí Moskvy, a...

31.01.2024 17:28 1183 zhlédnutí
Domácí
Dětičky, chcete papat ve škole? Jedině stylem WOMEN FOR WOMEN Edenred
Dětičky, chcete papat ve škole? Jedině stylem WOMEN FOR WOMEN Edenred

Platební karta Edenred Card. Karta umožňuje platbu mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay....

30.01.2024 16:48 1131 zhlédnutí
Domácí
Kverulant zarazil velkou trafiku Jaroslava Faltýnka ve VZP a čelí za to žalobě a hloubkové kontrole placení pojistného
Kverulant zarazil velkou trafiku Jaroslava Faltýnka ve VZP a čelí za to žalobě a hloubkové kontrole placení pojistného

BRAŇME SE A TVRDĚ! Jen znalci patrně vědí, že státní Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má...

30.01.2024 06:28 1300 zhlédnutí
Domácí
Podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce vůči JUDr. Janě Bochňákové
Podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce vůči JUDr. Janě Bochňákové

Spolek Šalamoun podal dnes Podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce vůči...

28.01.2024 17:48 1903 zhlédnutí
Domácí
Další demonstrace proti zločinům Fialovy pětidestrukce! Maraton se rozbíhá!
Další demonstrace proti zločinům Fialovy pětidestrukce! Maraton se rozbíhá!

Už vás nenecháme v klidu! Ty zločiny odmítáme hradit z našich daní. Z našich důchodů. Je čas se...

26.01.2024 07:28 2062 zhlédnutí
Domácí
Ani na druhý pokus nesejmul státní zástupce paní učitelku Martinu Bednářovou: statečná soudkyně jak Otakar Motejl
Ani na druhý pokus nesejmul státní zástupce paní učitelku Martinu Bednářovou: statečná soudkyně jak Otakar Motejl

Veselé výlety politiků do Kyjeva, rozesmáte tváře Leyenové přezdívané Lejno a Zelenského, fota z...

25.01.2024 15:18 3247 zhlédnutí
Zahraniční
Zelenskyj dostává záchvaty, zatímco masmédia zoufale mlčí a mlží: Twitter ukázal ruské vojáky, jak oblafli Ukrajince
Zelenskyj dostává záchvaty, zatímco masmédia zoufale mlčí a mlží: Twitter ukázal ruské vojáky, jak oblafli Ukrajince

Ruské síly pronikly přes obranu AFU v Avdějevce. Pak sestřelil Zelenskyj letadlo údajně  plné...

23.01.2024 21:38 748 zhlédnutí
Zahraniční
Ukrajinská raketa zabila v roce 2022 dva Poláky. Vyšetřování končí, zapomeňte...
Ukrajinská raketa zabila v roce 2022 dva Poláky. Vyšetřování končí, zapomeňte...

Další komedie kolem úderu na Polsko. Všichni vědí včetně USA, že to byla ukrajinská raketa. Že...

21.01.2024 11:08 1674 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Hrdinové dnešní doby: Július Hudáček - oficiální prohlášení
VIDEO: Hrdinové dnešní doby: Július Hudáček - oficiální prohlášení

„Ve světle událostí posledních dní a negativní mediální kampaně, která byla proti mně vedena, chci...

20.01.2024 09:38 2450 zhlédnutí
Domácí
Idiotští Rytíři pod vlivem nácíčka Dominika Haška, nácíčka Koreise z O2 a kádrováků dostali sladkou odměnu
Idiotští Rytíři pod vlivem nácíčka Dominika Haška, nácíčka Koreise z O2 a kádrováků dostali sladkou odměnu

Převzato z Facebooku: A zatímco Hudáček vychytal Frankfurtu 3 výhry ze 3 zápasů, Kádrováci Kladno se...

20.01.2024 18:48 1151 zhlédnutí
Zahraniční
Estonsko zavede daň z auta od roku 2025: hlavně, že mají digitální občanky...
Estonsko zavede daň z auta od roku 2025: hlavně, že mají digitální občanky...

Úžasní Estonci: Česko zaspalo dobu, Estonci si on-line vyřídí už skoro všechno, říká velvyslanec v Estonsku...

18.01.2024 19:08 1136 zhlédnutí
Domácí
Petr Vacek: Kauza Českého národního domu v New Yorku
Petr Vacek: Kauza Českého národního domu v New Yorku

Česká krajanská organizace BBLA v USA (Bohemian Benevolent & Literary Association), využila svého...

18.01.2024 10:18 3055 zhlédnutí
Zahraniční
Degenerovanému Zelenskému v Davosu ujíždí nervy: bojí se doživotního vězení!
Degenerovanému Zelenskému v Davosu ujíždí nervy: bojí se doživotního vězení!

Ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj doporučil bývalému americkému vůdci Donaldu Trumpovi, aby...

17.01.2024 10:48 2367 zhlédnutí
Zahraniční
Ukrajinská válka mohla skončit včera
Ukrajinská válka mohla skončit včera

V USA už píší o Ukrajině věcně, fakticky a jak se zachová česká vláda, BIS Koudelka, Fiala a...

16.01.2024 08:48 3730 zhlédnutí
Domácí
Z mediálního hrdiny Ondřeje Vetchého se vyklubal Posránek Jenom
Z mediálního hrdiny Ondřeje Vetchého se vyklubal Posránek Jenom

Pošim, pošim páni poličišté, já všem vyhrožoval a ti drzí si dovolili mi vyhrožovat také! To je...

15.01.2024 15:48 2090 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Občanský odpor začíná! Hnůj ve Strakovce, hnůj před Strakovkou!
VIDEO: Občanský odpor začíná! Hnůj ve Strakovce, hnůj před Strakovkou!

Lidé už toho začínají mít dost, na FF UK masakr, policie si z občanů dělá legraci, a rozvrat státu je...

14.01.2024 08:28 1921 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Memento mori: moc jsme my, nebudeme držet huby!
VIDEO: Memento mori: moc jsme my, nebudeme držet huby!

Slyšíte nás, my nejsme dětiZtrácíme půdu pod nohamaŽivot se krátí, doba letíVoláme do tmy, kdo...

13.01.2024 21:18 985 zhlédnutí
Zahraniční
Gonzalo Lira: Rekviem za Američana, který si dovolil na Ukrajině nesouhlasit se Zelenským
Gonzalo Lira: Rekviem za Američana, který si dovolil na Ukrajině nesouhlasit se Zelenským

Chilsko-americký blogger -  novinář uvězněný a „mučený“ Gonzalo Lira zemřel v ukrajinském vězení,...

13.01.2024 08:18 1392 zhlédnutí
Domácí
Hrdinové dnešní doby: Jakub Vágner - poděkování
Hrdinové dnešní doby: Jakub Vágner - poděkování

Poděkování za obrovskou podporu: dopsal jsem své novoroční zamyšlení a dal ho přečíst své mamince, která...

12.01.2024 14:48 1994 zhlédnutí
Zahraniční
Ukrajinská protivzdušná obrana v kritickém stavu
Ukrajinská protivzdušná obrana v kritickém stavu

Ukrajinská protivzdušná obrana téměř zkolabovala. Představitelé Kyjeva již přiznávají, že země...

12.01.2024 06:28 6811 zhlédnutí
Domácí
Hrdinové dnešní doby: Jiří Strach
Hrdinové dnešní doby: Jiří Strach

"Náš život ztrácí smysl. Je neuvěřitelné, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo...

11.01.2024 19:08 1488 zhlédnutí
Bleskové zprávy
USA navzdory sankcím obnovily dovoz ropy z Ruska
USA navzdory sankcím obnovily dovoz ropy z Ruska

USA vyhlašují sankce po celém světě, jak se jim to hodí a porušují je, jak se jim to hodí, pouze my...

11.01.2024 18:28 942 zhlédnutí
Zahraniční
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) projednává žalobu proti zvěrstvům a genocitě Izraele v Gaze
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) projednává žalobu proti zvěrstvům a genocitě Izraele v Gaze

Jihoafrická republika obviňuje Izrael z porušení Úmluvy OSN o genocidě z roku 1948, která byla

...
11.01.2024 06:48 2424 zhlédnutí
Domácí
Lež má krátké nohy, aneb zase měl ten Rajchl pravdu...
Lež má krátké nohy, aneb zase měl ten Rajchl pravdu...

Rudé šátky na slunci hoří... Všimli jste si, jak najednou má soudružka Konečná do masmédií...

08.01.2024 16:48 1217 zhlédnutí
Domácí
Prosím čtěte: i mezi námi jsou úžasní hrdinové. Záchrana i miminka.
Prosím čtěte: i mezi námi jsou úžasní hrdinové. Záchrana i miminka.

Toto jsou skuteční hrdinové, o kterých se moc, či vůbec nepíše a přitom si zaslouží skutečnou...

05.01.2024 19:28 1917 zhlédnutí
Zahraniční
Další masakr na škole, střelba a mrtví. Včetně žáka šesté třídy! Prostě patříme na západ!
Další masakr na škole, střelba a mrtví. Včetně žáka šesté třídy! Prostě patříme na západ!

Při střelbě ve čtvrtek ráno na střední škole Perry v Iowě zemřel student a pět lidí bylo zraněno, uvedli...

03.01.2024 12:48 2017 zhlédnutí
Ekonomika
Americká žebrota pod Bidenem se už bez války neobejde: astronomický dluh
Americká žebrota pod Bidenem se už bez války neobejde: astronomický dluh

Šílené, že ještě někdo USA půjčuje peníze. Rusko se amerických dluhopisů skoro zbavilo, naše vláda už...

03.01.2024 08:28 1781 zhlédnutí
Zahraniční
Má být za nečekanou pusu trest smrti, aneb svět západních zhovadilostí nikdy neskončí?
Má být za nečekanou pusu trest smrti, aneb svět západních zhovadilostí nikdy neskončí?

Strašně důležitý spor, kdy nad Španělskem zavládla další zhovadilost: masakr - trenér po vítězství vrazil...

02.01.2024 12:00 1362 zhlédnutí
Ekonomika
Skupina BRICS+ pod vedením předsednictví Ruska se propojila další státy
Skupina BRICS+ pod vedením předsednictví Ruska se propojila další státy

Skupina BRICS se 1.1.2024  rozrůstá o pět zemí z Afriky a Blízkého východu. Zájem o vstup...

02.01.2024 07:08 1612 zhlédnutí
Ekonomika
Aj ja jaj, zase další potížisti EU. Italský parlament odmítl ratifikaci reformy ESM
Aj ja jaj, zase další potížisti EU. Italský parlament odmítl ratifikaci reformy ESM

Řím.  Itálie byla poslední zemí, jejíž souhlas chyběl. Co přesně za tím stojí?

31.12.2023 09:38 1805 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Silvestrovský pláč nad ercmagory země české
VIDEO: Silvestrovský pláč nad ercmagory země české

Silvestr ve znamení Bohnic, když  v televizích už nedokáží vyplodit ani špetku humoru. Bohužel, toto...

30.12.2023 12:18 925 zhlédnutí
Zahraniční
Komediální dezinformace Made in USA z Pfizeru v Mexiku: Abdalá a Sputnik mají virus komunismu
Komediální dezinformace Made in USA z Pfizeru v Mexiku: Abdalá a Sputnik mají virus komunismu

Mexický prezident López Obrador kritizuje strach z kubánských a ruských vakcín proti covid-19:...

27.12.2023 19:18 1197 zhlédnutí
Zahraniční
Nejvyšší soud v Michiganu zamítl podivný výrok soudce, a ponechal Trumpa v primárních volbách v roce 2024
Nejvyšší soud v Michiganu zamítl podivný výrok soudce, a ponechal Trumpa v primárních volbách v roce 2024

Washington – Nejvyšší soud v Michiganu ve středu zamítl odvolání skupiny voličů ve státě, kteří...

29.12.2023 06:58 4147 zhlédnutí
Domácí
Zpráva rektorce Prof. MUDr. MILENĚ KRÁLÍČKOVÉ, Ph.D. FF UK v Praze.
Zpráva rektorce Prof. MUDr. MILENĚ KRÁLÍČKOVÉ, Ph.D. FF UK v Praze.

Paní prof.MUDr.Králíčková Milena,Ph.D, rektorka FF UK v Praze.

Vážená nemohu napsat, protože za to,...

27.12.2023 16:18 804 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Abnormální chladné počasí přijde do 11 ruských regionů
Abnormální chladné počasí přijde do 11 ruských regionů

Obyvatelé 11 ruských regionů zažijí v posledních dnech roku 2023 abnormálně chladné počasí.

...
27.12.2023 08:00 2939 zhlédnutí
Zahraniční
Majdan financovaný Německem, Bruselem a USA byl v Srbsku potlačen. A vylézají ven věci...
Majdan financovaný Německem, Bruselem a USA byl v Srbsku potlačen. A vylézají ven věci...

Násilné protesty strany "Srbsko proti násilí" (jako fraška nyní zní jejich název) a demolování ...

25.12.2023 13:18 1099 zhlédnutí
Zahraniční
Vánoce pro děti ve jménu Izraele. Strašné. A svět si zacpává oči. Zacpává si uši.
Vánoce pro děti ve jménu Izraele. Strašné. A svět si zacpává oči. Zacpává si uši.

„Masakr“, když Izrael o Vánocích zintenzívní bombardování Gazy Útok je jedním z nejsmrtelnějších v téměř tři měsíce...

24.12.2023 08:58 1857 zhlédnutí
Domácí
Komentář: Táhněte do háje, všichni pryč…!
Komentář: Táhněte do háje, všichni pryč…!

...je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet! / Foto: Úřad vlády ČR

Sedmého března...

23.12.2023 19:48 608 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Poslední skupina francouzských jednotek opouští Nigerii, Sahel se zbavuje pařížského vlivu
Poslední skupina francouzských jednotek opouští Nigerii, Sahel se zbavuje pařížského vlivu

Poslední francouzští vojáci v Nigeru se stáhli, což znamená konec více než deseti let...

21.12.2023 13:50 400 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Množství srážek v Moskvě přesáhlo prosincovou normu 21.12.2023
Množství srážek v Moskvě přesáhlo prosincovou normu 21.12.2023

Letos v Moskvě napadlo velké množství sněhu. Prosincová norma již byla překročena. Meteorologická stanice VDNKh...

21.12.2023 05:00 1501 zhlédnutí
Kvalita potravin
V roce 2014 začalo nad potravinovými šmejdy přituhovat, tak do toho zasáhl mladý křesťan Jurečka z Moravy
V roce 2014 začalo nad potravinovými šmejdy přituhovat, tak do toho zasáhl mladý křesťan Jurečka z Moravy

Stále více lidí se ptá: proč nám nedovolila EU naše tvrdé normy na potraviny, které byly...

20.12.2023 18:08 2393 zhlédnutí
Domácí
Víme, kdo je nepřítel. Ministerstvo vnitra TO vyvěsilo ve vaku na mrtvoly. A co si myslí lid České republiky?
Víme, kdo je nepřítel. Ministerstvo vnitra TO vyvěsilo ve vaku na mrtvoly. A co si myslí lid České republiky?

Plakát vznikl na základě iniciativy ministra Víta Rakušana (STAN) a spolku Dekomunizace. ČTK to...

19.12.2023 20:17 1970 zhlédnutí
Domácí
Japonské pivo Plzeňský Prazdroj LGBTQIA+ končí s podporou sportovců České republiky na OH v Paříži!
Japonské pivo Plzeňský Prazdroj LGBTQIA+ končí s podporou sportovců České republiky na OH v Paříži!

Čeští sportovci už jsou pro Japonce jakýsi odpad a tak to shazují - hádejte na koho? Samozřejmě na...

17.12.2023 08:18 2828 zhlédnutí
Zahraniční
Vydírání a výpalné! Nyní útok na Maďarsko. Už chápete, proč má Jindřich Rajchl pravdu, že Czexit je nemožný? (zatím)
Vydírání a výpalné! Nyní útok na Maďarsko. Už chápete, proč má Jindřich Rajchl pravdu, že Czexit je nemožný? (zatím)

A přesně "vo tom to je". Bohužel my jsme ještě ve větším vydíracím pásmu, než Maďarsko....

16.12.2023 09:48 306 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Izraelský útok zabil dalšího novináře Al-Džazíry Samera Abudaqu.
Izraelský útok zabil dalšího novináře Al-Džazíry Samera Abudaqu.

Další masakry. Kameraman Al-Džazíry byl zabit při izraelském útoku na Gazu. Je to 57. palestinský novinář a...

15.12.2023 08:43 2499 zhlédnutí
Ekonomika
Rusko uhradilo České republice dluh z dob Sovětského svazu
Rusko uhradilo České republice dluh z dob Sovětského svazu

Část vládních dezinformátorů šíří lži, že nám Rusko dluží peníze z dob Sovětského svazu a že by...

14.12.2023 13:42 1989 zhlédnutí
Zahraniční
Impeachment prezidenta USA zahájen: jak dopadne vůdce dezinformátorů Joe Biden? Co na to Fiala a ten na Pražském hradě?
Impeachment prezidenta USA zahájen: jak dopadne vůdce dezinformátorů Joe Biden? Co na to Fiala a ten na Pražském hradě?

Oponenti prý na něj útočí „lží“, ale středeční události nastartovaly proces, který by mohl vést k...

14.12.2023 07:38 1496 zhlédnutí
Domácí
Zrušme výsluhy těm, kdo dál žijí za peníze od státu
Zrušme výsluhy těm, kdo dál žijí za peníze od státu

Stát zaplatil v roce 2022 bývalým příslušníkům ozbrojených složek na takzvaných výsluhách 12,5...

13.12.2023 18:48 1374 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Bude Pentagon používat udržitelné tanky a veganské bomby?
VIDEO: Bude Pentagon používat udržitelné tanky a veganské bomby?

Takže i generálům promluvila Greta do duše. BBC si zve tyto geniální mozky do studia stále...

11.12.2023 20:28 697 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Rusko prý zdražuje inflací výrobky a tím nespravedlivě zvedá HDP, řekl na Primě ekonom Bartoň
Rusko prý zdražuje inflací výrobky a tím nespravedlivě zvedá HDP, řekl na Primě ekonom Bartoň

A co my? Neřešme technologii výpočtu, zda je to tak, či jinak, ale nad logikou jeho výroku: Rusko...

10.12.2023 22:08 1952 zhlédnutí
Domácí
Velice smutné: "Táto, já už nemám strach" napsal a spáchal sebevraždu
Velice smutné: "Táto, já už nemám strach" napsal a spáchal sebevraždu

Převzato z Krimi-Plzeň. Otec zemřelého mladého muže by se chtěl veřejně vyjádřit k tragédii, která...

10.12.2023 17:28 2100 zhlédnutí
Ekonomika
Co vlastně dělal Putin v Emirátech a Saúdské Arábii, kde ho tak nadšeně vítali?
Co vlastně dělal Putin v Emirátech a Saúdské Arábii, kde ho tak nadšeně vítali?

Propaganda halasně vříská, že si prezident Ruska klidně létá po světě, zatímco Biden skřípe umělým...

09.12.2023 11:50 2230 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Jdeme do Čésku, musítě nás prijmout. Já bojóvat nechci, mám mercedes...
Jdeme do Čésku, musítě nás prijmout. Já bojóvat nechci, mám mercedes...

Takže měla, nebo neměla paní odsouzená učitelka pravdu o těchto těžce strádajících lidech?...

08.12.2023 20:28 2533 zhlédnutí
Zahraniční
Norsko končí s ukrajinskými uprchlíky: Česká republika to za ně zaplatí?
Norsko končí s ukrajinskými uprchlíky: Česká republika to za ně zaplatí?

Zatímco Česká vláda sebrala důchodcům část peněz, protože pro žebrotu prý stačí potravinové banky a...

08.12.2023 07:28 3653 zhlédnutí
Zahraniční
1500 vzteklých členů politických neziskovek za podpory Šimečky vřískalo proti Ficovi
1500 vzteklých členů politických neziskovek za podpory Šimečky vřískalo proti Ficovi

Neskutečná komedie Sorosových neziskovek: když jim premiér Fico zatrhl tipce, začaly běsnit, že si...

06.12.2023 16:38 2385 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Su-35S doprovázejících Putinův letoun do Abú Zabí a Saúdské Arábie
VIDEO: Su-35S doprovázejících Putinův letoun do Abú Zabí a Saúdské Arábie

Let ruského prezidenta Vladimira Putina do Abú Zabí doprovázely čtyři stíhačky Su-35S.

05.12.2023 18:14 981 zhlédnutí
Zahraniční
Generální prokurátor Ken Paxton žaluje společnost Pfizer za zkreslování účinnosti vakcíny COVID- 19
Generální prokurátor Ken Paxton žaluje společnost Pfizer za zkreslování účinnosti vakcíny COVID- 19

A spiknutí s cílem cenzurovat veřejný diskurs. Ledy praskají a zločinná skupina kolem...

05.12.2023 10:08 1818 zhlédnutí
Domácí
Snaží se Řeporyjec Novotný dohnat k další vraždě či sebevraždě i Palestince jako zpěvačku Bartošovou?
Snaží se Řeporyjec Novotný dohnat k další vraždě či sebevraždě i Palestince jako zpěvačku Bartošovou?

Snaží se zase spratek Novotný vyprovokovat  další vraždu či sebevraždu? Díky podobným morálním zrůdám...

04.12.2023 15:15 2630 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Brutální covidové lži: nejen Prymula couvá. Na Slovensku hromy bijú!
VIDEO: Brutální covidové lži: nejen Prymula couvá. Na Slovensku hromy bijú!

Už to leze ven, a po volbách zločinci zapřou i vlastní babičku. Leze to z nich jak z chlupaté...

03.12.2023 20:48 3477 zhlédnutí
Zahraniční
Další náhlé úmrtí: vyšetřovala skandál Ursuly von der Leyenové s Pfizerem. Europoslankyně Michelle Rivasiová. A konec. Smrt. Zase náhoda?
Další náhlé úmrtí: vyšetřovala skandál Ursuly von der Leyenové s Pfizerem. Europoslankyně Michelle Rivasiová. A konec. Smrt. Zase náhoda?

Kolik lidí ještě zemře s výmluvou na výrok o náhlé nemoci, autonehody a pod., a dalších...

03.12.2023 09:58 1087 zhlédnutí
Domácí
V říjnu 2023 globální teplota překročila kritickou hranici 2 °C a nastal čas vyplňovat směrnice!
V říjnu 2023 globální teplota překročila kritickou hranici 2 °C a nastal čas vyplňovat směrnice!

Sucho, vedro! Chceme mokřejší Česko!, volá do zbraně Martin Fendrych z Aktuálně.cz. A přidává hovor...

02.12.2023 17:18 1793 zhlédnutí
Domácí
Lipánek uvedl do funkce novou generální kulturní ředitelku. Nějaký Pánek, nebo snad Jurková, čert ví...
Lipánek uvedl do funkce novou generální kulturní ředitelku. Nějaký Pánek, nebo snad Jurková, čert ví...

Tak copak jsme se od ní nedávno dozvěděli, abychom byli v obraze? A kde se vylíhla? Jitka Pánek...

01.12.2023 15:28 1771 zhlédnutí
Ekonomika
Atmosféra v USA houstne: už i SiliconValley ve stávce. Navrch huj, uvnitř hnůj! Také za to může Putin?
Atmosféra v USA houstne: už i SiliconValley ve stávce. Navrch huj, uvnitř hnůj! Také za to může Putin?

Smír mezi odborem 29 000 profesorů, lektorů, knihovníků, poradců a trenérů a vedením SiliconValley končí. A...

01.12.2023 07:28 1154 zhlédnutí
Zahraniční
Venezuela: Vláda odmítá ultimátum USA a požaduje trvalé odstranění sankcí
Venezuela: Vláda odmítá ultimátum USA a požaduje trvalé odstranění sankcí

Který stát USA nevydírají a nevyhrožují mu? Caracas. Venezuelská vláda vyzvala americkou vládu,...

30.11.2023 13:08 782 zhlédnutí
Zahraniční
Yandex (Rusko) plánuje v roce 2024 zdvojnásobit svou flotilu doručovacích robotů
Yandex (Rusko) plánuje v roce 2024 zdvojnásobit svou flotilu doručovacích robotů

Moskva. Yandex hodlá v roce 2024 rozšířit svou flotilu doručovacích robotů ze 130 na 260, uvedla...

30.11.2023 08:00 580 zhlédnutí
Zahraniční
Ve 100 letech zemřel Henry Kissinger, americký diplomat a nositel Nobelovy ceny
Ve 100 letech zemřel Henry Kissinger, americký diplomat a nositel Nobelovy ceny

29. listopadu (Reuters) - Ve věku 100 let zemřel ve středu Henry Kissinger, diplomatická velmoc, jehož...

29.11.2023 20:55 980 zhlédnutí
Zahraniční
Bezpečné Německo? Zločinci každý den vyhodí do povětří německý bankomat
Bezpečné Německo? Zločinci každý den vyhodí do povětří německý bankomat

Kam se dostalo pořádkumilovné Německo za posledních dvacet let po nástupu Merkelové? Přestože...

28.11.2023 11:08 2066 zhlédnutí
Domácí
Co se ukrývá pod výzvou: "Středulo odstup" Platformy Mazancové?
Co se ukrývá pod výzvou: "Středulo odstup" Platformy Mazancové?

Ve vzduchu je otázka, kam mizí peníze a obrovské, když se učitelům skutečně dramaticky přidávalo, což jakási...

27.11.2023 20:48 1385 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Zhýčkaní profesoři: čtvrt milionu měsíčně za falešnou korektnost. Vláda se kritizovat nebude!
VIDEO: Zhýčkaní profesoři: čtvrt milionu měsíčně za falešnou korektnost. Vláda se kritizovat nebude!

Víte, že někteří profesoři na veřejných vysokých školách mají mzdu až 225 tisíc korun měsíčně? Víte, že...

26.11.2023 08:18 3739 zhlédnutí
Zahraniční
Válku na Ukrajině chtělo jen pár zločinců? Tolik utrpení a proč? Ukrajina už nemlčí! A je to děsivé! Arakhamia
Válku na Ukrajině chtělo jen pár zločinců? Tolik utrpení a proč? Ukrajina už nemlčí! A je to děsivé! Arakhamia

Kdo je  Arakhamia? Davyd Heorhiyovych Arakhamia, známý také pod pseudonymem David Braun, je...

24.11.2023 10:47 2542 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Lidé jsou v šoku: Vacek (strana PRO) měl pravdu! Vypnout národní suverenitu
VIDEO: Lidé jsou v šoku: Vacek (strana PRO) měl pravdu! Vypnout národní suverenitu

Nejenom že včera různí odborníci přiznali, že Jindřich Rajchl a Petr Vacek měli pravdu a vystoupit z EU a...

23.11.2023 09:18 2352 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Pro eurobolševika Koláře neplatí: kdo nemá odpracovaná léta, musí stále pracovat? Rovní a rovnější?
VIDEO: Pro eurobolševika Koláře neplatí: kdo nemá odpracovaná léta, musí stále pracovat? Rovní a rovnější?

V roce 1989 byla údajně jejich revoluce. Kde se váleli disidenti, že si nenašetřili na důchody...

22.11.2023 14:28 1349 zhlédnutí
Domácí
My jsme vám to už před rokem říkali: bez odborů to nejde. Přidejte se! Budíček?
My jsme vám to už před rokem říkali: bez odborů to nejde. Přidejte se! Budíček?

Konečně lidé začínají chápat, co avizoval dávno předem předseda strany PRO Jindřich Rajchl, a o co...

22.11.2023 08:18 794 zhlédnutí
Domácí
Vlasta Burian - král komiků, uveden do Dvorany slávy Sparty Praha
Vlasta Burian - král komiků, uveden do Dvorany slávy Sparty Praha

Železná Sparta: který fotbalista by tento výraz neznal? A k tomu Vlasta Burian, největší z komiků všech...

21.11.2023 20:58 1182 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Bratři Slováci, závidíme vám nabytou svobodu: a eurosvazáci slovenští už piští!
VIDEO: Bratři Slováci, závidíme vám nabytou svobodu: a eurosvazáci slovenští už piští!

DRAHÍ ŠTUDENTI, KDE STE BOLI, KEĎ VÁS DEMOKRACIA POTREBOVALA? Druhý dil ještě lepší. Zrcadlově to eurosvazáci...

21.11.2023 09:24 2695 zhlédnutí
Zahraniční
Fico dal kolaborujícím masmédiím sežrat jejich vlastní "meducínu": a už je slyšet kvikot až do Čech a Bruselu!
Fico dal kolaborujícím masmédiím sežrat jejich vlastní "meducínu": a už je slyšet kvikot až do Čech a Bruselu!

Celou dobu si partička masmédií se slovenskými eurobolševiky si notovala a dělala, co chtěla....

20.11.2023 12:43 3793 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Covidové zločiny v Poslanecké sněmovně: přímý přenos
VIDEO: Covidové zločiny v Poslanecké sněmovně: přímý přenos

Nastává čas pohnat před odpovědnost ty, kteří zlikvidovali miliardy z našich daní, aniž by dali...

25.11.2023 10:38 2123 zhlédnutí
Zahraniční
Zase jste skočili na špek České televizi? Za výměnu pěti cenovek ruské umělkyni sedm let vězení?
Zase jste skočili na špek České televizi? Za výměnu pěti cenovek ruské umělkyni sedm let vězení?

Umělkyně, pozor, Čt o ní píše jako o Pussy Riot "UMĚLKYNĚ" a prý pět cenovek stačilo na 7 let... A...

20.11.2023 09:41 998 zhlédnutí
Zahraniční
Megaraketa SpaceX má další výbuch ve druhém testovacím letu: a název neplánovaná demontáž...
Megaraketa SpaceX má další výbuch ve druhém testovacím letu: a název neplánovaná demontáž...

Umíte si představit, co by bylo u kavárenské smečky za haló, kdyby Rusům bouchala jedna raketa za...

19.11.2023 08:00 1024 zhlédnutí
Zahraniční
Biden podpořil Putinovu myšlenku vytvoření nezávislé Palestiny
Biden podpořil Putinovu myšlenku vytvoření nezávislé Palestiny

Americký prezident Joe Biden podpořil myšlenku ruského prezidenta Vladimira Putina vytvořit...

16.11.2023 08:48 2703 zhlédnutí
Domácí
Stojí skutečně za útoky proti České republice Putin? Premiér Nutella pláče...
Stojí skutečně za útoky proti České republice Putin? Premiér Nutella pláče...

Z Afriky ho vyhodili. Němci mu prodali drahou potravinu. Pak zlikvidovali televizi Václava Moravce a...

15.11.2023 06:38 3711 zhlédnutí
Zahraniční
Ukrajina a Izrael v šoku: na válku od USA už ani dolar. USA odvrátily zhroucení minutu před
Ukrajina a Izrael v šoku: na válku od USA už ani dolar. USA odvrátily zhroucení minutu před

Že jsou finance USA v katastrofálním stavu, zatímco vůdci chrastili zbraněmi po celém světě, si...

12.11.2023 08:38 2214 zhlédnutí
Zahraniční
Už to leze ven! Ukrajinský vojenský důstojník koordinoval útok na plynovod Nord Stream
Už to leze ven! Ukrajinský vojenský důstojník koordinoval útok na plynovod Nord Stream

Roman Červinskij, plukovník ukrajinských sil pro speciální operace, byl nedílnou součástí...

11.11.2023 20:38 1526 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Pošahaná Bastlová (Seznam), má na Slovensku těžkou konkurenci: jak STBáci!
VIDEO: Pošahaná Bastlová (Seznam), má na Slovensku těžkou konkurenci: jak STBáci!

Moderátorka Krescanko Dibáková okúsila vlastnú medicínu. S progresívnymi moderátormi asi už len...

10.11.2023 06:08 4659 zhlédnutí
Domácí
Zbabělý plukovník Prymula se podělal, když má skládat účty Pfizeru. A co Válek?
Zbabělý plukovník Prymula se podělal, když má skládat účty Pfizeru. A co Válek?

Zoufalé útoky zaháčkovaných v kauze Pfizer jako je Zdeněk Hel, který se třese, že při prokázání...

11.11.2023 08:28 2132 zhlédnutí
Domácí
Víte, proč se rvou české pojišťovny o ukrajinské uprchlíky a kdo to za ně platí?
Víte, proč se rvou české pojišťovny o ukrajinské uprchlíky a kdo to za ně platí?

Kolik Ukrajinců přišlo do Čech? Podle oficiálních statistik nyní na území přebývá asi 1,1 milionu...

09.11.2023 09:33 2081 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Co vy tady, pane Rajchle, aneb vřískající monolog Bastlové v delíriu
VIDEO: Co vy tady, pane Rajchle, aneb vřískající monolog Bastlové v delíriu

Redaktorce se hroutí svět, přestává věřit Jindřichu Rajchlovi, tvrdí, že s ním se už nic dít...

08.11.2023 15:18 1381 zhlédnutí
Zahraniční
Zvěrstva na dětech a hrůzy, o kterých se nepíše (u nás). Jak je to možné?
Zvěrstva na dětech a hrůzy, o kterých se nepíše (u nás). Jak je to možné?

V Gaze je každý den zabito mnohem více dětí ve srovnání s Ukrajinou, Afghánistánem, Irákem a dalšími...

08.11.2023 04:48 3056 zhlédnutí
Ekonomika
Sankce na Rusko fungují: Česká republika jde ke dnu...
Sankce na Rusko fungují: Česká republika jde ke dnu...

Propad HDP ve třetím čtvrtletí překvapil analytiky od Pětidestrukce Petra Fialy. Zase lhali a...

07.11.2023 09:28 3119 zhlédnutí
Zahraniční
Rusové připravují spuštění Russia's 6th Generation MiG-41
Rusové připravují spuštění Russia's 6th Generation MiG-41

 MiG-41, průkopnické letadlo se skutečně vesmírnými schopnostmi, má letos poprvé vzlétnout. Tento špičkový...

06.11.2023 07:40 3564 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Šílené: toto je prezidentem dříve nejmocnějšího státu světa: Joe Biden
VIDEO: Šílené: toto je prezidentem dříve nejmocnějšího státu světa: Joe Biden

Vážně nemáme mít strach, když Izrael, který údajně nemá jaderné zbraně, hrozí jaderným útokem a za...

06.11.2023 16:28 2149 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Bastlová - Rajchl: tak jak je to s tím odpoutáním od ruského plynu a následně cenou?
VIDEO: Bastlová - Rajchl: tak jak je to s tím odpoutáním od ruského plynu a následně cenou?

Jak jsme se odpoutali od Ruska společným terminálem v Belgii, naše psychopatko Bastlová? Už...

04.11.2023 14:09 1990 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Už chápete, proč se Jindřich Rajchl a strana PRO od podvodníků distancovala?
VIDEO: Už chápete, proč se Jindřich Rajchl a strana PRO od podvodníků distancovala?

Peterková, Zítko, Bílý, Sogel, Vrábel, Havel: "Už se perou, už se perou, já to říkala vod...

04.11.2023 08:11 1251 zhlédnutí
Zahraniční
Ruský komik sestřelil dalšího úředníka, tentokrát italské premiérky Meloniové
Ruský komik sestřelil dalšího úředníka, tentokrát italské premiérky Meloniové

Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek oznámila, že Francesco Talo, který dříve působil jako...

02.11.2023 18:48 2165 zhlédnutí
Domácí
Další osobní přítel slavné Pekarové Adamové odsouzen, jenom Pekarová zatím odolává
Další osobní přítel slavné Pekarové Adamové odsouzen, jenom Pekarová zatím odolává

Černý týden pro extremistickou vůdkyni TOP 09: málokdo ví, že včera byl odsouzen i falešný novinář a...

02.11.2023 07:28 1724 zhlédnutí
Domácí
Vidlákovy kydy: Reklama na Konečnou
Vidlákovy kydy: Reklama na Konečnou

Úvodem několik vět: v článku se dočtete názor "Vidláka", že pravicové a levicové dělení je...

01.11.2023 22:48 987 zhlédnutí
Domácí
Je třeba vládě důrazně připomenout, že byla zvolena, aby hájila zájmy našich občanů a nikoliv Německa
Je třeba vládě důrazně připomenout, že byla zvolena, aby hájila zájmy našich občanů a nikoliv Německa

Lidé by si měli uvědomit, že všechny ty Temelíny, Dukovany, Tušimice, Počerady a mnohé další...

01.11.2023 08:48 2029 zhlédnutí
Domácí
Je retardovaná Černochová ve vládě jenom bílý kůň na podpisy smluv a vyvádění sta miliard do USA?
Je retardovaná Černochová ve vládě jenom bílý kůň na podpisy smluv a vyvádění sta miliard do USA?

Je sice otázkou, kdo je víc retardovaný, protože Pekarová si také s přemýšlením moc netyká, ale...

30.10.2023 07:38 1305 zhlédnutí
Zahraniční
Poslanci navrhli částečný zákaz používání telefonů ve školách
Poslanci navrhli částečný zákaz používání telefonů ve školách

Pokud si myslíte, že to je u nás, aby se děti začaly učit, jste na hlubokém omylu. České děti mají být blbé a v...

27.10.2023 18:52 1095 zhlédnutí
Domácí
Prezident Václav Klaus vystoupí na Shromáždění k 105. výročí vzniku Československé republiky
Prezident Václav Klaus vystoupí na Shromáždění k 105. výročí vzniku Československé republiky

Bývalý prezident České republiky Václav Klaus vystoupí v sobotu 28. října 2023 v 11.00 hodin před...

27.10.2023 06:48 2076 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Mluví Robert Fico i za nás, české občany? A Viktor Orbán, Jindřich Rajchl...
VIDEO: Mluví Robert Fico i za nás, české občany? A Viktor Orbán, Jindřich Rajchl...

Dle europrůzkumů, které jsou snad více vypovídající, už česká vláda nemá mimo demise mandát na...

26.10.2023 17:18 4018 zhlédnutí
Domácí
Další terorismus ve škole: žák chtěl střílet z pistole. Zamete to ODS opět pod koberec, senátore Vystrčile?
Další terorismus ve škole: žák chtěl střílet z pistole. Zamete to ODS opět pod koberec, senátore Vystrčile?

Kdy podá demisi senátor  Vystrčil, když jeho vnuk chtěl střílet ve škole a řeší to policie? Nebo to státní...

26.10.2023 14:48 1919 zhlédnutí
Zahraniční
Izrael vyběhl s ruskými imigranty, co nechtěli válčit na Ukrajině
Izrael vyběhl s ruskými imigranty, co nechtěli válčit na Ukrajině

Izraelský velvyslanec: Tisíce Rusů s dvojím občanstvím odvedeny do IDF. (izraelské armády)

25.10.2023 09:28 2551 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: A takto z nás dělají blbečky informováním o Ukrajině, Izraeli...
VIDEO: A takto z nás dělají blbečky informováním o Ukrajině, Izraeli...

Ty vendety mezi Izraelci a Gazany jsou děsivé, ale manipulace z Izraele jsou stejně odpudivé....

24.10.2023 18:18 2449 zhlédnutí
Ekonomika
Další finanční masakr: USA se hroutí, Rusko nejmenší zadlužení v historii!
Další finanční masakr: USA se hroutí, Rusko nejmenší zadlužení v historii!

Schodek státního rozpočtu USA za fiskální rok 2023, který skončil 30. září, dosáhl 1,695 bilionu...

24.10.2023 10:08 6516 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Vyženou bratři Slováci Čaputovou a další proamerickou sběř? Slováci jedou! Čaputová odchod!
VIDEO: Vyženou bratři Slováci Čaputovou a další proamerickou sběř? Slováci jedou! Čaputová odchod!

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú. Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú. To...

22.10.2023 20:28 1032 zhlédnutí
Ekonomika
Proč elektrikář Stanjura a právnička Schillerová nechodili na doučování k Václavu Klausovi?
Proč elektrikář Stanjura a právnička Schillerová nechodili na doučování k Václavu Klausovi?

Pak by se nedělala taková ekonomická zvěrstva, že z nejméně zadlužené státu se skvělým průmyslem bychom...

22.10.2023 04:53 1226 zhlédnutí
Zahraniční
SWIFT: Yuan se poprvé stává druhou hlavní měnou v globálním obchodu
SWIFT: Yuan se poprvé stává druhou hlavní měnou v globálním obchodu

Že jde neproduktivní, přepolizovaná Evropská unie (eurozona) k čertu a my bohužel s ní, vydává...

20.10.2023 12:08 1095 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Vyšetřování: Co zasáhlo nemocnici al-Ahli v Gaze? Izrael, nebo Hamas?
VIDEO: Vyšetřování: Co zasáhlo nemocnici al-Ahli v Gaze? Izrael, nebo Hamas?

Izrael tvrdí, že palestinští bojovníci vybombardovali arabskou nemocnici al-Ahli v Gaze při...

19.10.2023 11:08 1495 zhlédnutí
Domácí
Vidlákovy kydy, aneb "Tak jste si nakoledovali"
Vidlákovy kydy, aneb "Tak jste si nakoledovali"

Když jsem před několika dny dělal reklamu nové analýze o dezinformacích, která ukázala, že...

18.10.2023 18:18 3035 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: ODS se hroutí: zablokujte stranu PRO, nebo Marek Benda a Fialovič Fialenko spáchají sebevraždu!
VIDEO: ODS se hroutí: zablokujte stranu PRO, nebo Marek Benda a Fialovič Fialenko spáchají sebevraždu!

Když ODS zablokovalo místnost, kde měl být Jindřich Rajchl a strana PRO v Trutnově a náměstí se...

16.10.2023 06:18 1731 zhlédnutí
Domácí
Šokující odhalení o dezinformátorech! Oxymóron: studie od nevládní NEZISKOVKY placené vládou...
Šokující odhalení o dezinformátorech! Oxymóron: studie od nevládní NEZISKOVKY placené vládou...

Nevládka PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE financovaná cizími vládami má tu drzost obviňovat jiné z...

14.10.2023 10:08 2540 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Neuvěřitelná drzost soudruha Vency Moravce: co udělá s darebákem nový ředitel?
VIDEO: Neuvěřitelná drzost soudruha Vency Moravce: co udělá s darebákem nový ředitel?

Víte, že pokud vyhraje Fico volby, staneme se časem satelitem Ruska? A víte, kdo to říká? Nikoliv...

13.10.2023 10:38 4999 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Já jsem jen blbá ministryně, vždyť se na mě podívejte...
VIDEO: Já jsem jen blbá ministryně, vždyť se na mě podívejte...

Copak jsem bohyně války? Já přece armádu nevedu, co řekne armáda, to splním. Jako ministr přece...

12.10.2023 16:03 2551 zhlédnutí
Zahraniční
O co vlastně vojsku Izraele a USA jde? Nálety na Damašek jsou součástí?
O co vlastně vojsku Izraele a USA jde? Nálety na Damašek jsou součástí?

Sýrie hlásí izraelské nálety na letiště v Damašku a Aleppu. Do oblasti plují americké válečné lodě....

12.10.2023 06:09 1838 zhlédnutí
Domácí
Chtěl bych se podělit o pár poznatků o sršni asijské, které jsem získal.
Chtěl bych se podělit o pár poznatků o sršni asijské, které jsem získal.

Jak jsem již psal, není mě z likvidace tohoto fascinujicího a dokonalého hmyzu dobře. Důvodem,...

11.10.2023 08:48 2257 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Jak dlouho budou státní zástupci krýt zločiny Rakušana, na které upozornil i poslanec Pirát Michálek?
VIDEO: Jak dlouho budou státní zástupci krýt zločiny Rakušana, na které upozornil i poslanec Pirát Michálek?

Atmosféra houstne, nyní dal trestní oznámení větší kalibr: předseda strany PRO Jindřich Rajchl,...

10.10.2023 06:08 1774 zhlédnutí
Zahraniční
Hamás - Izrael: převzato ze CNN bez dalších komentářů
Hamás - Izrael: převzato ze CNN bez dalších komentářů

"Útok na Izrael a jeho lid z minulého víkendu a výsledná válka a krveprolití jsou hroznou...

09.10.2023 10:08 2126 zhlédnutí
Zahraniční
Odkud jsou zbraně Hamásu? Izrael poprvé kývl na dodávky zbraní Ukrajině. Před pár měsíci.
Odkud jsou zbraně Hamásu? Izrael poprvé kývl na dodávky zbraní Ukrajině. Před pár měsíci.

Podle vysoce postaveného izraelského představitele, který mluvil s novináři Axiosu, zemi ke...

08.10.2023 05:48 2038 zhlédnutí
Ekonomika
Záhada: kdo tlačí Evropu do zhroucení? Řízek s hranolky...
Záhada: kdo tlačí Evropu do zhroucení? Řízek s hranolky...

V něčem jsou Německo a Češi jak spojené nádoby. Krize napadne Německo, to se pokouší zachránit na...

07.10.2023 09:48 2462 zhlédnutí
Domácí
Černochová a Urbanová (STAN) v sexistické extázi: rodina jsou (asi) čtyři Jakubové Jandové od tyče. Člen ODS prchá...
Černochová a Urbanová (STAN) v sexistické extázi: rodina jsou (asi) čtyři Jakubové Jandové od tyče. Člen ODS prchá...

To jsou perly mezi divnými osobami neurčitého pohlaví Černochovou, Urbanovou a Pekarovou. Výklady o...

06.10.2023 17:38 2433 zhlédnutí
Zahraniční
Další mejdák na Ukrajině: politručka Pávková a milionářka Zelenská aneb kudy z nudy
Další mejdák na Ukrajině: politručka Pávková a milionářka Zelenská aneb kudy z nudy

Tak to je fakt děsivá válka, když obě armády stojí na jednom místě, a na bombardovaném území, kde...

05.10.2023 11:05 1540 zhlédnutí
Zahraniční
CENZURA: Co na to Jourová a kolaboranti, co si připravují ústup do USA?
CENZURA: Co na to Jourová a kolaboranti, co si připravují ústup do USA?

Za cenzuru a blokování nemohou majitelé sociálních sítí, což vidíme například u Twitteru a Muska, ale...

05.10.2023 06:48 843 zhlédnutí
Zahraniční
Mexický prezident označil americkou vojenskou pomoc Ukrajině za „iracionální a škodlivou“
Mexický prezident označil americkou vojenskou pomoc Ukrajině za „iracionální a škodlivou“

MEXICO CITY - Mexický prezident označil miliardovou vojenskou pomoc ze Spojených států Ukrajině za

...
04.10.2023 09:47 882 zhlédnutí
Ekonomika
Poprvé od roku 1994 klesly v USA úložky v bankách. Další důkaz, že USA jedou z kopce!
Poprvé od roku 1994 klesly v USA úložky v bankách. Další důkaz, že USA jedou z kopce!

Celkový objem vkladů v americkém bankovním sektoru se meziročně snížil poprvé od roku 1994, kdy...

03.10.2023 17:08 1447 zhlédnutí
Zahraniční
HRW: Ukrajinští vojáci ostřelují Doněck kazetovou municí
HRW: Ukrajinští vojáci ostřelují Doněck kazetovou municí

Protože "total liberální antidemokracie" opět volá do zbraně jako pomstu, že ti zlí z Donbasu...

03.10.2023 08:22 1922 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Jak žongluje total liberální antidemokracie Čaputových, generálů Pavlů či Rakušanů s právem občanů vyjádřit nespokojenost
VIDEO: Jak žongluje total liberální antidemokracie Čaputových, generálů Pavlů či Rakušanů s právem občanů vyjádřit nespokojenost

Přímo učebnicový sestřih šílené Čaputové, která se prapodivně dostala k veslu na prezidentku...

02.10.2023 19:32 2107 zhlédnutí
Domácí
Zoufalá smrt 25leté krásné operní zpěvačky Janečkové těsně po svatbě na rakovinu
Zoufalá smrt 25leté krásné operní zpěvačky Janečkové těsně po svatbě na rakovinu

V pouhých 25 letech zemřela Patricie Janečková, která patřila k nejtalentovanějším zpěvačkám v...

29.09.2023 08:48 1726 zhlédnutí
Domácí
Směrš na Kulikově poli by Vidlák
Směrš na Kulikově poli by Vidlák

Viděli jste poslední tiskovku SPD? Viděli jste na ní Petra Macha, který se před časem dostal do...

28.09.2023 09:54 1009 zhlédnutí
Zahraniční
Příroda si dělá, co chce, jenom blázni věří, že změní planetární systém
Příroda si dělá, co chce, jenom blázni věří, že změní planetární systém

Tak schválně, je správně, je tepleji, či chladněji?

27.09.2023 07:28 2143 zhlédnutí
Domácí
BIS Koudelka odhalil třídního nepřítele Rusa špiona: je jím agent mobil Dozimetr ministra Rakušana
BIS Koudelka odhalil třídního nepřítele Rusa špiona: je jím agent mobil Dozimetr ministra Rakušana

Neskutečná komedie, nebo... Velký BIS Koudelka našel špiona Rusa poprvé už v roce 2020. Ruský...

26.09.2023 19:55 1938 zhlédnutí
Domácí
Armáda utajeně vybírá záložní letiště, chystá se na válku i migrační vlnu
Armáda utajeně vybírá záložní letiště, chystá se na válku i migrační vlnu

Na generálním štábu dospěli k závěru, že v případě válečného konfliktu, velké migrační vlny nebo živelní...

26.09.2023 06:18 1497 zhlédnutí
Zahraniční
Matovič se všude rve, agent Pávek jako prezident uráží Slováky, ale slovenská kampaň je nechutná?
Matovič se všude rve, agent Pávek jako prezident uráží Slováky, ale slovenská kampaň je nechutná?

To farizejství politických probruselských lumpů a komentátorů je neskutečné. Fico se sejde s...

25.09.2023 13:22 1381 zhlédnutí
Domácí
Projev předsedy Českého svazu letectví plk. v. v. Ing. Václava Vaška na pietním aktu u Pomníku padlým československým letcům v Žatci
Projev předsedy Českého svazu letectví plk. v. v. Ing. Václava Vaška na pietním aktu u Pomníku padlým československým letcům v Žatci

Přátelé, dobrý den. Hned na začátku mi dovolte, abych oslovil přítomné žurnalisty, pokud se zde...

25.09.2023 04:58 1242 zhlédnutí
Zahraniční
Černý vítač v New Yorku starosta Adams najednou migranty nevítá a Biden stávkuje!
Černý vítač v New Yorku starosta Adams najednou migranty nevítá a Biden stávkuje!

U nás pláčeme nad zločinnou, vyšinutou vládou. Jenomže, v USA jsou stejně stupidní lidé a díky...

24.09.2023 12:38 1641 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Neměl by si Železný vybíjet komplexy méněcennosti jinde, než na policistech, či docentu Ševčíkovi?
VIDEO: Neměl by si Železný vybíjet komplexy méněcennosti jinde, než na policistech, či docentu Ševčíkovi?

Je vůbec nějaký ředitel v České televizi, že tam takovou sběř strpí? Vážně ve veřejnoprávní...

22.09.2023 05:48 2141 zhlédnutí
Ekonomika
Kdy sklapne dluhová past USA a za jak dlouho se zhroutí?
Kdy sklapne dluhová past USA a za jak dlouho se zhroutí?

Krach na newyorské burze (Černý čtvrtek - Black Thursday) 24. října 1929 byl největší burzovní...

19.09.2023 18:21 1805 zhlédnutí
Zahraniční
Demence se v USA rozlévá jak lavina: Bidenova epidemie zasáhla Rolling Stone!
Demence se v USA rozlévá jak lavina: Bidenova epidemie zasáhla Rolling Stone!

Proč byl Jann Wenner z Rolling Stone odstraněn z představenstva? Zase černošský útok na bílého...

19.09.2023 08:48 2562 zhlédnutí
Domácí
Fialova vláda se otřásá v základech a obrovská demonstrace Jindřicha Rajchla za podpory dalších z opozice přitápí pod kotlem!
Fialova vláda se otřásá v základech a obrovská demonstrace Jindřicha Rajchla za podpory dalších z opozice přitápí pod kotlem!

Ještě se část občanů ptá, k čemu byla sobotní mohutná demonstrace a připravují se další? Nyní už je...

18.09.2023 18:13 1646 zhlédnutí
Ekonomika
V USA to vře: a u nás odbory mlčí. USA požírá válečná mašinerie a další protestují
V USA to vře: a u nás odbory mlčí. USA požírá válečná mašinerie a další protestují

Šéf United Auto Workers v neděli varoval, že historická stávka tří největších amerických výrobců...

18.09.2023 08:08 2145 zhlédnutí
Domácí
Vyhasínající Rajchl, aneb proč důvěřovat zpravodajství EuroZprávy.cz
Vyhasínající Rajchl, aneb proč důvěřovat zpravodajství EuroZprávy.cz

Stojí za to si přečíst slovník a vyjadřování autora textu, který je obzvlášť výživný a trumfne i...

14.09.2023 07:58 3484 zhlédnutí
Zahraniční
Bílý dům v delíriu! Čína a Rusko poslaly Bidena k čertu: Venezuela, Severní Korea. A opět sankce, kterým se už smějí!
Bílý dům v delíriu! Čína a Rusko poslaly Bidena k čertu: Venezuela, Severní Korea. A opět sankce, kterým se už smějí!

I když je sporné, zda dementní Biden o tom ví.  Kim Čong-un se sešel s Putinem, Si Ťin-pching s...

12.09.2023 04:44 2589 zhlédnutí
Zahraniční
Přesná akceschopná „Humanint“ dělá z ruských raketových a dronových útoků na Ukrajině extrémně smrtící cíl
Přesná akceschopná „Humanint“ dělá z ruských raketových a dronových útoků na Ukrajině extrémně smrtící cíl

Podle ukrajinského letectva „V noci 11. září 2023 Rusko zaútočilo na Ukrajinu 12 kamikadze drony...

11.09.2023 13:58 2261 zhlédnutí
Domácí
Putinův hlad: ukrajinský chléb z minového pole! To není vtip!
Putinův hlad: ukrajinský chléb z minového pole! To není vtip!

Ne a ne a ne! Proboha ne! Ta demence nemá dno!  Ministr Bek (komik z Rakušanova STANu a Netolický...

09.09.2023 19:21 1284 zhlédnutí
Domácí
Kdopak nám tu rozeštvává lidi ?
Kdopak nám tu rozeštvává lidi ?

Úhybný manévr uličníka, co potají vypustí pšouk a rychle se vytratí z místa činu, aby byl mimo...

08.09.2023 22:35 2367 zhlédnutí
Zahraniční
Někdo z nás dělá s Ruskem idioty: výstavba dálnic, metra a data ekonomiky!
Někdo z nás dělá s Ruskem idioty: výstavba dálnic, metra a data ekonomiky!

Takže Rusko se hroutí, všichni Rusáci jsou ve válce, krach, zoufalství, prostě zaostalý stát zítra...

07.09.2023 10:38 2634 zhlédnutí
Zahraniční
Nový ministr obrany Ukrajiny: další perla. Rodina v USA, majetky v USA, rozkradený fond...
Nový ministr obrany Ukrajiny: další perla. Rodina v USA, majetky v USA, rozkradený fond...

Tak toto jsou naši bratři. Byť když vezmeme naší selku od přepážky Černochovou, asi už máme k sobě...

06.09.2023 16:42 1833 zhlédnutí
Zahraniční
Další "mírová" mise USA: tentokrát z východu Ruska v Arménii
Další "mírová" mise USA: tentokrát z východu Ruska v Arménii

Mírových misí USA přibývá: Jugoslávie, Sýrie, Libye, Irák, Afghanistán, Ukrajina a nyní Armenie? Kde...

06.09.2023 07:31 921 zhlédnutí
Domácí
Trampské Pikovice 2023 už v sobotu 09.09.2023 11:00 - 22:00
Trampské Pikovice 2023 už v sobotu 09.09.2023 11:00 - 22:00

Můžete se těšit na Honzu Nedvěda "originál", Frantu Nedvěda juniora, Hop Trop, Jitku Vrbovou...

04.09.2023 17:34 1399 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Pavle Matějko, děkujeme!
VIDEO: Pavle Matějko, děkujeme!

Letná 3.9.2023

Naše zem je v totálním ohrožení a už nelze dál čekat.

04.09.2023 05:24 1482 zhlédnutí
Zahraniční
Itálie: Meloni a Matteo Salvini v kleštích. Migrace masakruje Itálii!
Itálie: Meloni a Matteo Salvini v kleštích. Migrace masakruje Itálii!

Do Itálie letos dorazilo již 113 000 migrantů. 56 humanitárních sdružení vyzývá Evropskou komisi, aby...

02.09.2023 09:01 1739 zhlédnutí
Domácí
Potvrzení realitou by Vidlák, 2. září 2023
Potvrzení realitou by Vidlák, 2. září 2023

Dnes se chci odpíchnout od mého včerejšího výroku, že Rajchl už nepotřebuje chodit do velkých médií,...

30.08.2023 06:08 2939 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Kdo je falešný vlastenec. Petr Drulák? Konečně se vyjasňuje!
VIDEO: Kdo je falešný vlastenec. Petr Drulák? Konečně se vyjasňuje!

Excelentní výklad Petra Bohuše, jak se krystalizuje skutečná opozice a ukázka, jak skvělý měl...

29.08.2023 04:40 2553 zhlédnutí
Domácí
Střet dvou opilých řidičů (oba z Ukrajiny) a vážné zranění šestnáctiletého
Střet dvou opilých řidičů (oba z Ukrajiny) a vážné zranění šestnáctiletého

Co dělají tito muži na našem území a co dělá policie, když mají být ve službě vlasti bojovat za...

27.08.2023 18:20 1997 zhlédnutí
Zahraniční
O-TŘES-NÉ: žena zemřela po zákroku zubaře, ale hlavně proč?
O-TŘES-NÉ: žena zemřela po zákroku zubaře, ale hlavně proč?

Žena zemřela po vytržení zubu. Lékař totiž nebyl lékař, neměl ani diplom a asistovala mu... Dámská...

26.08.2023 18:58 1545 zhlédnutí
Ekonomika
Další Jobova zvěst: stávka na zkapalněný plyn v Austrálii! To může být masakr!
Další Jobova zvěst: stávka na zkapalněný plyn v Austrálii! To může být masakr!

Odbory v australských zařízeních na zkapalněný zemní plyn (LNG) společnosti Chevron&nbsp (CVX.N) v...

26.08.2023 08:54 2327 zhlédnutí
Ekonomika
Další rána do vazu USA: Panamský průplav omezil provoz, lodě zoufale čekají
Další rána do vazu USA: Panamský průplav omezil provoz, lodě zoufale čekají

Nízká hladina vody způsobila nahromadění nákladních plavidel v jedné z klíčových světových...

23.08.2023 07:15 2081 zhlédnutí
Zahraniční
Bývalá rakouská politička Karin Kneisslová žije nadšeně v Rusku, boří mýty: a nenávist teče...
Bývalá rakouská politička Karin Kneisslová žije nadšeně v Rusku, boří mýty: a nenávist teče...

Protiruští extremisté šílí a nenávist vůči Karin Kneisslové se nese do nebeských výšin. Ještě, že...

18.08.2023 19:40 2634 zhlédnutí
Zahraniční
Rekordně vysoký prodej luxusních vozů na Ukrajině
Rekordně vysoký prodej luxusních vozů na Ukrajině

Díky miliardám ze Západu? Je nepravděpodobné, že by ničivá válka na Ukrajině zasáhla bohatou třídu země

...
16.08.2023 06:25 1784 zhlédnutí
Ekonomika
Bájné Německo jde do kytek: a my jako protektorát samozřejmě s ním
Bájné Německo jde do kytek: a my jako protektorát samozřejmě s ním

Problém není, že by to byl náhodný pokles, či pravidelné ekonomické poklesy a vzestupy, ale...

14.08.2023 08:00 2427 zhlédnutí
Domácí
Je čas nastavit zrcadlo všem darebákům, nejen vládním, pane Jiří Havle.
Je čas nastavit zrcadlo všem darebákům, nejen vládním, pane Jiří Havle.

Je čas: dejme stopku darebákům nejen vládním: Havel-Vrábel, Sogel - Bílý, Peterkové či Zítkovi,...

13.08.2023 16:01 1649 zhlédnutí
Domácí
Nesměřovala zásilka do Brna pro kokainovou královnu Vaňkovou z ODS od Huntera Bidena?
Nesměřovala zásilka do Brna pro kokainovou královnu Vaňkovou z ODS od Huntera Bidena?

Před pár dny se našel kokain po návštěvě Huntera Bidena u dementního prezidenta Bidena v Bílém...

11.08.2023 13:57 1427 zhlédnutí
Domácí
Podvod se zablokováním webů k Ústavnímu soudu
Podvod se zablokováním webů k Ústavnímu soudu

Jejich blokaci žádalo Vojenské zpravodajství s tím, že jde o ÚDAJNÉ weby dezinformační. Armádní...

11.08.2023 05:38 1744 zhlédnutí
Zahraniční
Vojáci a civilisté se po vzpouře připojili k nové vládě Nigeru
Vojáci a civilisté se po vzpouře připojili k nové vládě Nigeru

Vývoj v Nigeru je zajímavý: V Nigeru byla po povstání svolána nová vláda. Zahrnovalo 20 civilních a...

10.08.2023 17:28 2096 zhlédnutí
Ekonomika
Prorussští čeští dezoláti chtějí prý zachovat korunu a Russsssáci prý najíždějí na digitální. Prý...
Prorussští čeští dezoláti chtějí prý zachovat korunu a Russsssáci prý najíždějí na digitální. Prý...

Proč ani jedno masmédium není schopno dávat informace, jaké skutečně jsou a přebírají kraviny od...

09.08.2023 20:38 1741 zhlédnutí
Ekonomika
K čemu potřebuje Rusko dolar a euro, když je nikdo ve světě už nechce?
K čemu potřebuje Rusko dolar a euro, když je nikdo ve světě už nechce?

DOUHA - Ruský velvyslanec v Kataru oznámil, že obě země chtějí používat národní měny ve svém...

09.08.2023 05:38 1675 zhlédnutí
Zahraniční
Za podporu Ukrajiny dostala šéfka švýcarských zbrojařů Brigitte Beck padáka
Za podporu Ukrajiny dostala šéfka švýcarských zbrojařů Brigitte Beck padáka

Brigitte Beck vedla kampaň na podporu Ukrajiny vojenským vybavením ze Švýcarska. To ji nyní stojí práci ve...

08.08.2023 13:10 1616 zhlédnutí
Domácí
Hladík: Česko se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa.
Hladík: Česko se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa.

Jaký je váš osobní postoj k Zelenému údělu?
Je mi líto, že bývalý prezident v Česku prosadil tento...

08.08.2023 09:14 1272 zhlédnutí
Zahraniční
Itálie stahuje část svých jednotek z Nigeru
Itálie stahuje část svých jednotek z Nigeru

Řím (Reuters) - Italská vláda oznámila, že sníží počet svých vojáků v Nigeru, aby vytvořila prostor

...
07.08.2023 14:28 2035 zhlédnutí
Domácí
Prosím, je skorotěhotný Manipulátor Cemper stále na mateřské, nebo už pracuje?
Prosím, je skorotěhotný Manipulátor Cemper stále na mateřské, nebo už pracuje?

Jak dlouho trvá mateřská dovolená pro ženu, která porodí dítě a jak je dlouho mateřská pro muže, který...

06.08.2023 12:18 1763 zhlédnutí
Ekonomika
Už zase Piráti motivují: nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech
Už zase Piráti motivují: nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo kulatý stůl, kde účastníky seznámilo s připravovanými změnami ve...

04.08.2023 08:48 2029 zhlédnutí
Ekonomika
Frontální odklon od dolaru: Putin spustil digitální rubl a dohodl se s bankou BRICS na dalších projektech!
Frontální odklon od dolaru: Putin spustil digitální rubl a dohodl se s bankou BRICS na dalších projektech!

"Představenstvo Bank of Russia schválilo logo národní digitální měny - digitální rubl," uvedla...

03.08.2023 08:28 1708 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Senátor MUDr. Jiří Mašek: je ministr Rakušan nad zákon?
VIDEO: Senátor MUDr. Jiří Mašek: je ministr Rakušan nad zákon?

Po skončení obrovského protestu proti bídě vedené Jindřichem Rajchlem odešli někteří k českému...

03.08.2023 13:18 1115 zhlédnutí
Zahraniční
Jižní Afrika a Venezuela vítají posílení obranných vazeb s Íránem
Jižní Afrika a Venezuela vítají posílení obranných vazeb s Íránem

Spojování doposud utlačovaných. Námořní velitelé Jižní Afriky a Venezuely vyjádřili zájem o

...
05.08.2023 08:48 1786 zhlédnutí
Zahraniční
Americká covidová vražedná zvěrstva na dětech: vážně v tomto chceme žít?
Americká covidová vražedná zvěrstva na dětech: vážně v tomto chceme žít?

Matka v okamžiku vzlyká „Nic jsem neudělala“, když je zatčena za zabití svého 10měsíčního syna...

02.08.2023 07:28 1535 zhlédnutí
Domácí
Ministr Rakušan má pravdu: zakuklenci odhalili, že ruské tenistky přivezly nebezpečné rakety!
Ministr Rakušan má pravdu: zakuklenci odhalili, že ruské tenistky přivezly nebezpečné rakety!

„Včera v podvečerních hodinách byla policisty provedena pobytová kontrola na mezinárodním letišti...

01.08.2023 21:16 967 zhlédnutí
Ekonomika
Větrná energie na moři se pro průmysl výrazně prodražuje
Větrná energie na moři se pro průmysl výrazně prodražuje

Vážně nejsme v blázinci? Toto píší německé zdroje, nikoliv nějaká alternativa. V důsledku nedávné...

31.07.2023 10:15 1474 zhlédnutí
Zahraniční
Rusko pořádalo akce věnované Dni památky dětských obětí nepřátelství na Donbasu
Rusko pořádalo akce věnované Dni památky dětských obětí nepřátelství na Donbasu

Děsivé, neuvěřitelné a česká Fialova vláda i opozice v čele s Babišem urputně mlčí.

31.07.2023 08:39 966 zhlédnutí
Domácí
Právo bydlet mají lidé, ne auta
Právo bydlet mají lidé, ne auta

Ministerstvo místního rozvoje před pár dny ukončilo připomínkování návrhu jedné z prováděcích...

28.07.2023 08:01 1444 zhlédnutí
Domácí
Černochová si koupila novou hračku za naše peníze: vrtulníky!
Černochová si koupila novou hračku za naše peníze: vrtulníky!

A prý se z USA stali Samaritáni: naše zem bude bohatší a bohatší, protože prý vše dostaneme...

27.07.2023 07:38 2225 zhlédnutí
Domácí
Rasismus a xenofobie Pospíšila a Lipavského zvaného Lipánka už je za lidskou hranou
Rasismus a xenofobie Pospíšila a Lipavského zvaného Lipánka už je za lidskou hranou

Praha zvažuje zrušení koncertu ruské pěvkyně Nětrebkové: je na UKRAJINSKÉM  seznamu, protože je z...

24.07.2023 19:56 1491 zhlédnutí
Zahraniční
Nejtěžší zkouška italské premiérky Meloniové: sesype se v USA před Bidenem?
Nejtěžší zkouška italské premiérky Meloniové: sesype se v USA před Bidenem?

Před odjezdem na státní návštěvu USA italská premiérka Giorgia Meloni tvrdila, že ji americký...

26.07.2023 10:08 2677 zhlédnutí
Domácí
Spáchal eurobolševik Pirát Bartoš sebevraždu?
Spáchal eurobolševik Pirát Bartoš sebevraždu?

Samozřejmě politickou. Protože banda eurobolševiků v čele s Dredou Pirátem Bartošem hlásala a byla...

23.07.2023 10:08 3818 zhlédnutí
Zahraniční
Ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo úder na místo rozmístění zahraničních sil v Černihovské oblasti
Ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo úder na místo rozmístění zahraničních sil v Černihovské oblasti

Oficiální zpráva: Ruská armáda zaútočila na umístění zahraničních žoldáků ve vesnici Gončarovskoje v...

21.07.2023 05:41 1575 zhlédnutí
Zahraniční
Čína a Rusko zahájily společné vojenské cvičení v Japonském moři a Rusko i v Černém moři
Čína a Rusko zahájily společné vojenské cvičení v Japonském moři a Rusko i v Černém moři

S torpédoborcem námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA) určeným jako velitelská loď začalo

...
20.07.2023 18:17 1030 zhlédnutí
Domácí
S Putinem jsem si rozuměl, říká Topolánek
S Putinem jsem si rozuměl, říká Topolánek

"Já jsem si s ním rozuměl. Ale neznamená to, že jsem s ním ve všem souhlasil," řekl premiér v rozhovoru...

20.07.2023 07:20 2624 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: K útoku rakoviny Holubové a Válka na herce Duška a zpět do reality: Klaunova zpověď.
VIDEO: K útoku rakoviny Holubové a Válka na herce Duška a zpět do reality: Klaunova zpověď.

Pokud se domníváte, že "Klaunova zpověď" je o urážce údajného klauna Duška, hluboce se mýlíte. Je...

19.07.2023 17:25 1703 zhlédnutí
Domácí
Komu, že to naslouchá mainstream a kdo že má tu drzost označovat lidi s jiným, než oficiálně schváleným názorem za dezoláty?
Komu, že to naslouchá mainstream a kdo že má tu drzost označovat lidi s jiným, než oficiálně schváleným názorem za dezoláty?

Poslední dobou se nám tu rozmáhá takový "roztomilý" zlozvyk, že vás na základě vašeho postoje...

19.07.2023 00:28 1403 zhlédnutí
Domácí
Vypadá to až nečekaně dobře...
Vypadá to až nečekaně dobře...

Jsme zhruba v půlce žní. Sila i další sklady se utěšeně plní a myslím, že už mohu poskytnout...

18.07.2023 06:26 1976 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Parazit Ladislav Vrábel už neví, jak se zviditelnit: a pro nenávist k Rajchlovi udělá falešnou reklamu
VIDEO: Parazit Ladislav Vrábel už neví, jak se zviditelnit: a pro nenávist k Rajchlovi udělá falešnou reklamu

O nenávistné "výblitky" Ladislava Vrábela v exekuci, stejně jako o dalšího Vrábela v exekuci...

15.07.2023 18:53 2389 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Pusťte si zvuk a budete se smát i v neděli: zelení magoři "Grétové" v akci!
VIDEO: Pusťte si zvuk a budete se smát i v neděli: zelení magoři "Grétové" v akci!

Nebylo by jednodušší osekat prsty, aby to lepidlo nemuseli osekávat?

14.07.2023 15:54 1371 zhlédnutí
Ekonomika
Rozpočtový deficit USA vzrostl 2,7krát - Biden jako "řádný" hospodář...
Rozpočtový deficit USA vzrostl 2,7krát - Biden jako "řádný" hospodář...

Rozpočtový deficit USA za prvních devět měsíců fiskálního roku vzrostl 2,7krát, a to Černochová z našich...

16.07.2023 12:18 2490 zhlédnutí
Domácí
Záhada Demagoga fact-checkingového: více než 40 % dospělých ukrajinských uprchlíků v Česku pracuje
Záhada Demagoga fact-checkingového: více než 40 % dospělých ukrajinských uprchlíků v Česku pracuje

Víte, co je fact-checking? Když vám noví političtí experti vysvětlují, že tráva je zelená, protože pan...

14.07.2023 05:58 1947 zhlédnutí
Ekonomika
Zahraniční dluh Ruska klesl na rekordní minimum (Fiala tomu říká zhroucení Ruska?)
Zahraniční dluh Ruska klesl na rekordní minimum (Fiala tomu říká zhroucení Ruska?)

Od začátku roku 2023 se úroveň zahraničního dluhu Ruska snížila o 8,7 % a dosáhla 347,4 miliardy dolarů,...

13.07.2023 18:26 2471 zhlédnutí
Domácí
Vondroušová porazila Ukrajinu: vzpomínáte na vymlácený Aeroflot?
Vondroušová porazila Ukrajinu: vzpomínáte na vymlácený Aeroflot?

Vy nám tanky, my vám branky: když naší zem zaplavily sovětské tanky a vlajky v roce 1968!

13.07.2023 07:08 6040 zhlédnutí
Zahraniční
A je to tady: Putin Němcům ucpal elektrické dráty!
A je to tady: Putin Němcům ucpal elektrické dráty!

Tak to, co bylo desítky let bráno jako kameňák a my jako děti v hluboké totalitě jsme se nad...

12.07.2023 05:26 1360 zhlédnutí
Zahraniční
Osobní summit BRICS zaměřený na spolupráci nezmění konflikt Rusko - Ukrajina
Osobní summit BRICS zaměřený na spolupráci nezmění konflikt Rusko - Ukrajina

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v neděli oznámil, že summit BRICS, plánovaný od 22. do 24....

11.07.2023 16:38 1770 zhlédnutí
Domácí
REPORTÁŽ: Seznam vládních bojovníků s dezinformacemi je výživný. Exekuce, pornoherec, defraudant, podvodník nebo uklízečka
REPORTÁŽ: Seznam vládních bojovníků s dezinformacemi je výživný. Exekuce, pornoherec, defraudant, podvodník nebo uklízečka

Samozvaný odborník na dezinformace František Vrabel má exekuci na 3,7 milionů korun. Vyplývá to z

...
09.07.2023 10:28 3063 zhlédnutí
Zahraniční
Další těžká rána pro USA: Rusko získá vojenskou základnu ve Vietnamu
Další těžká rána pro USA: Rusko získá vojenskou základnu ve Vietnamu

Rusko se díky svým úzkým vazbám s Vietnamem vyhnulo izolaci na východě, o kterou Spojené státy...

10.07.2023 06:03 1593 zhlédnutí
Zahraniční
Výsledkem mediálního humbuku americké ministryně financí Yellenové v Číně je nabubřelé... Nic.
Výsledkem mediálního humbuku americké ministryně financí Yellenové v Číně je nabubřelé... Nic.

(foto Janet Louise Yellen) Partička přestárlých politiků vůdce Bidena dokazuje den co den, že...

08.07.2023 18:48 1784 zhlédnutí
Zahraniční
Dokument: skvělá práce Wagnerovy skupiny v Africe: záchrana čínských dělníků
Dokument: skvělá práce Wagnerovy skupiny v Africe: záchrana čínských dělníků

 Ve dnech 3. až 4. července provedla skupina Wagner ve Středoafrické republice operaci na záchranu...

08.07.2023 08:34 6826 zhlédnutí
Domácí
Úchyl, snad nikoliv pedofil, když se tak chová i před dětmi - člen ODS Řeporyjec Novotný opět zatčen
Úchyl, snad nikoliv pedofil, když se tak chová i před dětmi - člen ODS Řeporyjec Novotný opět zatčen

Je záhadou, jak pracuje "nezávislá justice" když takováto zvěrstva si může dovolit politický...

07.07.2023 13:38 2968 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Pokles ceny zlata? Víte, že my prodáváme? Jdeme ke dnu?
Pokles ceny zlata? Víte, že my prodáváme? Jdeme ke dnu?

Světové centrální banky v květnu prodaly 27 tun zlata. Kdo na jednoho obyvatele nejvíc? A co...

05.07.2023 18:41 1803 zhlédnutí
Domácí
Politika není pro křehké blbky
Politika není pro křehké blbky

Tento blog paní senátorky nesdílet by snad bylo trestuhodné. A vzhledem k tomu, že s muži problém nemá a...

05.07.2023 07:36 1810 zhlédnutí
Zahraniční
5x umřelý Putin nahrál video z řídícího systému Ruska
5x umřelý Putin nahrál video z řídícího systému Ruska

Samozřejmě, že je to propagační video a nemá cenu ho řešit politicky, a že je to i na ukázku, v...

04.07.2023 21:02 3 zhlédnutí
Sport
sport test
sport test

sport test

03.07.2023 07:48 2224 zhlédnutí
Zahraniční
Děs obchází Evropu: z jihu a východu hordy migrantů, válka na západě ve Francii, Belgii a i ve Švýcarsku. U nás podřezávají Romy...
Děs obchází Evropu: z jihu a východu hordy migrantů, válka na západě ve Francii, Belgii a i ve Švýcarsku. U nás podřezávají Romy...

A česká vláda drancuje náš stát, likviduje budoucnost a posílá NAŠE peníze na JEJICH další válku na...

30.06.2023 16:47 3800 zhlédnutí
Zahraniční
Strašné masakry na Ukrajině: zastavte to, proboha, to USA nevidí?
Strašné masakry na Ukrajině: zastavte to, proboha, to USA nevidí?

Fotograf odhaluje zničující porážku Ukrajiny v ruské pasti a katastrofální počet mrtvých...

30.06.2023 09:10 2004 zhlédnutí
Zahraniční
Válka ve Francii, Evropa v plamenech a lidé mají být v pohodě!
Válka ve Francii, Evropa v plamenech a lidé mají být v pohodě!

To, co se děje napříč Evropou, už připomíná dny před druhou světovou válkou, kdy i tenkrát sem...

29.06.2023 18:14 1281 zhlédnutí
Zahraniční
Nejistota a zmatek pro 16 unesených zaměstnanců bezpečnostního sekretariátu Chiapas:
Nejistota a zmatek pro 16 unesených zaměstnanců bezpečnostního sekretariátu Chiapas:

Úřady oznámily zatčení dvou podezřelých, zatímco video zveřejněné na sociálních sítích ukazuje,...

29.06.2023 15:18 3504 zhlédnutí
Zahraniční
William Scott Ritter: Rusko zmasakrovalo americké důstojníky a další personál v Kramatorsku
William Scott Ritter: Rusko zmasakrovalo americké důstojníky a další personál v Kramatorsku

Ruské jednotky údajně zlikvidovaly americké důstojníky, kteří cvičili ozbrojené síly Ukrajiny...

28.06.2023 08:58 2187 zhlédnutí
Domácí
Učitelka, silná žena, hájící pravdu, nebo která lhala o Ukrajině: dovolená na Ukrajině a Martina Bednářová
Učitelka, silná žena, hájící pravdu, nebo která lhala o Ukrajině: dovolená na Ukrajině a Martina Bednářová

V Kyjevě se nic neděje,“ tvrdila loni v dubnu učitelka Martina Bednářová osmákům ze Základní školy Na Dlouhém...

27.06.2023 18:15 2111 zhlédnutí
Domácí
Gryndýl po americku: tuny paliva nad Prahou pánu Bohu do oken
Gryndýl po americku: tuny paliva nad Prahou pánu Bohu do oken

Green Deal: krávy mají zakázáno prdět, lidé topit, ale tuny paliva nad městy spotřebovávají...

26.06.2023 15:24 1784 zhlédnutí
Zahraniční
Čína: Wagnerova vzpoura oslabující Putinovu autoritu je „zbožné přání“ Západu
Čína: Wagnerova vzpoura oslabující Putinovu autoritu je „zbožné přání“ Západu

Za zprostředkování Běloruska Wagnerova vzpoura, která byla západními médii široce charakterizována jako převrat...

25.06.2023 19:04 2636 zhlédnutí
Zahraniční
Povstání v Rusku očima odborníků: plk. v. v. Ing. Jaroslav Štefec, CSc a General Francis Richard Dannatt
Povstání v Rusku očima odborníků: plk. v. v. Ing. Jaroslav Štefec, CSc a General Francis Richard Dannatt

Začněme nejdříve generálem Dannatem: Lord Dannatt  nevěří, že „jsme slyšeli  naposled“ o vzpurném veliteli...

25.06.2023 16:19 2110 zhlédnutí
Domácí
Lipánek skáče radostí: sen se uskutečnil. Dostal pozvánku na Krym skutečně
Lipánek skáče radostí: sen se uskutečnil. Dostal pozvánku na Krym skutečně

Co nebyla pravda včera, je pravda dnes. A ironie z minulého článku v nadpisu už ironií není....

24.06.2023 10:02 1591 zhlédnutí
Zahraniční
Vzpoura v Rusku: Wagner PMC a jejího zakladatele Jevgenije Prigožina a projev Vladimira Putina (celý text)
Vzpoura v Rusku: Wagner PMC a jejího zakladatele Jevgenije Prigožina a projev Vladimira Putina (celý text)

Moskva. 24. června.  V sobotu k občanům promluvil prezident Ruské federace. Celý text zveřejněn na

...
23.06.2023 19:03 2212 zhlédnutí
Zahraniční
Rusko dalo Macronovi diplomatickou facku za BRICS
Rusko dalo Macronovi diplomatickou facku za BRICS

Rusko uštědřilo Macronovi diplomatickou „facku“ za BRICS – náměstek ministra zahraničí Rjabkov...

21.06.2023 16:14 2164 zhlédnutí
Domácí
Z cyklu Fialova prosperita a šmelina s energiemi.
22.06.2023 18:38 1617 zhlédnutí
Ekonomika
Německo jde ke dnu, nemá už ani na půjčky studentům. Ale na výrobu zbraní má...
Německo jde ke dnu, nemá už ani na půjčky studentům. Ale na výrobu zbraní má...
 

Berlín Trh se studentskými půjčkami se hroutí: v roce 2022 klesl počet nových smluv na minimum 24 000, v...

22.06.2023 08:28 2439 zhlédnutí
Ekonomika
Plyn opět zdražil téměř o 50% a expert Fiala zarytě i se Sígelou mlčí!
Plyn opět zdražil téměř o 50% a expert Fiala zarytě i se Sígelou mlčí!

Tak jak je to s tím levným plynem, soudruzi kapitalisti vládní Pětidestrukce? Něco se nám tají? Za...

20.06.2023 20:48 3599 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Šaškárna generála Pávka na Hradě s ukrajinskou holčičkou se stala ruským hitem a Máca se hroutí
VIDEO: Šaškárna generála Pávka na Hradě s ukrajinskou holčičkou se stala ruským hitem a Máca se hroutí

A prý má z toho doživotní trauma, takže dostane odškodné! A ta divná Evropská hodnota Máca vříská:

19.06.2023 07:25 1071 zhlédnutí
Ekonomika
I Itálie odmítá šílený pakt stability: nový konflikt „o utrácení pokut“ v Evropském parlamentu
I Itálie odmítá šílený pakt stability: nový konflikt „o utrácení pokut“ v Evropském parlamentu

Ppe a Ecr na rigidnějších pozicích než Komise, S&D-Greens-Liberals-M5S se obávají nových úsporných...

19.06.2023 09:29 2646 zhlédnutí
Domácí
Konfidenti Evropských hodnot, nebo jen obyčejní drbani, darebáci a provokatéři pro FORUM 24?
Konfidenti Evropských hodnot, nebo jen obyčejní drbani, darebáci a provokatéři pro FORUM 24?

Forum 24, Cemper Manipulátor, Vrábel, policajt Bílý, Sogel, Peterková, Zítko, vymydlení Illumicat...

18.06.2023 08:36 2091 zhlédnutí
Ekonomika
Putin ujistil, že Rusko si nedalo za cíl dedolarizaci světové ekonomiky, ale...
Putin ujistil, že Rusko si nedalo za cíl dedolarizaci světové ekonomiky, ale...

Rusko si nikdy nekladlo za cíl opustit dolar v mezinárodních dohodách (dedolarizace), stejně jako...

16.06.2023 07:28 2741 zhlédnutí
Ekonomika
VIDEO: Rusko se hroutí, aneb můžete prosím říct, kde se ti šašci jako Just v naší republice rojí?
VIDEO: Rusko se hroutí, aneb můžete prosím říct, kde se ti šašci jako Just v naší republice rojí?

Všímáte si, jakou mluvou na vás mluví? Když se vypráví, jak se v Rusku mají, tak se přepočítává na...

15.06.2023 19:22 1977 zhlédnutí
Ekonomika
Další rána pro důchodce: další důchodci zapláčí.
Další rána pro důchodce: další důchodci zapláčí.

Tři čtvrtě milionu lidí přijde o příspěvek na penzijní spoření, neboli další Jobova zvěst.

15.06.2023 07:28 2326 zhlédnutí
Zahraniční
Běsnění USA vůči Rusku a Číně v dalším bodě: napadení Venezuely žalobou v Argentině!
Běsnění USA vůči Rusku a Číně v dalším bodě: napadení Venezuely žalobou v Argentině!

Foto Nicolás Maduro Moros.USA další upevnění států Jižní Ameiky s dedolarizací, obchodech ve...

14.06.2023 06:28 1770 zhlédnutí
Zahraniční
Mezi Moskvou a Petrohradem spouští dnes nákladní bezpilotní komerční dopravu jako první na světě!
Mezi Moskvou a Petrohradem spouští dnes nákladní bezpilotní komerční dopravu jako první na světě!

V rámci projektu bezpilotních logistických koridorů budou 14. června bezpilotní nákladní...

13.06.2023 08:00 1895 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Připomínáme: víte, co byla Mnichovská zrada?
VIDEO: Připomínáme: víte, co byla Mnichovská zrada?

Kdo nezná minulost, nezná budoucnost a musí si ji opakovat. Mnichovská zrada byl (zatím) největší zločin...

11.06.2023 05:39 2194 zhlédnutí
Zahraniční
Vyhodili Ukrajinci do povětří přehradu Kakhovka?
Vyhodili Ukrajinci do povětří přehradu Kakhovka?

Aby Rusové vyhodili do povětří přehradu Kakhovka, museli by přemístit tuny výbušnin pomocí člunů nebo...

10.06.2023 19:42 968 zhlédnutí
Ekonomika
De-dolarizace: centrální banky Číny a Argentiny podepsaly dvoustrannou dohodu o měnovém swapu
De-dolarizace: centrální banky Číny a Argentiny podepsaly dvoustrannou dohodu o měnovém swapu

Centrální banky Číny a Argentiny podepsaly dvoustrannou dohodu o měnovém swapu ve výši 130 miliard...

10.06.2023 09:16 2286 zhlédnutí
Zahraniční
Britské tanky se chystají smetnout Putinovy ​​brance stranou
Britské tanky se chystají smetnout Putinovy ​​brance stranou

9. června 2023 • 13:15
Hamish de Bretton-Gordon
Ukrajinští vojáci procházejí výcvikem s britskými tanky...

09.06.2023 21:44 1157 zhlédnutí
Zahraniční
Londýn obvinil Írán ze stabilních dodávek munice do Ruska
Londýn obvinil Írán ze stabilních dodávek munice do Ruska

Írán zajišťuje stabilní tok zbraní a munice do Ruska, které používá ruská armáda v bojích na...

07.06.2023 13:56 1258 zhlédnutí
Domácí
Vidlákovy kydy: Návod na politickou stranu
Vidlákovy kydy: Návod na politickou stranu

Už jsem u toho byl mockrát… U vzniku politického hnutí nebo strany.

06.06.2023 15:00 2101 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Propagace pedofilní akce v Brně: jak vypadá pravda a lež v podání Seznamu
VIDEO: Propagace pedofilní akce v Brně: jak vypadá pravda a lež v podání Seznamu

Seděl sám v přeplněném kupé... Zda připojil antipisálek Tomáš Svoboda speciální odměnu za napsaná...

07.06.2023 05:28 2482 zhlédnutí
Domácí
Kam zmizeli lidé? Daniel Vávra - český videoherní designér
Kam zmizeli lidé? Daniel Vávra - český videoherní designér

V minulosti se lidé nejdříve báli, že jim práci vezmou stroje. Následně se báli, že jim práci...

03.06.2023 03:58 1288 zhlédnutí
Zahraniční
Kubánský prezident: Je čas ukončit hegemonii amerického dolaru
Kubánský prezident: Je čas ukončit hegemonii amerického dolaru

Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel prohlásil, že opuštění amerického dolaru osvobodí rozvojové...

02.06.2023 10:28 1804 zhlédnutí
Zahraniční
K osvobození území musí Ukrajina rozbít opevněnou ruskou obranu
K osvobození území musí Ukrajina rozbít opevněnou ruskou obranu

ZÁPORIŽZHIA, Ukrajina – Zatímco se Ukrajina připravuje na dlouhotrvající protiútok, první překážkou,

...
01.06.2023 10:28 1450 zhlédnutí
Zahraniční
Venezuelský Maduro plave kurs BRICS a vstup na „historické“ bilaterální setkání s Lulou v Brazílii
Venezuelský Maduro plave kurs BRICS a vstup na „historické“ bilaterální setkání s Lulou v Brazílii

"Dnes začíná nová éra ve vztazích mezi našimi zeměmi, mezi našimi národy," řekl Maduro.

31.05.2023 17:30 5412 zhlédnutí
Domácí
Nevočkovaní debilové, přežiju všechny, zařval Vadim Fojtík a ve 49 létech je v Pánu!
Nevočkovaní debilové, přežiju všechny, zařval Vadim Fojtík a ve 49 létech je v Pánu!

Ne, to není vtip, ironie, další darebák, co útočil sprostě na lidi, kteří odmítali neodzkoušenou mRNA vakcínu...

28.05.2023 06:48 1849 zhlédnutí
Domácí
Mše svatá za Českou republiku: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
Mše svatá za Českou republiku: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Česká republika je v ohrožení. Kdy jindy, než dnes, by se měla ukázat svornost a bratrství:...

27.05.2023 09:28 3570 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Ne, Manipulátore Cempere, toto vážně není Putinovo Rusko, ale bohatý, americký Detroit!
VIDEO: Ne, Manipulátore Cempere, toto vážně není Putinovo Rusko, ale bohatý, americký Detroit!

Že mezinárodní fízl z USA všude hází bomby, vyhrožuje, a ponižuje, jsme si už zvykli. A že naše...

26.05.2023 06:38 3906 zhlédnutí
Domácí
Jak dopadl Popelka s ukrajinskou vlajkou na muzeu u odvolacího soudu? Rychlosoudce Svrček je málem označen za obecního lempla!
Jak dopadl Popelka s ukrajinskou vlajkou na muzeu u odvolacího soudu? Rychlosoudce Svrček je málem označen za obecního lempla!

Soudce Svrček by se měl zamyslet, zda patří do systému demokratického soudnictví, či zda by neměl...

25.05.2023 07:58 2856 zhlédnutí
Ekonomika
Washington opět rozpálený z Ruska do běla: další postup de-dolarizace.
Washington opět rozpálený z Ruska do běla: další postup de-dolarizace.

Dokáže se ještě někdo vyznat v amerických sankcích? Je jich milion, dva, tři...? Včera další...

25.05.2023 16:28 1560 zhlédnutí
Ekonomika
Co kdyby nám mozkový gigant Fialův Stanjura udělal porovnání s Maďarskem - ale ODBORNĚ!
Co kdyby nám mozkový gigant Fialův Stanjura udělal porovnání s Maďarskem - ale ODBORNĚ!

A co poskok Stanjury Křeček, neměl by v (ne)dezinformační Čt dát srovnatelné ukazatele a nikov...

23.05.2023 05:08 2001 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Stranu PRO posílila ekonomická expertka Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA
VIDEO: Stranu PRO posílila ekonomická expertka Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Proč odchází z SPD ekonomická expertka se třemi tituly vysvětluje v originálu, ale o tom už si...

22.05.2023 21:04 931 zhlédnutí
Zahraniční
FBI zneužila sledovací nástroj proti Trumpovi a údajným zahraničním agentům
FBI zneužila sledovací nástroj proti Trumpovi a údajným zahraničním agentům

FBI se dopustila řady porušení pravidel Foreign Intelligence Surveillance Act nesprávným přístupem k datům...

21.05.2023 13:52 2228 zhlédnutí
Zahraniční
Řecký tenista Stefanos Tsitsipas vyhodil matku z hlediště, protože mluvila rusky
Řecký tenista Stefanos Tsitsipas vyhodil matku z hlediště, protože mluvila rusky

Tenista z Řecka Stefanos Tsitsipas chtěl od matky, aby opustila stadion během semifinálového...

19.05.2023 06:08 2167 zhlédnutí
Ekonomika
Drama bankrotu narůstá, Biden dokonce zrušil summit Quad v Sydney
Drama bankrotu narůstá, Biden dokonce zrušil summit Quad v Sydney

Šilené zadlužení a jeho nesplácení stále více blíží USA ke zhroucení. Dokonce je to tak závažné, že Biden...

17.05.2023 12:32 3027 zhlédnutí
Domácí
Také se vám z nich zvedá žaludek?
Také se vám z nich zvedá žaludek?

Vážně tento minituristický oddíl reprezentuje dvě zbídačelé, vyndrancované země Bruselem a...

16.05.2023 15:01 1925 zhlédnutí
Ekonomika
Terorismus a vydírání USA se vrací jak bumerang: šílená migrace!
Terorismus a vydírání USA se vrací jak bumerang: šílená migrace!

Ale totéž je v západní Evropě. USA ukradnou Venezuele a další státům miliardy dolarů, zablokují...

16.05.2023 10:11 3250 zhlédnutí
Domácí
Zelenskyj vyhrožoval Maďarům a České republice: neuvěřitelné!
Zelenskyj vyhrožoval Maďarům a České republice: neuvěřitelné!

Dle odposlechů Volodymyra Zelenského zveřejněných listem Washington Post měl ukrajinský prezident v

...
18.05.2023 04:28 2688 zhlédnutí
Zahraniční
Putin mění (ne)vzdělávací boloňský systém. My vychováváme tupé stádo dětí.
Putin mění (ne)vzdělávací boloňský systém. My vychováváme tupé stádo dětí.

Každý starší to vidí kolem sebe. Dnes už se nenadává na rozdováděné a rozkřičené mládí, ale na...

15.05.2023 05:41 2029 zhlédnutí
Ekonomika
De-dolarizace: už v létě v Jihoafrické republice příprava nové měny nahrazující dolar a USA šílí
De-dolarizace: už v létě v Jihoafrické republice příprava nové měny nahrazující dolar a USA šílí

Měna BRICS bude „věrohodnou alternativou“ dolarové hegemonie.  Frustrace z amerického zbrojení a...

14.05.2023 08:45 1721 zhlédnutí
Zahraniční
Rusko vítá íránskou myšlenku zřízení protisankčního soudního klubu
Rusko vítá íránskou myšlenku zřízení protisankčního soudního klubu

 Místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace přivítal myšlenku Íránské islámské republiky zřídit...

13.05.2023 13:27 5281 zhlédnutí
Domácí
Že by neskutečnému darebákovi Řeporyjci Novotnému z ODS, příteli Fialy a generála Pavla sklaplo a musel do vězení?
Že by neskutečnému darebákovi Řeporyjci Novotnému z ODS, příteli Fialy a generála Pavla sklaplo a musel do vězení?

Poslední dobou se stále častěji oháněl, že je z půlky židovského původu a proto na něj nikdo nemá a...

13.05.2023 05:08 1532 zhlédnutí
Zahraniční
Biden: USA jsou připraveny do podzimu zničit své zásoby chemických zbraní
Biden: USA jsou připraveny do podzimu zničit své zásoby chemických zbraní

Americká administrativa je připravena zcela zlikvidovat své chemické zbraně do podzimu tohoto...

11.05.2023 07:53 2302 zhlédnutí
Zahraniční
Rusko, Sýrie, Turecko a Írán vedou v Moskvě jednání na nejvyšší úrovni
Rusko, Sýrie, Turecko a Írán vedou v Moskvě jednání na nejvyšší úrovni

Zajímavou zprávu vydaly agentury. V době údajné totální izolace Ruska jedná člen NATO Turecko se...

09.05.2023 16:39 3597 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Závažná zpráva z Ruska
Závažná zpráva z Ruska

Obyvatelka Čeljabinsku byla zadržena za napadení manžela pánví!

09.05.2023 06:30 1971 zhlédnutí
Zahraniční
Po celé kanadské Albertě je vyhlášen výjimečný stav
Po celé kanadské Albertě je vyhlášen výjimečný stav

Alberta vyhlásila stav nouze v důsledku požárů v celé kanadské provincii, které přinutily 25 000...

08.05.2023 18:38 878 zhlédnutí
Zahraniční
V nákupním centru v Allenu v Texasu střelec zabil 9 lidí včetně dětí.
V nákupním centru v Allenu v Texasu střelec zabil 9 lidí včetně dětí.

Joe Biden vyzval Kongres, aby schválil zákony o kontrole zbraní. Střelec zabil devět lidí včetně dětí a...

04.05.2023 05:48 2803 zhlédnutí
Zahraniční
Hledá už Zelenskyj útěkové přežití a azyl, protože i na Ukrajině k němu vzrůstá nenávist?
Hledá už Zelenskyj útěkové přežití a azyl, protože i na Ukrajině k němu vzrůstá nenávist?

Zatímco český generál s Čaputovou brázdil po Kyjevě, ve světě se dějí věci. Jeden za druhým dávají ruce...

02.05.2023 17:59 2817 zhlédnutí
Domácí
Seznam narazil hlavou do zdi! Kam se ztratilo 13% lidí? Prý jsme šťastni v Evropské unii.
Seznam narazil hlavou do zdi! Kam se ztratilo 13% lidí? Prý jsme šťastni v Evropské unii.

Takže oficiální průzkum dle bruselského zkoumání, které nikdo nesmí ověřit stejně jako průzkumy o...

02.05.2023 08:48 1768 zhlédnutí
Ekonomika
Armagedon v USA: další banka se zhroutila, USA se blíží bankrot... Je první máj...
Armagedon v USA: další banka se zhroutila, USA se blíží bankrot... Je první máj...

Pokaždé, když se dozvíme, že Rusko je kaput, padne americká banka, nebo se zvýší dluh USA o další sta...

30.04.2023 19:16 2359 zhlédnutí
Zahraniční
Radí komunistický generál Pavel Zelenskému, nebo Putinovi? Kdo skutečně lže?
Radí komunistický generál Pavel Zelenskému, nebo Putinovi? Kdo skutečně lže?

To, co Ukrajina dnes pro úspěšnou obranu potřebuje ze všeho nejvíc, je munice," řekl generál Pavel...

30.04.2023 11:27 3066 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Vážně nám, Čechům, Moravanům a Slezanům musí soudruh generál stále dělat ostudu? Utajovaná cesta...
VIDEO: Vážně nám, Čechům, Moravanům a Slezanům musí soudruh generál stále dělat ostudu? Utajovaná cesta...

Proboha, kdo ten zelený mozek mohl volit? Už si z něj dělají legraci i děti a to se usalašil...

29.04.2023 13:48 2045 zhlédnutí
Ekonomika
Neskutečná drzost bruselské komise: ukradne nám peníze a z nich zaplatí kompenzace! Nebo nevěříte?
Neskutečná drzost bruselské komise: ukradne nám peníze a z nich zaplatí kompenzace! Nebo nevěříte?

Přemýšleli jste nad tím, kde bere ten úžasný Brusel a jeho komise peníze, kde je ta firma "Brusel" tak...

28.04.2023 16:50 1430 zhlédnutí
Zahraniční
Vrtulníky americké armády opět havarovaly na Aljašce
Vrtulníky americké armády opět havarovaly na Aljašce

Dva vrtulníky americké armády se srazily a zřítily na Aljašce při návratu z cvičného letu, tři...

26.04.2023 06:18 2123 zhlédnutí
Ekonomika
V USA se zvyšuje napětí. Nesplácení dluhu spustí „ekonomickou katastrofu“, oznámila Yellenová
V USA se zvyšuje napětí. Nesplácení dluhu spustí „ekonomickou katastrofu“, oznámila Yellenová

Ministryně financí USA Janet Yellenová zvyšuje tlak na Kongres: neřešením šíleného dluhu může...

22.04.2023 08:08 1580 zhlédnutí
Ekonomika
De-dolarizace je obecný trend, ale „odzbrojení dolaru“ je naléhavější
De-dolarizace je obecný trend, ale „odzbrojení dolaru“ je naléhavější

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová v pondělí varovala, že USA nemohou...

20.04.2023 20:27 3995 zhlédnutí
Domácí
SEZNAM novodobých pohlaví. To nemá chybu…
SEZNAM novodobých pohlaví. To nemá chybu…

A tak si na té Zeměkouli žijeme ?‍♀️? Já znám jen dvě a nebude to jinak… Pravdu, neboli realitu, nelze...

20.04.2023 05:21 1965 zhlédnutí
Domácí
Demonstrační střípky - Vidlákovy Kydy
Demonstrační střípky - Vidlákovy Kydy

Dva články o poslední demonstraci jste si už přečetli. Dnes bych rád upozornil na věci, které se do...

18.04.2023 07:09 1116 zhlédnutí
Zahraniční
Podle Bílého domu Brazílie „papouškuje ruskou a čínskou propagandu“ na Ukrajině
Podle Bílého domu Brazílie „papouškuje ruskou a čínskou propagandu“ na Ukrajině

Během návštěvy Pekingu, kde se setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, Lula řekl, že...

14.04.2023 15:02 2628 zhlédnutí
Domácí
Mafie z ODS se nezastaví před žádnou špínou: Eva Decroix
Mafie z ODS se nezastaví před žádnou špínou: Eva Decroix

Nad prasárnami této dámy se zvedá žaludek jak nad Peterkovou a Zítkem. I když i policie přiznala, že...

10.04.2023 20:16 2831 zhlédnutí
Domácí
Praha připravila nový zákon: oplocení Olomouce a Brna, opušťák pouze na povolení!
Praha připravila nový zákon: oplocení Olomouce a Brna, opušťák pouze na povolení!

Rodilí Pražané připravili zákon, aby se oplotila Olomouc a Brno. A do Prahy aby směli na opušťák pouze ti,...

07.04.2023 20:36 1976 zhlédnutí
Ekonomika
VIDEO: Overtonovo okno Markéty Šiktařové: konec hotovosti
VIDEO: Overtonovo okno Markéty Šiktařové: konec hotovosti

Další krok ke zrušení hotovosti! Veřejnost si neuvědomuje, co hrozí. Evropský parlament stále posouvá...

06.04.2023 08:45 2501 zhlédnutí
Ekonomika
Ruské záhady: nevypadá zhroucení Ruska jinak? Třeba opačně?
Ruské záhady: nevypadá zhroucení Ruska jinak? Třeba opačně?

Porovnejme s katastrofickým zadlužením České republiky a šílenostmi na ministerstvu financí pod...

05.04.2023 07:30 1953 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Hovory s nepodvolenými v přímém přenosu: JUDr. Jindřich Rajchl - předseda strany PRO
VIDEO: Hovory s nepodvolenými v přímém přenosu: JUDr. Jindřich Rajchl - předseda strany PRO

Jeden z nejlepších novinářů v České republice: porovnejte prosím, jak "zpovídá" a jak je připraven na...

03.04.2023 07:28 2518 zhlédnutí
Zahraniční
Od kolika států vybírá vláda USA výpalné a stojí to životy milionů lidí? Venezuela a ropa
Od kolika států vybírá vláda USA výpalné a stojí to životy milionů lidí? Venezuela a ropa

Foto: Putin a Maduro.  Nezávislí experti Organizace spojených národů (OSN) Alena Douhan, Obiora...

02.04.2023 10:18 3398 zhlédnutí
Domácí
Jindřich Rajchl, nejsilnější opoziční politická váha, je konfrontován s fakty. Máme se smát, nebo plakat?
Jindřich Rajchl, nejsilnější opoziční politická váha, je konfrontován s fakty. Máme se smát, nebo plakat?

Bruselská hvězdná flotila v čele s Jourovou začala šílet, protože i v České republice začala...

30.03.2023 19:48 3881 zhlédnutí
Zahraniční
Jak to bylo s holčičkou, co v Rusku nakreslila obrázek a tatínek jde za "obrázek" do kriminálu a holčička do dětského domova?
Jak to bylo s holčičkou, co v Rusku nakreslila obrázek a tatínek jde za "obrázek" do kriminálu a holčička do dětského domova?

Tak se podíváme, jak to bylo s malinkou holčičkou, kvůli které, údajně za její obrázek volání po...

30.03.2023 10:08 3893 zhlédnutí
Zahraniční
USA zuří: ruští počítačoví experti se vrací domů a může to být problém i pro Seznam...
USA zuří: ruští počítačoví experti se vrací domů a může to být problém i pro Seznam...

Vývojáři Nginx, kteří se vrátili do Ruska, vytvořili komerční webový server nahrazující import. A...

29.03.2023 18:02 2101 zhlédnutí
Zahraniční
Čína a nový světový řád Ruska bez Ameriky
Čína a nový světový řád Ruska bez Ameriky

Barack Obama slíbil „naději a změnu“. Prezident Biden by ho mohl překonat tím, že urychlí „nový...

25.03.2023 18:00 1831 zhlédnutí
Zahraniční
Předseda sněmovny a zástupce 20. okresu Kalifornie Kevin McCarthy: zvěrstva ze škol ven!
Předseda sněmovny a zástupce 20. okresu Kalifornie Kevin McCarthy: zvěrstva ze škol ven!

PRÁVĚ PROŠLO → Listina práv rodičů!  Je to dobrý den v Americe pro rodiče a studenty. Nastal čas začít...

25.03.2023 08:28 2875 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Policii nevadí, že chce starosta Řeporyjí zabít ženu a děti třeba i Fialy, Jurečky, nebo generála Pavla?
VIDEO: Policii nevadí, že chce starosta Řeporyjí zabít ženu a děti třeba i Fialy, Jurečky, nebo generála Pavla?

Tušl za podobné dostal 15 měsíců natvrdo a chráněnec Fialy Řeporyjec Novotný může klidně vraždit a policie...

22.03.2023 20:04 2817 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Soňa Peková: V tuto chvíli není jiná cesta, Jindra Rajchl nutně potřebuje naši pomoc.
VIDEO: Soňa Peková: V tuto chvíli není jiná cesta, Jindra Rajchl nutně potřebuje naši pomoc.

Když se rozhodne, že nějakým směrem půjde, tak se modleme, aby to byl ten směr, který chceme my,...

22.03.2023 09:23 2402 zhlédnutí
Domácí
Zdechovský čelí trestnímu oznámení za podněcování agrese
Zdechovský čelí trestnímu oznámení za podněcování agrese

Bude zbaven imunity, nebo jsou někteří darebáci dle zákona chráněni "imunitou vyšší kasty", na...

21.03.2023 21:11 2761 zhlédnutí
Zahraniční
Pozorně si přečtěte titulek pana "ČTK" (autor neznámý), kdo komu hrozí uranem
Pozorně si přečtěte titulek pana "ČTK" (autor neznámý), kdo komu hrozí uranem

Zakázané zbraně zásadně používají vojska USA a Británie proti obyčejným občanům.  Prach se může dostat do půdy a...

21.03.2023 08:00 2618 zhlédnutí
Zahraniční
Kdo je dezinformátor? 5x umřelý Putin z údajně zbankrotovaného Ruska odpustil Africe 20 miliard dluhů a podepsal oboustranně excelentní smlouvy
Kdo je dezinformátor? 5x umřelý Putin z údajně zbankrotovaného Ruska odpustil Africe 20 miliard dluhů a podepsal oboustranně excelentní smlouvy

Vladimir Putin: Rusko odepsalo dluhy afrických států ve výši přibližně 20 miliard dolarů. A to...

20.03.2023 09:58 3005 zhlédnutí
Zahraniční
Asia Times: Zelenskyj je připraven přijmout čínský mírový plán pro konflikt na Ukrajině
Asia Times: Zelenskyj je připraven přijmout čínský mírový plán pro konflikt na Ukrajině

Čína, stejně jako Indie, nepodepsala rezoluci UN HRC odsuzující „ruskou agresi“ proti Ukrajině, a...

19.03.2023 17:23 3266 zhlédnutí
Zahraniční
Americký prezident se bojí do Evropy: je na něj vydán zatykač
Americký prezident se bojí do Evropy: je na něj vydán zatykač

Při technice využívané od dob španělské inkvizice se podezřelému vleže překryje obličej látkou, na...

19.03.2023 08:34 2049 zhlédnutí
Zahraniční
V zaostalém Rusku už testují bezpilotní nákladní auta v plném provozu...
V zaostalém Rusku už testují bezpilotní nákladní auta v plném provozu...

Mezi  Petrohradem a  Moskvou po dálnici M-11 Něva (mýtná silnice Moskva - St. ") začaly jezdit...

18.03.2023 22:52 1243 zhlédnutí
Zahraniční
Cesta prezidenta Si Ťin-pchinga do Ruska vysoce očekávaná událost
Cesta prezidenta Si Ťin-pchinga do Ruska vysoce očekávaná událost

Na pozvání prezidenta Vladimira Putina z Ruské federace uskuteční čínský prezident Si Ťin-pching ve dnech...

17.03.2023 09:18 3310 zhlédnutí
Domácí
Také jste v šoku, že anarchista Manipulátor Cemper se zastal nácka s nacistickou vlajkou? Na faktech záleží...
Také jste v šoku, že anarchista Manipulátor Cemper se zastal nácka s nacistickou vlajkou? Na faktech záleží...

Záhada, manipolátor Manipulátor Cemper nekompromistě pronásleduje každého, kdo může jenom malinko...

16.03.2023 08:51 3053 zhlédnutí
Ekonomika
Komu patří české banky a které jsou skutečně české? Proč stát dovolil České spořitelně název "česká"?
Komu patří české banky a které jsou skutečně české? Proč stát dovolil České spořitelně název "česká"?

Dovolili jsme si převzít část údajů z peníze.cz, protože v současné době je poznání více než...

14.03.2023 06:18 5429 zhlédnutí
Ekonomika
Panika a hrůza se šíří z USA do Evropy, USA se hroutí a na palubě Titaniku se stále tančí
Panika a hrůza se šíří z USA do Evropy, USA se hroutí a na palubě Titaniku se stále tančí

Poslední stadium dedolarizace? Jsou USA v bankrotu? Jedna banka za druhou, Wall Street se otřásá v...

12.03.2023 13:59 3231 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Poslal by Rakušan, Lacina (STAN) a Pospíšil docenta Ševčíka do koncentračního tábora jako slavného Karla Hašlera?
VIDEO: Poslal by Rakušan, Lacina (STAN) a Pospíšil docenta Ševčíka do koncentračního tábora jako slavného Karla Hašlera?

My Prahu nedáme, radši, ji zbouráme... "Hoši od gestapa, vy tu pěkně spíte, vy se odtud domů nikdy...

13.03.2023 05:08 1649 zhlédnutí
Zahraniční
Na masakrech ve Vietnamu s US ARMY se podílelo i 300 000 teroristů z Jižní Koreje
Na masakrech ve Vietnamu s US ARMY se podílelo i 300 000 teroristů z Jižní Koreje

Málokdo ví, že s americkou teroristickou armádou při zabíjení, znásilňování a upalování ve...

08.03.2023 08:00 3854 zhlédnutí
Domácí
Mezinárodní agentura Morning Consult: Česká republika patří mezí katastrofální země, lidé jsou zoufalí z vlády
Mezinárodní agentura Morning Consult: Česká republika patří mezí katastrofální země, lidé jsou zoufalí z vlády

Mezinárodní agentura Morning Consult vydala nejnovější zprávu, která hodnotí, jak lidé schvalují směřování...

04.03.2023 16:00 1947 zhlédnutí
Ekonomika
Rusko a Čína úpadek? Dezinformace mainstreamu! A co my? Neměly by ty naše vůdčí gigantické mozky jít dál, než do "Brusele"?
Rusko a Čína úpadek? Dezinformace mainstreamu! A co my? Neměly by ty naše vůdčí gigantické mozky jít dál, než do "Brusele"?

Vůdci nás mlátí dezinformacemi po hlavách. A další úděsné zprávy: ruský výrobní PMI vzrostl v únoru...

01.03.2023 09:58 2668 zhlédnutí
Domácí
Češi klídek, Jourová bude brát důchod pouze 232 000 korun měsíčně a také nebrečí, že umře hlady
Češi klídek, Jourová bude brát důchod pouze 232 000 korun měsíčně a také nebrečí, že umře hlady

Pravda je, že (jak psala ve své knížce) byla tak zoufalá, když ztratila excelentní místo, že se...

26.02.2023 07:14 2234 zhlédnutí
Zahraniční
Přituhuje: konec hovězího, krávy prdí. Cvrčci, larvy, sarančata - příprava na hladomor
Přituhuje: konec hovězího, krávy prdí. Cvrčci, larvy, sarančata - příprava na hladomor

Rusko se stalo potravinově nezávislé. Mají přebytky. A Evropa? Po pestrosti pohlaví v počtu 99 se...

25.02.2023 08:35 2945 zhlédnutí
Domácí
Pětkrát předražené nákupy kulometů za 1,5 miliardy
Pětkrát předražené nákupy kulometů za 1,5 miliardy

Ještě za ministra Lubomíra Metnara (ANO) uzavřelo ministerstvo obrany před Vánocemi 2021...

24.02.2023 15:46 2257 zhlédnutí
Ekonomika
Výsledky roku pod sankcemi Ruska překvapily USA i EU
Výsledky roku pod sankcemi Ruska překvapily USA i EU

Ekonom Safonov vysvětlil, proč se prognózy západních analytiků nenaplnily. Co z toho vyplývá? Že nás vede...

24.02.2023 10:08 2249 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Důkazy, kdo skutečně vytváří fejky, aneb poskok Bidena Fiala jako doktor Jakyll a mistr Hyde
VIDEO: Důkazy, kdo skutečně vytváří fejky, aneb poskok Bidena Fiala jako doktor Jakyll a mistr Hyde

Všimli jste si, jaké bláboly vytváří Manipulátor Cemper, partičky z Deníku "Fake News" či Forum...

23.02.2023 08:38 3718 zhlédnutí
Zahraniční
Zajímá vás, co si píší obyčejní lidé v USA na darebnou iniciativu svého prezidenta Bidena - vůdce bývalého mocného státu USA?
Zajímá vás, co si píší obyčejní lidé v USA na darebnou iniciativu svého prezidenta Bidena - vůdce bývalého mocného státu USA?

Možná mnohé překvapí, že už tak nyní povýšení nejsou, možná, že jsou stejně zoufalí, jako my. Kdo...

22.02.2023 08:58 4084 zhlédnutí
Domácí
Díky údajnému hoaxu senátorky Hamplové možná odhalené další zvěrstvo o TBC: kdo u nás žádá z Ukrajinců o sociální dávky?
Díky údajnému hoaxu senátorky Hamplové možná odhalené další zvěrstvo o TBC: kdo u nás žádá z Ukrajinců o sociální dávky?

Pozor, toto není hoax, jsou to data podložená oficiální zprávou, kdo u nás chodí pro sociální...

21.02.2023 16:48 5170 zhlédnutí
Zahraniční
Flotila letounů MiG-29 „vymazána“ ruským raketovým útokem
Flotila letounů MiG-29 „vymazána“ ruským raketovým útokem

Video ukazující následky ruských raketových útoků, které zanechaly ukrajinskou vojenskou leteckou...

21.02.2023 09:28 2240 zhlédnutí
Zahraniční
Čína nebude akceptovat komentáře USA ohledně zbraní k rusko-ukrajinské válce
Čína nebude akceptovat komentáře USA ohledně zbraní k rusko-ukrajinské válce

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin řekl, že Čína „nikdy nepřijme, aby USA...

20.02.2023 14:18 3269 zhlédnutí
Domácí
Jako když zpíval Kryl: Vrah o morálce káže a Jindřicha Rajchla nazval Přibáň kolaborantským prasetem
Jako když zpíval Kryl: Vrah o morálce káže a Jindřicha Rajchla nazval Přibáň kolaborantským prasetem

Víte, že první politik, který vyhlásil válku Rusku oficiálně, byl člen ODS, přítel premiéra Fialy a...

19.02.2023 07:22 2755 zhlédnutí
Zahraniční
Auto nebo sociální péče: Švýcaři už zasahují proti vydírání uprchlíků z Ukrajiny
Auto nebo sociální péče: Švýcaři už zasahují proti vydírání uprchlíků z Ukrajiny

O Švýcarech se dá napsat cokoliv, ale určině ne, že by to byla nedemokratická, totalitní, zaostalá zem. A...

18.02.2023 14:18 2949 zhlédnutí
Zahraniční
Zdrcující úder Putinovi desátým balíčkem sankcí: zákaz high-tech
Zdrcující úder Putinovi desátým balíčkem sankcí: zákaz high-tech

Naše vůdkyně Leyno oznámilo: EU v rámci 10. balíku sankcí zakáže vývoz do Ruska záchodů a bidetů....

18.02.2023 06:18 1352 zhlédnutí
Zahraniční
Čučche 111: 75 let Korejské strany práce, předvoje korejské revoluce
Čučche 111: 75 let Korejské strany práce, předvoje korejské revoluce

Díky myšlence čučche, politice songun a velikému kimirsenismu-kimčongilismu odolal korejský...

16.02.2023 07:28 3684 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: 99 balónků, 99 generálů, 99 roků války, všechno je zničeno: jak aktuální, když v USA už střílí po všem jak pominutí!
VIDEO: 99 balónků, 99 generálů, 99 roků války, všechno je zničeno: jak aktuální, když v USA už střílí po všem jak pominutí!

Samotná píseň vznikla v roce 1983. Po velkém úspěchu byla o rok později nazpívána také v...

15.02.2023 17:58 2285 zhlédnutí
Zahraniční
Strašné! Putin několikrát umřel, a už opět umírá. V roce 2023. Třikrát však umřel určitě...
Strašné! Putin několikrát umřel, a už opět umírá. V roce 2023. Třikrát však umřel určitě...

Putin je těžce nemocný. Přes rok trvající spekulace potvrzují smlouvy mezi moskevskou Ústřední...

15.02.2023 08:58 3917 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Generální komedie generála na Pražském hradě. Neměl by už generál abdikovat?
VIDEO: Generální komedie generála na Pražském hradě. Neměl by už generál abdikovat?

Ostudy už bylo dost a ještě nezačal. Novináři vyděšeně zírají, co na partičku Evropských hodnot, což...

13.02.2023 16:31 3564 zhlédnutí
Domácí
Masakr pro vládní strany: ostatní probruselské agentury se už bojí stranu PRO zařadit do výzkumů!
Masakr pro vládní strany: ostatní probruselské agentury se už bojí stranu PRO zařadit do výzkumů!

Václav Moravec údajně nařídil, že do průzkumů Čt nesmí být zařazena strana PRO a stejně tak to...

13.02.2023 10:08 3342 zhlédnutí
Domácí
Za vyhrožování sundání ukrajinské vlajky: 6 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců
Za vyhrožování sundání ukrajinské vlajky: 6 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců

JUDr. Katarína Kandová, Ph.D. státní zástupkyně - Návrh na potrestání pro důchodce Jaroslava...

12.02.2023 12:19 2174 zhlédnutí
Zahraniční
Ruské stíhačky Su-57 míří do Indie!
Ruské stíhačky Su-57 míří do Indie!

Zatímco Indie pokračuje v honbě po víceúčelovém stíhacím letounu, aby rozšířila své stíhací letky,...

11.02.2023 14:41 3142 zhlédnutí
Domácí
Kdo je největší darebák, lhář a dezinformátor? Vyberte si: Manipulátor Cemper, generál Pavel, nebo Jindřich Rajchl, předseda strany PRO?
Kdo je největší darebák, lhář a dezinformátor? Vyberte si: Manipulátor Cemper, generál Pavel, nebo Jindřich Rajchl, předseda strany PRO?

Rajchl se také srozčiloval, že Úřad vlády České republiky ho ujistil, že Česko není ve válečném...

10.02.2023 20:00 4224 zhlédnutí
Ekonomika
Šílené: kam zmizelo z Bruselu zlato za 221,6 miliard dolarů? Neskutečný bordel, nebo maxikorupce?
Šílené: kam zmizelo z Bruselu zlato za 221,6 miliard dolarů? Neskutečný bordel, nebo maxikorupce?

Právní služba Evropské unie přiznala, že neví, kde se nachází velká většina zmrazených aktiv...

10.02.2023 06:06 2570 zhlédnutí
Zahraniční
focus-de: Západ chce srazit Putina ekonomicky na kolena – a strašně se mu to nedaří
focus-de: Západ chce srazit Putina ekonomicky na kolena – a strašně se mu to nedaří

Zdá se, že západní sankce Putinovu ekonomiku příliš nepoškozují. Stále více západní média...

09.02.2023 10:08 1524 zhlédnutí
Ekonomika
Zisky Société Générale klesají, ale Češi (Komerční banka) jsou dojná kráva. Bankomat pro Francii!
Zisky Société Générale klesají, ale Češi (Komerční banka) jsou dojná kráva. Bankomat pro Francii!

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 klesl zisk třetího největšího francouzského finančního ústavu o 35 procent....

08.02.2023 18:16 1711 zhlédnutí
Zahraniční
Donald Trump: Biden vede USA na „pokraj třetí světové války“,
Donald Trump: Biden vede USA na „pokraj třetí světové války“,

7. února 2023  Trump zvedá hlas, aby „ukončil ničení naší (USA) země“a obvinil Bidena, že Bidenova...

07.02.2023 07:31 1841 zhlédnutí
Domácí
Svoboda (ODS) vyhodil protiprávně úředníka a Praha zaplatí 13 milionů. Proč Pražané a nikoliv ODS?
Svoboda (ODS) vyhodil protiprávně úředníka a Praha zaplatí 13 milionů. Proč Pražané a nikoliv ODS?

Není důležité v tomto případě, zda byl vyhozen oprávněně, či neoprávněně, ale nyní si vládní...

06.02.2023 13:26 1235 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Zima s měsičním zpožděním dorazila do České republiky
Zima s měsičním zpožděním dorazila do České republiky

Na šumavské stanici Kvilda-Perla naměřili minus 29 stupňů Celsia. Z nižších poloh byl největší...

06.02.2023 08:48 4961 zhlédnutí
Domácí
Generál Pavel opět slovně zaútočil na Viktora Orbána! Další z excesů, kterých začíná být nekonečno!
Generál Pavel opět slovně zaútočil na Viktora Orbána! Další z excesů, kterých začíná být nekonečno!

Neměl by generál brzdit a pochopit, že lidé ho zvolili jako prezidenta? To přece není normální, co...

05.02.2023 08:57 2249 zhlédnutí
Ekonomika
To je masakr: banky nás obraly o 100 miliard a myslíte, že to pošlou na Ukrajinu? Co na to generál?
To je masakr: banky nás obraly o 100 miliard a myslíte, že to pošlou na Ukrajinu? Co na to generál?

České banky, z nichž prakticky žádná není česká, mají za rok 2022 historicky rekordní zisky:...

04.02.2023 09:08 1614 zhlédnutí
Ekonomika
Rusko se vyhýbá západním sankcím s pomocí přátel
Rusko se vyhýbá západním sankcím s pomocí přátel

Sankce jsou neefektivní a napomáhají celosvětovému růstu cen energetických surovin.

04.02.2023 18:18 4234 zhlédnutí
Domácí
Generál z kanceláře Pavel se válí v důchodu od 56 let, těm, kteří dřou, ordinuje odchod v 68 létech!
Generál z kanceláře Pavel se válí v důchodu od 56 let, těm, kteří dřou, ordinuje odchod v 68 létech!

A v kolika šla do důchodu jeho politručka soudružka manželka Eva? Jaký přínos byla její politrucká...

03.02.2023 08:00 4622 zhlédnutí
Domácí
Dědečku, babičko, držte huby! Pan ministr řekl jasně: potřebujete převychovat, nebo zavřít!
Dědečku, babičko, držte huby! Pan ministr řekl jasně: potřebujete převychovat, nebo zavřít!

Tak toto si musí myslet naše děti a vnoučata stejně jako sovětský chlapec - udavač (Pavlík...

02.02.2023 09:28 1531 zhlédnutí
Domácí
Daniel Vávra: Paní Jourová je také (prý) proti dezinformacím.
Daniel Vávra: Paní Jourová je také (prý) proti dezinformacím.

Povšiml jsem si v poslední době zajímavých myšlenkových vzorců poměrně velké části politické...

01.02.2023 10:40 1703 zhlédnutí
Ekonomika
Spotřeba plynu: Německo. Úroveň klesá na 79 procent, prudce se zvýšil odběr.
Spotřeba plynu: Německo. Úroveň klesá na 79 procent, prudce se zvýšil odběr.

ENERGIE Přiští týdny budeme informovat o stavu zásob, cen a vývoji na trzích s energiemi. (Plyn,...

31.01.2023 20:48 1555 zhlédnutí
Zahraniční
Svobodný Tchajwan? Postrádá online informační prostředí rozmanitost a spolehlivost?
Svobodný Tchajwan? Postrádá online informační prostředí rozmanitost a spolehlivost?

Možná lépe pochopíme bleskový telefonát generála Pavla s Tchajwanem a jeho prezidentkou Cchaj...

31.01.2023 10:00 1914 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Severní Čechy první jako v roce 1987, před pádem bolševiků: neomezená stávka!
Severní Čechy první jako v roce 1987, před pádem bolševiků: neomezená stávka!

Zaměstnanci jihokorejské továrny Nexen Tire u Žatce na Lounsku zahájili v úterý ráno neomezenou stávku,...

01.02.2023 14:58 2730 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Nestrašte děti, dezoláti, šmejdi a dezinformátoři. Paní učitelky neví, jak to pak vysvětlit! Co když straší jiní?
VIDEO: Nestrašte děti, dezoláti, šmejdi a dezinformátoři. Paní učitelky neví, jak to pak vysvětlit! Co když straší jiní?

Týýýýý kráááá...so! Tak to je hustý, to je brutální, řvaly BY dětičky od Člověka v tísni, kdy BY...

31.01.2023 07:28 2585 zhlédnutí
Ekonomika
Škoda auto: zaměstnanci jsou vyděšeni, krize se prohlubuje, výroba omezuje
Škoda auto: zaměstnanci jsou vyděšeni, krize se prohlubuje, výroba omezuje

Octavia a Enyaq zastavují linky a pracovat se bude pouze na čtyři dny. Lidé jsou vyděšeni, neví co...

30.01.2023 07:48 2725 zhlédnutí
Ekonomika
Pohroma pro IT pracovníky: ještě před pár měsíci se vysmívali, že krize se jich netýká
Pohroma pro IT pracovníky: ještě před pár měsíci se vysmívali, že krize se jich netýká

Německý SAP zruší tři tisíce pracovních míst. Informoval o tom i českou pobočku. Příjdou nejen...

28.01.2023 12:23 2257 zhlédnutí
Ekonomika
18 dolarů za tucet vajec: cca 35 korun za jedno vajíčko. Vyvezou se i k nám? Nekupte to...
18 dolarů za tucet vajec: cca 35 korun za jedno vajíčko. Vyvezou se i k nám? Nekupte to...

Karton od vajec se stal symbolem inflace. Do konce roku 2022 ceny meziročně vystřelily o 60 %, což...

28.01.2023 08:00 2502 zhlédnutí
Domácí
Prověří policie smrt generála Pavla i z této pozice? Objednal si ji František Vrabel - Semantic Visions?
Prověří policie smrt generála Pavla i z této pozice? Objednal si ji František Vrabel - Semantic Visions?

Může to být zavádějící informace, může to být pravdivá informace, ale na internetu naskočila...

26.01.2023 09:48 4726 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Ta bolševická drzost je neuvěřitelná: prý žije ve světě, kde je pravda a demokracie! Tak zde máte důkazy! Skvělý sestřih!
VIDEO: Ta bolševická drzost je neuvěřitelná: prý žije ve světě, kde je pravda a demokracie! Tak zde máte důkazy! Skvělý sestřih!

Asi každý by si měl toto video povinně pustit, než půjde k volbám. Celá famílie Pavlů byla...

24.01.2023 14:18 2520 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Soudruh generál Pavel přináší se svými lidmi řád a pořádek: porovnejte se skutečnou opozicí kolem Ládi Vrabela!
VIDEO: Soudruh generál Pavel přináší se svými lidmi řád a pořádek: porovnejte se skutečnou opozicí kolem Ládi Vrabela!

Pozorně sledujte, jak kultivovaně se chovají lidé na akcích Jindry Rajchla, Ladislava Vrabela, kde...

24.01.2023 09:28 3677 zhlédnutí
Zahraniční
Bojovníci DLR se zmocnili terminálů Starlink používaných ukrajinskými ozbrojenými silami
Bojovníci DLR se zmocnili terminálů Starlink používaných ukrajinskými ozbrojenými silami

Bojovníkům Doněcké lidové republiky se podařilo zmocnit se účastnických terminálů satelitního...

22.01.2023 15:18 5174 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Co nám Česká televize zatajila a Bartoška (KDU-ČSL) dohnalo k nenávistným výpadům na Primě CNN?
VIDEO: Co nám Česká televize zatajila a Bartoška (KDU-ČSL) dohnalo k nenávistným výpadům na Primě CNN?

Když je někde deset profialových zfanatizovaných extremistů, kteří se chtějí rvát, polévat barvou a...

22.01.2023 08:55 3629 zhlédnutí
Zahraniční
I po celém Polsku začínají protestovat desetitisíce "Vrabelů" proti válce a zatahování Poláků do americké války na Ukrajině (Jako ve Vietnamu)
I po celém Polsku začínají protestovat desetitisíce "Vrabelů" proti válce a zatahování Poláků do americké války na Ukrajině (Jako ve Vietnamu)

„Toto není naše válka“, „Zastavte amerikanizaci Polska“ a „Chceme žít v míru“. Záběry z Varšavy...

23.01.2023 09:18 3602 zhlédnutí
Ekonomika
Další drama pro USA: Rusko digitalizuje finance s cílem oslabit dolar a ruský dvouhlavý orel přitvrdil!
Další drama pro USA: Rusko digitalizuje finance s cílem oslabit dolar a ruský dvouhlavý orel přitvrdil!

Největší ruská banka Sber – dříve známá jako Sberbank – oznámila první emisi digitálních...

21.01.2023 09:17 3389 zhlédnutí
Zahraniční
Řidič, který v ukradeném autě narazil do mámy a dítěte, byl nyní zavražděn
Řidič, který v ukradeném autě narazil do mámy a dítěte, byl nyní zavražděn

17letý zločinec, který řídil vozidlo a  přejel matku s její dítětem, byl zastřelen. A veřejnost...

18.01.2023 18:00 3021 zhlédnutí
Domácí
Nepustí nás do televize? Jedeme na Václavák! Česká republika na 1.místě! 21. ledna 2023
Nepustí nás do televize? Jedeme na Václavák! Česká republika na 1.místě! 21. ledna 2023

Náš protest musí být slyšet po celém státě, když nám ukradli všechna média!  Platíme koncesionářské poplatky...

19.01.2023 14:08 3589 zhlédnutí
Ekonomika
USA v bankrotu! Horší než SSSR a...Více než polovina bohatství planety patří 81 miliardářům
USA v bankrotu! Horší než SSSR a...Více než polovina bohatství planety patří 81 miliardářům

Celkové bohatství 81 nejbohatších lidí planety přesahuje polovinu celkového světového bohatství, uvádí...

18.01.2023 09:48 2078 zhlédnutí
Zahraniční
Neziskovky spílají premiérce Meloni, Italové jásají, jak dobře dopadly volby!
Neziskovky spílají premiérce Meloni, Italové jásají, jak dobře dopadly volby!

Naši spoluobčané zvolili drahotu, migraci a Fialu s Rakušanem, Italové Meloniovou strany Bratři...

14.01.2023 11:23 2181 zhlédnutí
Zahraniční
Přituhuje, na Sibiři -62,1 °C, nejnižší teplota od roku 2002, Island a Japonsko od začátku měření
Přituhuje, na Sibiři -62,1 °C, nejnižší teplota od roku 2002, Island a Japonsko od začátku měření

Pouze Evropě se zima zatím vyhýbala jak čert kříže. Výběžek tepla se u nás už drží více jak měsíc a...

13.01.2023 10:38 3701 zhlédnutí
Ekonomika
A máme další data po sankcích: Rusko. (Maďarsko a naše jsou zde na porovnání také)
A máme další data po sankcích: Rusko. (Maďarsko a naše jsou zde na porovnání také)

Federální rozpočet Ruské federace v roce 2022 byl podle předběžných údajů se schodkem 3,3 bilionu...

12.01.2023 20:58 1955 zhlédnutí
Domácí
Přidaná hodnota Baštovy kandidatury
Přidaná hodnota Baštovy kandidatury

Ani na vteřinu mě nikdy nenapadlo, ani na vteřinu jsem si nikdy nepřipustil, že Andrej Babiš...

12.01.2023 14:55 1351 zhlédnutí
Domácí
Boj se suchem musí být priorita, říká GOLD L.G.B.T.Q.I.A.+ poradkyně vlády Nerudová
Boj se suchem musí být priorita, říká GOLD L.G.B.T.Q.I.A.+ poradkyně vlády Nerudová

Green Deal může a měl by mít pozitivní dopad dalece nad rámec ekologických témat, se kterými je...

12.01.2023 11:18 2519 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Vracíme se do roku 1948! Fiala, Rakušan, Jourová...
VIDEO: Vracíme se do roku 1948! Fiala, Rakušan, Jourová...

? Kvůli opozici byl zřízen odbor na MVČR na šmírování.?? STBáci jsou zpět a Rakušan s Fialou hledá...

10.01.2023 09:55 1379 zhlédnutí
Domácí
Presumpce neviny a právo na obhajobu
Presumpce neviny a právo na obhajobu

Tento obrázek je z ledna roku 2018… Už tehdy jsem upozorňovala na zřejmé zpolitizování procesu s...

09.01.2023 16:38 3337 zhlédnutí
Zahraniční
Rozzuřená masmédia: Rusáci lžou, zabíjení Ukrajinců je lež...
Rozzuřená masmédia: Rusáci lžou, zabíjení Ukrajinců je lež...

Prosíme cenzory Klímy a Rakušany: máme jásat, nebo společně s masmédii nadávat na Rusáky, že...

07.01.2023 08:48 2134 zhlédnutí
Zahraniční
Kalifornie: Arnold Schwarzenegger v roce 2005 vyhlásil boj suchu a globálnímu oteplení. Výsledek? Všichni se utopili...
Kalifornie: Arnold Schwarzenegger v roce 2005 vyhlásil boj suchu a globálnímu oteplení. Výsledek? Všichni se utopili...

Arnold Schwarzenegger zjišťuje, proč americká armáda, největší spotřebitel fosilních paliv na...

07.01.2023 20:48 3897 zhlédnutí
Ekonomika
Tak jak je to pane Fialo s Orbánem, Maďarskem, dezinformacemi a jeho zhroucením?
Tak jak je to pane Fialo s Orbánem, Maďarskem, dezinformacemi a jeho zhroucením?

Je Stanjurova báječná ekonomická strategie proti Maďarsku informací, či dezinformací? Aby z toho...

05.01.2023 17:10 1333 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Globální oteplování? Moskvany čeká nejchladnější pětidenní období od začátku století
Globální oteplování? Moskvany čeká nejchladnější pětidenní období od začátku století

"V sobotu v noci -24 - -26 stupňů a v regionu až -29 a dokonce i od nejnižších poloh -30. A ani ve...

04.01.2023 16:48 2015 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: I čtenáři Skryté Pravdy doporučují jediného možného morálního kandidáta na prezidenta Jaroslava Baštu
VIDEO: I čtenáři Skryté Pravdy doporučují jediného možného morálního kandidáta na prezidenta Jaroslava Baštu

Mezi bolševickou trojkou probruselských patolízalů propagovaných podvodným mainstreamem a různými...

04.01.2023 10:48 2913 zhlédnutí
Zahraniční
Něco tady nehraje: Rusku prý dochází zbraně, tvrdí Ukrajina. A zatím západ ukazuje...
Něco tady nehraje: Rusku prý dochází zbraně, tvrdí Ukrajina. A zatím západ ukazuje...

EurAsian Times. Rusko dostalo do používaní „bezkonkurenční“ raketové křižníky s jaderným pohonem....

03.01.2023 06:49 3509 zhlédnutí
Domácí
Co se děje s počasím? Nikdo neví, ale toto je důkaz, že globální oteplení to není!
Co se děje s počasím? Nikdo neví, ale toto je důkaz, že globální oteplení to není!

Poslední dny nám "oteplovači" tvrdí, že globální oteplení dramaticky nastalo. A čeští zemědělci...

02.01.2023 05:14 1578 zhlédnutí
Zahraniční
Historické lži a selhání Bidenovy administrativy
Historické lži a selhání Bidenovy administrativy

Když se podíváme zpět na rok 2022, Bidenovo předsednictví bylo smíšeným pytlem – smíšeným pytlem lží,

...
01.01.2023 18:43 2786 zhlédnutí
Zahraniční
Pláč Zelenské nad utrpením ukrajinského lidu...
Pláč Zelenské nad utrpením ukrajinského lidu...

Milí spoluobčané, paní Zelenské toho času chudé ženě prezidenta Zelenského jde o mír a nic než mír a...

29.12.2022 12:39 1909 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Před válkou na Ukrajině varoval. Mobilizaci by vyhlásil JEN při útoku na Českou republiku
VIDEO: Před válkou na Ukrajině varoval. Mobilizaci by vyhlásil JEN při útoku na Českou republiku
Nakolik se liší současná liberální demokracie od období normalizace ze sedmdesátých let, kdy seděl...
29.12.2022 08:08 1915 zhlédnutí
Zahraniční
Rosreestr spustí neuronovou síť „Eva“, která má pomoci registrátorovi: ale v Rusku!
Rosreestr spustí neuronovou síť „Eva“, která má pomoci registrátorovi: ale v Rusku!

Zaostalé Rusko? Konvoluční neuronové sítě pomáhají detekovat a blokovat nevhodný obsah sociálních sítí, ale...

28.12.2022 09:32 2075 zhlédnutí
Zahraniční
Kolik peněz utratil Západ na válku na Ukrajině?
Kolik peněz utratil Západ na válku na Ukrajině?

Německý výzkumný ústav sleduje finanční prostředky plynoucí do Kyjeva od jeho spojenců, zatímco...

23.12.2022 06:00 3565 zhlédnutí
Domácí
Jaromír Nohavica: sprcha
Jaromír Nohavica: sprcha

Naše republika brutálně nevzkvétá. Zatímco v Číně nastane od 9.1. 2023  Rok Vodního Zajíce,  Česká...

22.12.2022 18:41 1532 zhlédnutí
Zahraniční
Dětský Nurofen zmizel z lékáren i v Novosibirsku: ale nemají šíleného Válka z TOP 09
Dětský Nurofen zmizel z lékáren i v Novosibirsku: ale nemají šíleného Válka z TOP 09

Problémy s dětskými léky zdá se, jsou celosvětové. USA, Německo, ale i Rusko. Bohužel zločinnou...

20.12.2022 07:16 3197 zhlédnutí
Ekonomika
Společnost Transněfť obdržela žádosti z Polska a Německa o dodávky ropy
Společnost Transněfť obdržela žádosti z Polska a Německa o dodávky ropy

Může to někdo vysvětlit? Po Ukrajině největší bijci Ruska a odmítači ruské ropy a plynu a najednou s...

19.12.2022 01:06 2889 zhlédnutí
Domácí
Politické procesy a protesty v roce 2022: Tušl, Čermák, Popelka a Kelnar
Politické procesy a protesty v roce 2022: Tušl, Čermák, Popelka a Kelnar

Ve středu v 10,00 hod na protest proti soudu s Tušlem a Čermákem na nám Kinských 4 v Praze 5...

18.12.2022 14:00 2493 zhlédnutí
Zahraniční
Na osvěžení paměti: 1989-1991* Pravda a lež.
Na osvěžení paměti: 1989-1991* Pravda a lež.

Je zde něco nepravda? Je to dezinformace? Nechť si čtenář ověří sám a pak si může udělat vlastní...

18.12.2022 07:35 3226 zhlédnutí
Zahraniční
Mimořádná a znepokojivá zpráva z Ruska: migranti a smrtelný meningokok
Mimořádná a znepokojivá zpráva z Ruska: migranti a smrtelný meningokok

Když v Rusku začali nosit roušky, na pozadí šíleného Vojtěcha a uzavření státu Babišem se...

16.12.2022 14:45 1935 zhlédnutí
Bleskové zprávy
⚠️ Pokuty díky Salviniho dekretům
⚠️ Pokuty díky Salviniho dekretům

Včera ráno 8 aktivistů zablokovalo hlavní přístupový bod do Benátek, ale díky rychlému zásahu...

15.12.2022 16:41 2657 zhlédnutí
Domácí
Vánoční kapr komunista aneb Seznam je snad všech pošuků zfanatizovaných plný futrál: Bastlová, Sedláčková...
Vánoční kapr komunista aneb Seznam je snad všech pošuků zfanatizovaných plný futrál: Bastlová, Sedláčková...

Bylo by možné upustit od tradice zavedené v 50. letech komunisty, kteří národu nebyli schopni na Štědrý den...

15.12.2022 05:25 2473 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Zločinná cenzura - jednání v Parlamentu: Společnost pro obranu svobody projevu
VIDEO: Zločinná cenzura - jednání v Parlamentu: Společnost pro obranu svobody projevu

Mimořádně důležité! Blokování Facebooku, blokování webů nezákonně. Zveřejňujeme kompletní záznam z veřejného...

14.12.2022 06:22 5074 zhlédnutí
Domácí
Co znamená totálně utajená cesta Víta Rakušana do USA pro svobodu českých občanů?
Co znamená totálně utajená cesta Víta Rakušana do USA pro svobodu českých občanů?

Každá cesta ministra vnitra skoro vždy znamená nějaké nebezpečí pro občany České republiky a o...

13.12.2022 18:54 1869 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Pirátský sen je v kýbli: miliardové odlivy z kryptoburzy Binance
Pirátský sen je v kýbli: miliardové odlivy z kryptoburzy Binance

Kde je nyní ta hvězdná pěchota pirátská Michálků, Bartošů a dalších expertů, která poučovala...

13.12.2022 05:47 2983 zhlédnutí
Domácí
Vyučování k pravdě. Zwyrtek Hamplová jako dezinformátorka, káže rumburské gymnázium.
Vyučování k pravdě. Zwyrtek Hamplová jako dezinformátorka, káže rumburské gymnázium.

Komentář Štěpána Chába. FOTOGALERIE Ve vestibulu gymnázia v Rumburku je nástěnka. Výkladní skříň celé školy....

13.12.2022 16:18 6571 zhlédnutí
Domácí
Auto Škoda pomalu končí, průmysl přebírají ukrajinské zbrojovky a ukrajinské vojsko je u nás
Auto Škoda pomalu končí, průmysl přebírají ukrajinské zbrojovky a ukrajinské vojsko je u nás

Pokud se někdo pokusí toto zpochybnit stylem: "poplašná zpráva", tak zdrojem není nikdo menší než...

12.12.2022 06:43 3535 zhlédnutí
Ekonomika
A jde do tuhého: mrazy, cena plynu a táborové ohně v obýváku, tři svetry Pekarové...
A jde do tuhého: mrazy, cena plynu a táborové ohně v obýváku, tři svetry Pekarové...

 Přinejmenším první polovina prosince má být v Evropě velmi chladná: asi 3 stupně Celsia pod...

09.12.2022 07:11 3664 zhlédnutí
Zahraniční
Nákup F-35 Fighters „Největší chyba“ Austrálie; US Jets „Totální katastrofa“
Nákup F-35 Fighters „Největší chyba“ Austrálie; US Jets „Totální katastrofa“

Odborné posudky. Australské neviditelné stíhačky F-35 páté generace se opět dostaly pod hledáček...

08.12.2022 17:26 3399 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Ještě horší "odpad" Evropských hodnot a NATO, než jsme si mysleli: soudruh generál Petr Pavel
VIDEO: Ještě horší "odpad" Evropských hodnot a NATO, než jsme si mysleli: soudruh generál Petr Pavel

Na téhlé odporné skolioze je krásně vidět, co existuje v NATO, že čím větší špína, tím výš se...

07.12.2022 05:21 2643 zhlédnutí
Ekonomika
Dovoz LNG z Ruska rekordně stoupá
Dovoz LNG z Ruska rekordně stoupá

Plyn z Ruska již neproudí potrubím téměř žádný. Ale jako zkapalněný zemní plyn Evropa nadále...

06.12.2022 08:31 2942 zhlédnutí
Ekonomika
Takže Pentagon, NATO a Brusel vyhlásí sankce na Rusko a ztrátu za to Německu zaplatí Rusko?
Takže Pentagon, NATO a Brusel vyhlásí sankce na Rusko a ztrátu za to Německu zaplatí Rusko?

A Fiala se směje: lidé budou mít prý v ČR plyn levný. A odkud? Neprozradí. Německá společnost RWE...

04.12.2022 21:21 2859 zhlédnutí
Zahraniční
„Oranžový“ stupeň nebezpečí vyhlášený v Moskvě
„Oranžový“ stupeň nebezpečí vyhlášený v Moskvě

Ruské hydrometeorologické centrum zvýšilo stupeň nebezpečí počasí v regionu hlavního města od 3....

03.12.2022 18:01 1677 zhlédnutí
Zahraniční
USA: vojenský průmysl si leje do chřtánu biliony dolarů a děti v USA už nemají ani léky!
USA: vojenský průmysl si leje do chřtánu biliony dolarů a děti v USA už nemají ani léky!

Už chápete, proč musel vyhrát chcípáček Biden a proč se nehodil Trump do koncepce války v USA?...

03.12.2022 10:18 2615 zhlédnutí
Domácí
Vláda schválila Lex Ukrajina IV: až do 31. března 2024
Vláda schválila Lex Ukrajina IV: až do 31. března 2024

S ohledem na současný vývoj konfliktu na Ukrajině a nadcházejícímu zimnímu období však nelze...

02.12.2022 19:15 2142 zhlédnutí
Zahraniční
V USA běží volby na plné pecky: ještě blbější než volba prezidenta v České republice!
V USA běží volby na plné pecky: ještě blbější než volba prezidenta v České republice!

Pozor, to není vtip, ale aktuální zpráva: v Arizoně se sčítají nesčítají hlasy z voleb a držte se...

01.12.2022 16:58 3133 zhlédnutí
Domácí
Další jaderné fantasmagorie Černochové vyvráceny, dokonce z Ukrajiny!
Další jaderné fantasmagorie Černochové vyvráceny, dokonce z Ukrajiny!

Rusko se snaží rozpoutat jadernou válku, vyhrožuje jadernou válkou, pozor, už používá jaderné...

30.11.2022 17:15 3676 zhlédnutí
Ekonomika
Cena plynu: vláda dostala jedničku s hvězdičkou! Budete v šoku, když vládní EXPERT vysvětluje budoucí ceny plynu
Cena plynu: vláda dostala jedničku s hvězdičkou! Budete v šoku, když vládní EXPERT vysvětluje budoucí ceny plynu

Dostali jsme od čtenáře žádost (prosbu či jak napsat), že na Seznamu je konečně  nějaký expert na...

29.11.2022 13:27 2445 zhlédnutí
Zahraniční
Ruský terorismus: americký přece neexistuje. Pouze mírové US bombičky a humanitární pumičky na likvidaci svatebčanů
Ruský terorismus: americký přece neexistuje. Pouze mírové US bombičky a humanitární pumičky na likvidaci svatebčanů

Také jste přemýšleli, co dělaly USA dvacet let od 7. října 2001 do 15. srpna 2021 a hlásaly...

24.11.2022 14:48 3017 zhlédnutí
Zahraniční
Závod "Moskvich" zahájil sériovou montáž vozů SKD a od prosince elektromobily. Jak je to možné?
Závod "Moskvich" zahájil sériovou montáž vozů SKD a od prosince elektromobily. Jak je to možné?

Chápete to? Prý si nakradli tolik starých televizorů, ledniček a praček, které do Ruska posílali poštou a...

23.11.2022 19:42 2649 zhlédnutí
Zahraniční
Tak Němci LGBTQIA+ dostali třapec na MS ve fotbale od chlapů z Japonska! To tu ještě nebylo!
Tak Němci LGBTQIA+ dostali třapec na MS ve fotbale od chlapů z Japonska! To tu ještě nebylo!

Není minuty, abychom neměli nějaké nové podněty. Tragické střídají komické! Každý den to vypadá, jakoby všechny...

22.11.2022 16:50 1573 zhlédnutí
Zahraniční
V roce 2021 bylo v USA 692 teroristických útoků a v nich bylo zastřeleno 45 010 lidí
V roce 2021 bylo v USA 692 teroristických útoků a v nich bylo zastřeleno 45 010 lidí

Když se připočte počet zabitých v Afghanistánu (hlavně civilistů) kolem 130 000, válka v Iráku s...

22.11.2022 11:04 1838 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Rusko nebude dodávat ropu do zemí, které ji zastropují
Rusko nebude dodávat ropu do zemí, které ji zastropují

Rusko se nebude podílet na podvodu s cenami ropou, kterou určí USA a další agresívní země.

22.11.2022 05:18 2394 zhlédnutí
Domácí
Prodávej vejce přes Lipskou burzu, aneb električtí šmejdi nás zastropovali...
Prodávej vejce přes Lipskou burzu, aneb električtí šmejdi nás zastropovali...

 Milá Sally, před třiceti lety jsme se ptali, jak dohnat životní úroveň západu, a dneska se ptáme,...

20.11.2022 18:21 2160 zhlédnutí
Zahraniční
Po potravinách chce být Rusko nejen soběstačné v mikročipech, ale i největším výrobcem na světě
Po potravinách chce být Rusko nejen soběstačné v mikročipech, ale i největším výrobcem na světě

Rusko šláplo do pedálů a stejně jako u potravin, kdy Putin vyhlásil tvrdý útok na soběstačnost a...

20.11.2022 08:48 4261 zhlédnutí
Zahraniční
Republikáni zahajují tvrdý audit černé díry Ukrajiny: dny nekonečné hotovosti a vojenského materiálu na Ukrajinu jsou sečteny
Republikáni zahajují tvrdý audit černé díry Ukrajiny: dny nekonečné hotovosti a vojenského materiálu na Ukrajinu jsou sečteny

Skupina konzervativních republikánů ve Sněmovně reprezentantů ve čtvrtek uvedla, že budou proti...

21.11.2022 08:18 3620 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Pro Fialy a Václavy Moravce je lid "vodpad". Přitom si pozvou perverzní Pussy Riot jako nebeskou manu. Na zvracení...
VIDEO: Pro Fialy a Václavy Moravce je lid "vodpad". Přitom si pozvou perverzní Pussy Riot jako nebeskou manu. Na zvracení...

Kuře v pochvě, soulož těhotných na veřejnosti, pornoštětky vřískající v kostele a kdo k nim patří? Petr...

16.11.2022 10:20 2516 zhlédnutí
Zahraniční
Divné: mají prapodivné hrátky Ukrajiny a Polska rozehrát světovou válku? Biden nesouhlasí!
Divné: mají prapodivné hrátky Ukrajiny a Polska rozehrát světovou válku? Biden nesouhlasí!

Americký prezident Joe Biden řekl, že na základě trajektorie je nepravděpodobné, že by raketa,...

14.11.2022 07:02 4160 zhlédnutí
Ekonomika
Americká ministryně financí Yellenová tlačí na Indii, aby opustila BRICS a nabízí možné i nemožné
Americká ministryně financí Yellenová tlačí na Indii, aby opustila BRICS a nabízí možné i nemožné

USA se snaží zoufale rozbít BRICS a spolupráci kolem Ruska a Číny. Vyhrožují, prosí, nabízejí a...

13.11.2022 19:56 1817 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Moldavští protivládní demonstranti se vracejí: žádají odchod vlády
Moldavští protivládní demonstranti se vracejí: žádají odchod vlády

Kišiněv, Moldavsko (AP) – Tisíce protivládních demonstrantů se v neděli vrátily do ulic...

13.11.2022 15:28 5282 zhlédnutí
Ekonomika
Erdogan a Putin: další bomba s plynem na obzoru! A Orbán Turecku poděkoval: proč masmedia mlčí?
Erdogan a Putin: další bomba s plynem na obzoru! A Orbán Turecku poděkoval: proč masmedia mlčí?

Mimořádná, šokující zpráva přišla z Turecka a opět bohužel pro českého občana děs a zmar. Je něco, co...

13.11.2022 09:18 2360 zhlédnutí
Domácí
Vrabel na protivládních demonstracích dokázal solidně vydělat... Prý satira Seznamu...
Vrabel na protivládních demonstracích dokázal solidně vydělat... Prý satira Seznamu...

Víte, kolik Rakušanových mozkových gigantů naskočilo na tento žvást? V článku malá ukázka "bdělých občanů"...

12.11.2022 10:19 3544 zhlédnutí
Zahraniční
Co se to sakra v USA děje? Nový senátor po mrtvici a hledá myšlenky, prezident mluví se stěnou, miss je biologicky muž - to je zářná budoucnost?
Co se to sakra v USA děje? Nový senátor po mrtvici a hledá myšlenky, prezident mluví se stěnou, miss je biologicky muž - to je zářná budoucnost?

Vítězem miss je toto monstrum, navíc rodu mužského, do senátu se dostal člověk, který má problémy s...

11.11.2022 14:19 3019 zhlédnutí
Zahraniční
Co se nyní děje v USA? Trump zuří, Demokraté se posmívají: krabice se valí dál a dál, všechny pro demokraty!
Co se nyní děje v USA? Trump zuří, Demokraté se posmívají: krabice se valí dál a dál, všechny pro demokraty!

To, co se děje v USA, nemá obdoby. Další a další krabice se náhle objevují "na obrubníku", jak se...

10.11.2022 08:08 3656 zhlédnutí
Zahraniční
Masakr ruského praporu: z 570 nováčků přežilo jen 41. Velitelé utekli. A hledali jste zdroj?
Masakr ruského praporu: z 570 nováčků přežilo jen 41. Velitelé utekli. A hledali jste zdroj?

Česká televize pomalu každý týden rozebírá v Reportérech či Newsroom 24, zda mají údajné...

08.11.2022 06:14 4283 zhlédnutí
Zahraniční
Mapa ukazuje, jak Rusko dělá pokroky na Ukrajině navzdory vojenským bojům
Mapa ukazuje, jak Rusko dělá pokroky na Ukrajině navzdory vojenským bojům

Zatímco armáda ruského prezidenta ÚDAJNĚ nadále trpí neúspěchy na Ukrajině, nové mapy amerického...

06.11.2022 17:33 3335 zhlédnutí
Domácí
Výzva veliteli policie Úřadu vlády ČR k odstranění ukrajinské vlajky umístěné před úřadem vlády
Výzva veliteli policie Úřadu vlády ČR k odstranění ukrajinské vlajky umístěné před úřadem vlády

Měla by policie České republiky dodržovat zákony České republiky? Právníci tvrdí, že nejen měla, ale...

06.11.2022 05:28 2590 zhlédnutí
Zahraniční
Brazílie bouří: napětí narůstá a lidé jsou v ulicích! Žádají o pomoc armádu! Zapracovali agenti CIA i v Brazílii?
Brazílie bouří: napětí narůstá a lidé jsou v ulicích! Žádají o pomoc armádu! Zapracovali agenti CIA i v Brazílii?

Davy demonstrantů protestují proti výsledku voleb, v nichž zvítězil Luiz Inácio Lula da Silva, a...

03.11.2022 18:49 2321 zhlédnutí
Ekonomika
I Moody's ohodnotil kvalitu české vlády: prostě jdeme ke dnu! A ticho...
I Moody's ohodnotil kvalitu české vlády: prostě jdeme ke dnu! A ticho...

S heslem, že jenom dezoláti, frustráti a ruští švábi už se nevystačí. Moody's je vše jiné, než...

04.11.2022 08:35 2297 zhlédnutí
Ekonomika
Zimní energetické potíže zasáhly brzy: 29 milionů amerických domácností již nemůže platit účty
Zimní energetické potíže zasáhly brzy: 29 milionů amerických domácností již nemůže platit účty

43 milionů domácností omezilo výdaje na potraviny, léky a návštěvy lékařů, aby mohly zaplatit účet za...

03.11.2022 05:38 7767 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Strašné, hrůzostrašné: toto by měl povinně vidět každý občan České republiky!
VIDEO: Strašné, hrůzostrašné: toto by měl povinně vidět každý občan České republiky!

(České titulky) Přijít úděsné informace z východu, určitě by vystartoval Rakušan se svojí...

02.11.2022 19:03 1671 zhlédnutí
Zahraniční
USA už zase burcují k válce jinde a zakázky se jenom hrnou: Korea, a pokračuje Tchaj-wan...
USA už zase burcují k válce jinde a zakázky se jenom hrnou: Korea, a pokračuje Tchaj-wan...

Americká a jihokorejská armáda zahájily 28. srpna  vojenské cvičení, které je jedním z největších za poslední...

01.11.2022 07:28 1533 zhlédnutí
Zahraniční
Komedie, či vydírání Olega Jurjeviče Tiňkova: odmítám být Rusem pod Putinem...
Komedie, či vydírání Olega Jurjeviče Tiňkova: odmítám být Rusem pod Putinem...

Zajímavé, jak Rusové, co nežijí v Rusku celá léta a brázdí moře v luxusních jachtách, v okamžiku, kdy jsou...

30.10.2022 04:09 3884 zhlédnutí
Zahraniční
Ruská armáda zintenzivňuje používání „kubánských“ bezpilotních letounů Kamikaze
Ruská armáda zintenzivňuje používání „kubánských“ bezpilotních letounů Kamikaze

Jak se válka na Ukrajině přiostřuje, ruská armáda zesílila pomocí kamikadze dronů jako KUB-BLA...

30.10.2022 14:08 4005 zhlédnutí
Domácí
Učitelovi Vukadinovićovi chcípla dceruška: chacha, chichi, to je sranda, ona mu chcípla...
Učitelovi Vukadinovićovi chcípla dceruška: chacha, chichi, to je sranda, ona mu chcípla...

Je to normální? Vážně tato zvěrstva jsou ještě humor, aby se oslavoval na Twitteru?  Aby hýkala...

26.10.2022 12:49 3086 zhlédnutí
Ekonomika
Lodě plné plynu čekající u evropského pobřeží - neskutečná fraška
Lodě plné plynu čekající u evropského pobřeží - neskutečná fraška

Obrovské tankery čekají. U pobřeží Španělska, Portugalska, Spojeného království a dalších...

25.10.2022 14:46 2511 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Meloniová oznámila přesně to, co od ní Brusel a lidé chtějí slyšet.
Meloniová oznámila přesně to, co od ní Brusel a lidé chtějí slyšet.

Nenechá se vydírat Putinem, nenechá se vydírat Bruselem, chce Evropskou unii, ale aby fungovala, nikoliv...

25.10.2022 20:50 1317 zhlédnutí
Ekonomika
Siluanov věří, že rozpočtová nerovnováha je pro ekonomiku nebezpečnější než sankce
Siluanov věří, že rozpočtová nerovnováha je pro ekonomiku nebezpečnější než sankce

 Nevyrovnaný federální rozpočet by pro ruskou ekonomiku představoval větší nebezpečí než vnější...

24.10.2022 00:38 1627 zhlédnutí
Domácí
Pozvánka 6. prosince na veřejné slyšení ve sněmovně: projednání petice o svobodě slova!
Pozvánka 6. prosince na veřejné slyšení ve sněmovně: projednání petice o svobodě slova!

První krok se podařil – na půdě sněmovny Parlamentu ČR se bude 6. prosince konat veřejné slyšení k...

23.10.2022 10:10 3685 zhlédnutí
Zahraniční
Ruská stíhačka Su-30 SM zaznamenala sestřel nad Doněckou oblastí.
Ruská stíhačka Su-30 SM zaznamenala sestřel nad Doněckou oblastí.

Vijainder K Thakur, bývalý pilot IAF Jaguar, analyzuje sestřel ukrajinských stíhaček: piloti během...

22.10.2022 14:10 3518 zhlédnutí
Domácí
Výbor pro porážku premiéra (Fialy?)
Výbor pro porážku premiéra (Fialy?)

Je to chmurné čtení. Zdá se, že všichni urážlivě nazývaní dezoláti, frustráti, flustráti a...

20.10.2022 19:21 2353 zhlédnutí
Zahraniční
V jak dezolátním stavu je západní a středoevropská společnost dokládá rychlejší pád vůdců v Británii než v Sovětském svazu po Brežněvovi.
V jak dezolátním stavu je západní a středoevropská společnost dokládá rychlejší pád vůdců v Británii než v Sovětském svazu po Brežněvovi.

A když spojení Trus a Lejno začalo hýbat sociálními sítěmi, málokdo tušil, jak blízko jsou pravdě....

18.10.2022 08:56 3072 zhlédnutí
Zahraniční
Zločin a trest. Evropská žalobkyně šetří zločiny Pfizeru a Leyenové: a co Bradáčová a Vojtěch?
Zločin a trest. Evropská žalobkyně šetří zločiny Pfizeru a Leyenové: a co Bradáčová a Vojtěch?

Včera dezinformace, dnes informace: Před rokem se nám Vojtěch s Babišem smáli, jak je vše čisté a...

17.10.2022 09:37 2603 zhlédnutí
Zahraniční
NATO (Reuters) přiznalo, že jaderná cvičení v Evropě léta připravují USA! A čím nás stále krmí? To Rusko!!!
NATO (Reuters) přiznalo, že jaderná cvičení v Evropě léta připravují USA! A čím nás stále krmí? To Rusko!!!

My nechceme válku, my chceme mír! A následná informace není ruská "dezinformace", ale přiznání...

16.10.2022 20:04 3519 zhlédnutí
Domácí
Na podporu Ukrajiny na Václavské náměstí dorazilo 183 lidí - hlavně provokatéři
Na podporu Ukrajiny na Václavské náměstí dorazilo 183 lidí - hlavně provokatéři

Není jisté, zda 183, či 185 lidí, každopádně v okamžiku, kdy je zde hlášeno 446.811 Ukrajinců, a...

15.10.2022 20:27 3888 zhlédnutí
Domácí
Ropa neteče a nepoteče: opět měli dezinformátoři, dezoláti, flustráti a švábi pravdu
Ropa neteče a nepoteče: opět měli dezinformátoři, dezoláti, flustráti a švábi pravdu

Když to tvrdí lidé jako docent Ševčík, doktor Rajchl z PRO, a hlavně v debatě odborníci jako  I....

13.10.2022 19:58 3529 zhlédnutí
Zahraniční
Masivní bombový útok otevírá dveře míru... Vážně to řekl Putin po útoku na Kerčský most?
Masivní bombový útok otevírá dveře míru... Vážně to řekl Putin po útoku na Kerčský most?

Dnešní vysokoškoláci, co mají inteligenci a vzdělání houpacího koně, a "EUROACTIVní" chápání z...

13.10.2022 09:11 2704 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Svěží vítr v Čt: mír, konec války, Češi, Moravané a Slezané jsou sprostá slova!
VIDEO: Svěží vítr v Čt: mír, konec války, Češi, Moravané a Slezané jsou sprostá slova!

Co v České televizi neuvidíte - kompletní: Pana prezidenta Zemana nezajímá delegace několika set...

12.10.2022 00:59 2449 zhlédnutí
Domácí
Pokud se vás drahota a neschopnost vlády netýká, tak nikam nechoďte!
Pokud se vás drahota a neschopnost vlády netýká, tak nikam nechoďte!

Na Hradčanském náměstí ve středu 12.10. ve 12:00 je sraz lidí - občanů České republiky, které...

10.10.2022 13:46 2265 zhlédnutí
Zahraniční
Donald Trump na shromáždění „Zachraňte Ameriku“ v Arizoně 2022
Donald Trump na shromáždění „Zachraňte Ameriku“ v Arizoně 2022

Stejně jako u nás, i v USA se zvedá mohutná vlna odporu proti liberálním zvěrstvům a není dne, aby...

10.10.2022 06:32 2595 zhlédnutí
Zahraniční
Může dát nemocný Biden sankce na celý svět, nebo už patří do blázince? Venezuela...
Může dát nemocný Biden sankce na celý svět, nebo už patří do blázince? Venezuela...

V USA už někteří lidé tvrdí, že definitivní vrchol Bidenova vládnutí nastane, až dá sankce sám na...

09.10.2022 17:14 3661 zhlédnutí
Zahraniční
Jde už Zelenskyj a jeho válka na Ukrajině proti zájmům USA? Bohatí se bouří: přichází o peníze a Zelenskyj se jim posmívá!
Jde už Zelenskyj a jeho válka na Ukrajině proti zájmům USA? Bohatí se bouří: přichází o peníze a Zelenskyj se jim posmívá!

Něco se děje a není to veselé pro Zelenského a válečné štváče z Ukrajiny. Pod značkou "něco se...

09.10.2022 05:08 2957 zhlédnutí
Zahraniční
Divné ekonomické zprávy (auditované) v porovnání Rusko - USA
Divné ekonomické zprávy (auditované) v porovnání Rusko - USA

Stále více lidí zajímá, jak je na tom americká a ruská ekonomika po půl roce války, když se z...

08.10.2022 17:25 2547 zhlédnutí
Zahraniční
Vhled do názorů lidí v USA, jak šílí, že seděl u záchoda! A Fiala se chlubí, že ještě za ním!
Vhled do názorů lidí v USA, jak šílí, že seděl u záchoda! A Fiala se chlubí, že ještě za ním!

Biden a Jill sedí o čtrnáct řad zpět na pohřbu královny, dokonce za polským prezidentem, nadávají lidé a...

08.10.2022 05:59 3138 zhlédnutí
Domácí
Spáchá Válek s Kubkem sebevraždu? Ústní vody jsou účinné proti koronaviru!
Spáchá Válek s Kubkem sebevraždu? Ústní vody jsou účinné proti koronaviru!

Vědecké zprávy: Cetylpyridiniumchlorid v ústní vodě zabíjí koronavirus. Vědci z Hokkaidské...

07.10.2022 10:42 3325 zhlédnutí
Domácí
Černochová drtí děti zimou ve školách a Jílková poskakuje v České televizi polonahá! A káží vodu...
Černochová drtí děti zimou ve školách a Jílková poskakuje v České televizi polonahá! A káží vodu...

Česká televize nešetří? A důchodkyně Němcová vesele vypráví, že s "důchodem" 120 - 150 000 měsíčně by si...

06.10.2022 13:22 3361 zhlédnutí
Ekonomika
Ekonomický armagedon v USA: Státní dluh poprvé přesáhl 31 bilionů dolarů a Biden...
Ekonomický armagedon v USA: Státní dluh poprvé přesáhl 31 bilionů dolarů a Biden...

Masmédia a bruselský cirkus, který zavítal do Prahy stále vykládá, zda byl Zelensky na záchodě,...

06.10.2022 06:11 2577 zhlédnutí
Domácí
Vidlákovy kydy: Vážně to tak chcete?
Vidlákovy kydy: Vážně to tak chcete?

Dneska se vrátím ke včerejší úvodníkové zprávě o tom, kterak se naše vláda i ekonomika starají,...

05.10.2022 17:32 2863 zhlédnutí
Ekonomika
Češi, padáte už na držku? Nemáte na elektřinu, plyn, či činže? A sta miliard mizí v zahraničí!
Češi, padáte už na držku? Nemáte na elektřinu, plyn, či činže? A sta miliard mizí v zahraničí!

Francouzská Société Générale, majitel Komerční banky, bleskově schválila další dividendu tento rok...

03.10.2022 17:37 3481 zhlédnutí
Ekonomika
Síkelo, Fialo, lodě na LNG jsou záchrana České republiky? Nejsou a cena... Idioti...
Síkelo, Fialo, lodě na LNG jsou záchrana České republiky? Nejsou a cena... Idioti...

Tak kdo je ten dezinformátor, blbečkové? Kdo měl pravdu? V Evropě náklady na pronájem plovoucích jednotek...

03.10.2022 06:20 3934 zhlédnutí
Domácí
Nenávist a urážky k paní Janě Zwyrtek Hamplové (od těch slušných) neberou konců
Nenávist a urážky k paní Janě Zwyrtek Hamplové (od těch slušných) neberou konců

Volně interpretováno z urážlivých vyjádření Petrose Michopulose s nenávistným Martinem Schmarczem a (níže...

02.10.2022 16:53 1880 zhlédnutí
Zahraniční
Ve 13:00 schválil ruský Ústavní soud začlenění DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti do Ruska a rozhodl, že smlouvy jsou v souladu s ústavou.
Ve 13:00 schválil ruský Ústavní soud začlenění DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti do Ruska a rozhodl, že smlouvy jsou v souladu s ústavou.

Dle výkladu ruského práva nemohl Putin povolat skutečné zálohy a vyslat je na obranu tohoto území...

01.10.2022 14:08 3423 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Před chvíli bylo oznámeno, že Rakousko zablokovalo plyn do Itálie. Proč, se spekuluje. Média neví.
Před chvíli bylo oznámeno, že Rakousko zablokovalo plyn do Itálie. Proč, se spekuluje. Média neví.

Italská Eni: Gazprom v sobotu oznámil nemožnost dodávek plynu přes Rakousko!

01.10.2022 09:54 2746 zhlédnutí
Domácí
Petr Hampl: Začíná to být zajímavé
Petr Hampl: Začíná to být zajímavé

Petr Hampl je rozporuplný muž, ne vždy se dá s ním souhlasit, ale tato jeho úvaha stojí za...

30.09.2022 10:23 2606 zhlédnutí
Domácí
Vrátí Tchajvanec Vystrčil s Pirátem Hřibem předražený dar Tchajvancům, když se provalilo, že dar je dražší než nákup?
Vrátí Tchajvanec Vystrčil s Pirátem Hřibem předražený dar Tchajvancům, když se provalilo, že dar je dražší než nákup?

Připomínáme: Podezřelé návštěvy Piráta Hřiba, Michálka a Taiwance Vystrčila pozvolna přechází v...

30.09.2022 04:14 3330 zhlédnutí
Zahraniční
Americké zděšení: ruské a čínské válečné lodě operují poblíž amerického pobřeží
Americké zděšení: ruské a čínské válečné lodě operují poblíž amerického pobřeží

Pobřežní stráž USA v blízkosti aljašského ostrova spatřila kombinovaný čínský a ruský námořní konvoj,...

29.09.2022 09:32 3685 zhlédnutí
Domácí
Neuvěřitelně prasecká celovečerní masírka na americké CNN Prima NEWS: byli tam nesouhlasící demonstranti
Neuvěřitelně prasecká celovečerní masírka na americké CNN Prima NEWS: byli tam nesouhlasící demonstranti

Urážky a špína: nebyl pozván za celý večer ani jeden odborník z Václavského náměstí, ale celé...

04.10.2022 17:59 3686 zhlédnutí
Zahraniční
Putin prozradil, co bude s rekordní sklizní obilí v Rusku a expert Votápek se zhroutil.
Putin prozradil, co bude s rekordní sklizní obilí v Rusku a expert Votápek se zhroutil.

Já, Votápek první, nejsem dezolát a populista a mluvím pravdu a nic než pravdu! Jak jsem řekl, tak to...

26.09.2022 18:37 2045 zhlédnutí
Domácí
Kandidátka do Senátu od Babiše řekla Zvirtek Hamplové: na voliče nemám čas!
Kandidátka do Senátu od Babiše řekla Zvirtek Hamplové: na voliče nemám čas!
ANO
41 let, jednatelka společnosti

A je tu další skandál: kandidátka od Babiše Pluhařová nemá na voliče čas?...

23.09.2022 09:37 4946 zhlédnutí
Domácí
Zachová se Töpfer čestně a z voleb odstoupí, nebo se zachová jako dobytek a budou opakované volby v Brně?
Zachová se Töpfer čestně a z voleb odstoupí, nebo se zachová jako dobytek a budou opakované volby v Brně?

Největší volební skandál České televize od roku 1989: Veřejnoprávní médium placené z...

23.09.2022 01:00 2973 zhlédnutí
Zahraniční
Itálie - horká zpráva: Salvini, Berlusconi, Meloni a Lupi spolu na pódiu na Piazza del Popolo
Itálie - horká zpráva: Salvini, Berlusconi, Meloni a Lupi spolu na pódiu na Piazza del Popolo

Další bomba začala tikat na náměstí Piazza del Popolo: pravý střed uzavírá volební kampaň. "Jsme...

20.09.2022 15:45 2831 zhlédnutí
Domácí
Volební manuál pro normální lidi dle doporučení předsedy Rajchla strany PRO 2022
Volební manuál pro normální lidi dle doporučení předsedy Rajchla strany PRO 2022

Všechny občany naší země pak vyzývám - nepřipusťte návrat České republiky do doby, kdy každý, kdo...

19.09.2022 14:05 2601 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Reakce předsedy PRO 2022 Jindřicha Rajchla na projev předsedy vlády Petra Fialy
VIDEO: Reakce předsedy PRO 2022 Jindřicha Rajchla na projev předsedy vlády Petra Fialy

Neskutečná špína se linula z televize v projevu, který pět dní před volbama nemá, absolutně nemá co v...

19.09.2022 05:57 3532 zhlédnutí
Ekonomika
Jakou má kondici Rusko po sankcích a výdajích na válku v roce 2022?
Jakou má kondici Rusko po sankcích a výdajích na válku v roce 2022?

Asi nemusíme psát a katastrofální situaci v České republice, v Evropě, šíleném zadlužení USA,...

18.09.2022 10:46 1189 zhlédnutí
Zahraniční
Referendum o zrušení poplatků Rakouské veřejnoprávní ÖRF (A u nás nic?)
Referendum o zrušení poplatků Rakouské veřejnoprávní ÖRF (A u nás nic?)

V pondělí začíná fáze registrace pro referendum…

Patří sem i požadavek „zrušit poplatek za ÖRF“, který

...

16.09.2022 09:01 3419 zhlédnutí
Zahraniční
Promigrantské Švédsko padlo a pochmurné zprávy z Itálie Brusel přímo děsí
Promigrantské Švédsko padlo a pochmurné zprávy z Itálie Brusel přímo děsí

Ve Švédsku už se nemohli dívat na rozvrat společnosti a žádají, aby migranti ze Švédska zmizeli....

15.09.2022 16:10 4277 zhlédnutí
Domácí
Vidlákovy kydy: vyděste je a sdílejte, úžasně napsané!
Vidlákovy kydy: vyděste je a sdílejte, úžasně napsané!

Vážení čtenáři, už dlouho jsem nečetl něco tak krásného, smysluplného, že jsem si dovolil dát...

15.09.2022 08:36 2687 zhlédnutí
Domácí
Vitásková: otevřený dopis prezidentu republiky
Vitásková: otevřený dopis prezidentu republiky

Naše vlast se dostává do nejhlubší hospodářské krize, jakou naše generace neznají. Díky...

15.09.2022 08:14 1248 zhlédnutí
Zahraniční
Itálie šetří energii
Itálie šetří energii

Když se letos v Parmě zapnou radiátory Budou sníženy o stupeň nebo dva, z 20 na 19 nebo 18 stupňů, a...

14.09.2022 17:08 2298 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Starostové vyzvali Rakušanovu mafii, aby přestala parazitovat na jménu starostové a nepoškozovala slušné starosty
VIDEO: Starostové vyzvali Rakušanovu mafii, aby přestala parazitovat na jménu starostové a nepoškozovala slušné starosty

Už více jak 500 starostů podepsalo petici proti parazitování na slušném jménu starostové a tím...

14.09.2022 13:40 3648 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Řízená destrukce Evropy: další zpráva, která otřásá Evropou!
Řízená destrukce Evropy: další zpráva, která otřásá Evropou!

Průmyslová výroba v červenci zpomalila na -2,4 % meziročně oproti revidovaným 2,2 % v červnu. Trhy...

13.09.2022 19:18 2254 zhlédnutí
Ekonomika
Bill Gates diplomaticky varuje, že Evropa jde ke dnu, což vidí i slepý, ale vůdci v Evropě ne!
Bill Gates diplomaticky varuje, že Evropa jde ke dnu, což vidí i slepý, ale vůdci v Evropě ne!

Financial Times: Bill Gates varuje, že válka na Ukrajině vyčerpává evropské rozpočty na...

13.09.2022 07:45 1863 zhlédnutí
Domácí
Motoristé sobě: zelený fanatismus v odírání lidí překročil rubikon a šikana už nemá záklapku!
Motoristé sobě: zelený fanatismus v odírání lidí překročil rubikon a šikana už nemá záklapku!

Úřednící se množí jak vši v nemyté hlavě. Další šikana a další úředníci dostávají práci a prémie. Vše...

11.09.2022 08:18 3093 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Evropská centrální banka se těžce otřásla a... Ticho!
Evropská centrální banka se těžce otřásla a... Ticho!

Stejné ticho, jako když na plném Václavském náměstí vystoupil Jindřich Rajchl. A ticho. Zoufalé...

11.09.2022 07:45 2837 zhlédnutí
Domácí
Great reset po Vidlácku
10.09.2022 07:16 2843 zhlédnutí
Domácí
Šílené: pod panem "čistým" Rakušanem budeme platit České poště i za elektronické SIPO!
Šílené: pod panem "čistým" Rakušanem budeme platit České poště i za elektronické SIPO!

Po 18 létech v Evropské unii jsme totálně v lejnech! To nedokázali ani komunisté. Poradil snad...

07.09.2022 11:16 4233 zhlédnutí
Domácí
Jindřich Rajchl: Seznam fact-checkuje mě, tak já fact-checknu seznam
Jindřich Rajchl: Seznam fact-checkuje mě, tak já fact-checknu seznam

1) Tvrzení, že ČT demonstraci nevysílá Seznam oponuje, že ČT měla několik živých vstupů a že o...

08.09.2022 06:45 3991 zhlédnutí
Zahraniční
Ségolène Royal zpochybňuje válečné zločiny na Ukrajině s odkazem na „propagandu“ Volodymyra Zelenského
Ségolène Royal zpochybňuje válečné zločiny na Ukrajině s odkazem na „propagandu“ Volodymyra Zelenského

Bývalá francouzská ministryně Ségolene Royalová ve čtvrtek odsoudila propagandistickou kampaň...

05.09.2022 08:01 3249 zhlédnutí
Domácí
Demise mafiánské, neschopné vlády a naše budoucnost!
Demise mafiánské, neschopné vlády a naše budoucnost!

Vystoupí mluvčí Charty 2022 profesor Jiří Beran, předseda strany PRO Jindřich Rajchl a další významní...

04.09.2022 08:42 4149 zhlédnutí
Zahraniční
Zajímá vás, jak dezinformačně o včerejší demonstraci informují ruské zdroje?
Zajímá vás, jak dezinformačně o včerejší demonstraci informují ruské zdroje?

Asi je hodně lidí zvědavo, jak zase Putinova média překroutila včerejší demonstraci. (Tak to tvrdí...

31.08.2022 17:28 2333 zhlédnutí
Zahraniční
Turci už se Evropanům smějí: „Evropa zamrzne a bude smrdět“
Turci už se Evropanům smějí: „Evropa zamrzne a bude smrdět“

Při letních vzpomínkách, jak Francouzky v tramvajích a autobusech v letních parnech smrdí těžkými parfémy,...

30.08.2022 04:42 1677 zhlédnutí
Domácí
NE americké vojenské základně v Mošnově. Jsem PRO civilní letiště.
NE americké vojenské základně v Mošnově. Jsem PRO civilní letiště.

„Pamětníci žijící v Ostravě v 70.–80. letech si možná vzpomenou na hřmot stíhacích letounů...

29.08.2022 18:33 1392 zhlédnutí
Zahraniční
Jsem Černá a jsem hrdá, ale ne zas tak černá, že jsem v reklamě tolik černá!
Jsem Černá a jsem hrdá, ale ne zas tak černá, že jsem v reklamě tolik černá!

Hledání jakékoliv záminky k agresívním výpadům je v USA stále častější. Jsem černá, pořvávala...

28.08.2022 22:30 3868 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Tohle přece nemůže být český premiér, proboha!
VIDEO: Tohle přece nemůže být český premiér, proboha!

To, co dělá tento zrádce se snad jenom zdá. Vážně si to může dovolit, aniž se národa ptá?

27.08.2022 08:53 2517 zhlédnutí
Zahraniční
Vydírají Českou republiku USA, Kanada, nebo Německo se Zelenským? Pět turbín z Kanady pro Nord stream je stále... Na cestě!
Vydírají Českou republiku USA, Kanada, nebo Německo se Zelenským? Pět turbín z Kanady pro Nord stream je stále... Na cestě!

Nebo vydírá pouze Ukrajina, ač jim Česká republika posílá výpalné na úkor českých občanů?  Je...

26.08.2022 19:20 3268 zhlédnutí
Zahraniční
Slovenská vláda se zhroutila: ve středu končí vládní Sulíkova SaS
Slovenská vláda se zhroutila: ve středu končí vládní Sulíkova SaS

Občané států Evropy už tvrdě odmítají zločinné nátlaky americké vlády a proamerické loutkové vlády se...

26.08.2022 10:25 1554 zhlédnutí
Domácí
Válečná daň č.2: vláda prachy má, ne že ne. Naše...
Válečná daň č.2: vláda prachy má, ne že ne. Naše...

Držte huby, Češi, volá Síkela a fialová vláda. Peníze nepotřebujete. My řešíme cizince! A děti...

24.08.2022 19:07 3693 zhlédnutí
Zahraniční
Bouchá to všude! Orbán už není sám! Itálie, Bulharsko, Slovensko, a od nás odtáhnou také do pryč Spolu a navěky!
Bouchá to všude! Orbán už není sám! Itálie, Bulharsko, Slovensko, a od nás odtáhnou také do pryč Spolu a navěky!

Díky Vašemu hlasu půjdou 25. září tyto protiitalské osoby domů a občané a italské hranice budou opět...

24.08.2022 13:53 3583 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Další rána do vazu: bohužel nám! Německá strana chtěla Rusko očůrat s LNG...
Další rána do vazu: bohužel nám! Německá strana chtěla Rusko očůrat s LNG...

Dočasné povolení vydané ruskou vládou společnosti Novatek pro dodávky plynu bývalé Gazprom...

26.08.2022 08:48 1760 zhlédnutí
Ekonomika
Válečná daň? A kam peníze půjdou? Držte se! Výzva pro nestátní neziskové organizace
Válečná daň? A kam peníze půjdou? Držte se! Výzva pro nestátní neziskové organizace

V souladu se Strategií spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta...

23.08.2022 18:48 3024 zhlédnutí
Domácí
Fiala ohromuje spanilou jízdou: a dav zašumněl překvapením...
Fiala ohromuje spanilou jízdou: a dav zašumněl překvapením...

Spanilá cesta Petra Fialy po ČR s obrovským počtem příznivců a minimem odpůrců. Horažďovice???,...

21.08.2022 05:25 2119 zhlédnutí
Domácí
Signálů bylo dost
Signálů bylo dost

Podle mě z toho mráčku u záporožské jaderné elektrárny nezaprší… Areál elektrárny je ostřelován, tupí...

17.08.2022 06:07 2721 zhlédnutí
Ekonomika
Moskva (pozor, ne Rusko, ale Moskva) do roku 2024 otevře 250km silnic. A my?
Moskva (pozor, ne Rusko, ale Moskva) do roku 2024 otevře 250km silnic. A my?

Rusko je strašně zaostalá zem, proti nám. Prý. Když to tvrdí Tchajwanec ODS Vystrčil s Fischerem a...

16.08.2022 05:49 3539 zhlédnutí
Domácí
Jehlice pro Markétu
Jehlice pro Markétu

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová - Adamová se svou mzdou 243 800,- Kč měsíčně (bez...

15.08.2022 12:51 2889 zhlédnutí
Ekonomika
Rating: dva defaulty nedefaulty. Rusko a Ukrajina. Další záhada amerických expertů na Wall Street
Rating: dva defaulty nedefaulty. Rusko a Ukrajina. Další záhada amerických expertů na Wall Street

Jak ještě dlouho mohou USA dělat z většiny světa hlupáky, byť samy jsou před ekonomickou destrukcí z...

14.08.2022 08:08 3145 zhlédnutí
Zahraniční
Na co si proti Číně a Rusku hrajeme? Městský levitující vlak na neodymových magnetech už není snem
Na co si proti Číně a Rusku hrajeme? Městský levitující vlak na neodymových magnetech už není snem

Zatímco do České republiky se valí obohacující Ukrajinci a mnozí prý dokonce umí číst a psát! ...

13.08.2022 08:20 2568 zhlédnutí
Zahraniční
USA a Británie kradou a vyhrožují. Prý pouze koloniím, které je "drze" neposlouchají a chovají se dle svých zájmů!
USA a Británie kradou a vyhrožují. Prý pouze koloniím, které je "drze" neposlouchají a chovají se dle svých zájmů!

Caracas, 6. srpna 2022 – Venezuelský prezident Nicolás Maduro odsoudil pokus USA zmocnit se...

10.08.2022 07:07 4974 zhlédnutí
Ekonomika
VIDEO: Na prahu energetické krize: má Fiala, Rakušan a další našlápnuto k útěku z České republiky?
VIDEO: Na prahu energetické krize: má Fiala, Rakušan a další našlápnuto k útěku z České republiky?

Ukrajinská tranzitní společnost Ukronafta zastavila čerpání ropy z jižní větve ropovodu Družba...

07.08.2022 08:41 2419 zhlédnutí
Domácí
Postřehy předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla (Právo - Respekt - Odbornost)
Postřehy předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla (Právo - Respekt - Odbornost)

Zase se nám včera urodilo několik zajímavých informací, které stojí za to okomentovat. Tak pojďme na...

04.08.2022 20:22 3050 zhlédnutí
Domácí
Děsivé: slet bývalých bolševiků s frontálním útokem na post prezidenta! Větší zvrácenost snad neexistuje!
Děsivé: slet bývalých bolševiků s frontálním útokem na post prezidenta! Větší zvrácenost snad neexistuje!

Bývalý bolševik Svěrák shání hlasy pro bývalého bolševického politruka z Moskvy generála Petra...

02.08.2022 14:03 3348 zhlédnutí
Domácí
Výzva k omluvě (za odporně zbabělého premiéra Fialu, doplňujeme)
Výzva k omluvě (za odporně zbabělého premiéra Fialu, doplňujeme)

Pane Verhofstadte,

zaznamenali jsme Vaše vystoupení na zasedání Evropského parlamentu dne 6....

05.08.2022 07:23 2848 zhlédnutí
Domácí
Kam zmizely gender ženy soudružky Danuše Nerudové, když hořelo České Švýcarsko?
Kam zmizely gender ženy soudružky Danuše Nerudové, když hořelo České Švýcarsko?

Hasiči si prý stěžovali, že to tam bylo genderově značně nevyvážené. Žádná žena prý (asi) nechce vyšší...

31.07.2022 22:41 1797 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Redaktoři porušili Kodex ČT. Rozbor omylů a pochybení
VIDEO: Redaktoři porušili Kodex ČT. Rozbor omylů a pochybení

Tomáš Nielsen: Vynikající analýza reportáže ⁦‪o “dezinformačních webech”‬⁩ z 5. 12. 2021.

31.07.2022 08:41 3111 zhlédnutí
Domácí
Odvrácený teroristický masakr podnícený Okamurou: nastražené kamení na trati vyšetřuje policie!
Odvrácený teroristický masakr podnícený Okamurou: nastražené kamení na trati vyšetřuje policie!

Všimněte si, jaký je vývoj informačního zločinu masmédií a jak reagují čtenáři. Prostě ruský šváb...

30.07.2022 18:03 2991 zhlédnutí
Ekonomika
Drsná pravda sankcí USA: Rusové jsou nejen potravinově soběstační. Nyní nahrazují i západní technologie v rekordním čase
Drsná pravda sankcí USA: Rusové jsou nejen potravinově soběstační. Nyní nahrazují i západní technologie v rekordním čase

Společnost Ruselecttronics Holding vyvinula vysokofrekvenční vakuové vypínače pro palubní vybavení...

30.07.2022 09:56 2159 zhlédnutí
Zahraniční
Další z rakouské opozice zproštěn viny: Strache, ze strany Svobodných (FPÖ), přidejme Francouzku Le Pen, italský Salvini
Další z rakouské opozice zproštěn viny: Strache, ze strany Svobodných (FPÖ), přidejme Francouzku Le Pen, italský Salvini

Heinz-Christian Strache, bývalý rakouský vicekancléř a někdejší šéf strany Svobodných (FPÖ)...

29.07.2022 19:17 2634 zhlédnutí
Domácí
Pravčická brána - České Švýcarsko hoří? No a co, hlavně Čechy podojit a poslat peníze na „Pomoc lesům a lesníkům Ukrajiny“
Pravčická brána - České Švýcarsko hoří? No a co, hlavně Čechy podojit a poslat peníze na „Pomoc lesům a lesníkům Ukrajiny“

Politici se předhánějí, jak zajistit peníze, a že tato místa má nějaký zločinec Rus, protože prý...

27.07.2022 14:32 2765 zhlédnutí
Bleskové zprávy
A Lejno s Jourovou se nám směje do očí!
A Lejno s Jourovou se nám směje do očí!

Tak to je skutečně neuvěřitelné, co si tato parta eurokratů v Bruselu dovoluje, souhlasíte?

27.07.2022 06:16 2275 zhlédnutí
Domácí
JUDr. Tomáš Nielsen (strana PRO) opět uspěl se stížností na Českou televizi
JUDr. Tomáš Nielsen (strana PRO) opět uspěl se stížností na Českou televizi

ČT opět porušila svůj kodex. JUDr. Tomáš Nielsen uspěl se stížností. Rada ČT mu dala za pravdu

26.07.2022 19:17 2867 zhlédnutí
Domácí
Dominik Kaštánek (přechýlil se na Haška) chtěl snad zabít protihráče: kvůli hokeji. Dnes lustruje ostatní!
Dominik Kaštánek (přechýlil se na Haška) chtěl snad zabít protihráče: kvůli hokeji. Dnes lustruje ostatní!

Vrah o morálce káže? Tak by se parafrázoval před léty šílený zákrok Dominika Haška na protihráče, aby pak...

26.07.2022 04:48 2911 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Tisková konference strany PRÁVO RESPEKT ODBORNOST
VIDEO: Tisková konference strany PRÁVO RESPEKT ODBORNOST

Už to začíná: v rámci programu představí předseda strany PRO Jindřich Rajchl kandidáty do Senátu. Bude...

24.07.2022 23:33 2095 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Moje generace už se asi vystoupení z EU nedočká, říká kandidátka na senátorku Rédová
VIDEO: Moje generace už se asi vystoupení z EU nedočká, říká kandidátka na senátorku Rédová

„Ústava je někomu k smíchu. Není koho žalovat. Dennodenně řešíme lidi postižené očkováním. Zavřít mě...

24.07.2022 08:44 7726 zhlédnutí
Zahraniční
Bum, prásk a raketomet HIMARS za 122 801 625 Kč vylétl do luftu
Bum, prásk a raketomet HIMARS za 122 801 625 Kč vylétl do luftu

To je koloběh života. Američani pošlou na Ukrajinu HIMARS ZA 123 milionů, bum prásk a 123 milionů je v...

24.07.2022 05:45 1546 zhlédnutí
Zahraniční
Instalace s mouchami zrušena. Porušovala prý práva much.
Instalace s mouchami zrušena. Porušovala prý práva much.

Nedělní poezie... Nezdá se vám, že svět se zbláznil? Vedení uměleckého muzea ve Wolfsburgu...

25.07.2022 08:00 4086 zhlédnutí
Domácí
Babiš a Okamura jásá: soudce Výborný povolil zablokování Seznamu, Aktuálně.cz a FORUM 24 po příštích volbách
Babiš a Okamura jásá: soudce Výborný povolil zablokování Seznamu, Aktuálně.cz a FORUM 24 po příštích volbách

Obrovská radost zavládla v dnešních opozičních stranách: soudce Výborný oznámil, že vláda si může...

23.07.2022 18:55 2075 zhlédnutí
Domácí
Dopis Petry Rédové ministru Válkovi
Dopis Petry Rédové ministru Válkovi

Vsadím se , že opět neodepíše. Že by se na ministerstvu zapomínalo i psát? Svět je plný blbců, ale...

23.07.2022 02:45 3368 zhlédnutí
Domácí
Odporné, strašné: fialová onuce opět úpěla jak zpráskaný pejsánek před páníčkem Verhofstadtem
Odporné, strašné: fialová onuce opět úpěla jak zpráskaný pejsánek před páníčkem Verhofstadtem

Tohle odporné, zbabělé je český premiér, český potomek Jana Husa a Jana Žižky z Trocnova, či Karla...

20.07.2022 14:45 3153 zhlédnutí
Ekonomika
Evropská unie těžce posiluje: Ukrajina, Albánie, Severní Makedonie. A kdo se přidává k Číně a Rusku?
Evropská unie těžce posiluje: Ukrajina, Albánie, Severní Makedonie. A kdo se přidává k Číně a Rusku?

Držte si klobouky, jedeme z kopce. A šupem. Stoupáme níž, zpívala kapela Olympic. Jako kdyby...

20.07.2022 05:05 2297 zhlédnutí
Ekonomika
Protimluv americké soudružky Jelenové (Yellenové) jak ze Stalinova žurnálu. Další Biden?
Protimluv americké soudružky Jelenové (Yellenové) jak ze Stalinova žurnálu. Další Biden?

Nedovolíme, zničíme, zlikvidujeme... My zastupujeme Boha. Kdo poruší tržní mechanismy, bude...

19.07.2022 03:03 4480 zhlédnutí
Domácí
Moravské pozdravení, pane Rakušane,
Moravské pozdravení, pane Rakušane,

Cíleně nepíši „Vážený”,neboť si Vás nevážím a nepoužívám slovo ministře, protože Vás za svého...

19.07.2022 09:10 3036 zhlédnutí
Zahraniční
V Itálii je zemětřesení, Matteo Salvini a hlavně staronová hvězda Giorgia Meloni volají do zbraně
V Itálii je zemětřesení, Matteo Salvini a hlavně staronová hvězda Giorgia Meloni volají do zbraně

Fratelli d'Italia je nová hvězda pelotonu, ale Matteo Salviny a jeho Lega je na stejné straně,...

18.07.2022 14:48 2203 zhlédnutí
Ekonomika
Kanada poslala turbínu pro Nord Stream do Německa: dojde, nebo nedojde?
Kanada poslala turbínu pro Nord Stream do Německa: dojde, nebo nedojde?

Kanada 17. července odeslala do Německa renovovanou plynovou turbínu Siemens Energy používanou k...

16.07.2022 19:55 3044 zhlédnutí
Domácí
Už asi měsíc všude čtu, že přijde potravinová krize, protože Rusko blokuje vývoz ukrajinské pšenice.
Už asi měsíc všude čtu, že přijde potravinová krize, protože Rusko blokuje vývoz ukrajinské pšenice.

Ještě jednou: už asi měsíc všude čtu, že přijde potravinová krize, protože Rusko blokuje vývoz...

14.07.2022 19:51 2152 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Trochu jemného humoru
VIDEO: Trochu jemného humoru

Nepropadejte depresi, i na konci tunelu je světlo. Pouze nevíme, jak dlouhý tunel je.

13.07.2022 19:37 2107 zhlédnutí
Zahraniční
Ve střední Evropě jsou se svou vládou nejspokojenější Maďaři
Ve střední Evropě jsou se svou vládou nejspokojenější Maďaři

Hned úvodem: nejdříve si v hlavách vybavte, co masmédia tvrdí o Maďarsku od Seznamu po Českou...

12.07.2022 18:58 3277 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Jak skončilo trestní oznámení na lháře Manipulátora Cempera?
VIDEO: Jak skončilo trestní oznámení na lháře Manipulátora Cempera?

Tisková konference JUDr.Jindřich Rajchl, Petra Rédová Podání trestního oznámení na Jana Cempera...

12.07.2022 05:00 1863 zhlédnutí
Ekonomika